Translations of English adverbs

The origin of this list comes from the book "Wordfiles" by Hirvenoja, Avokari and Wallace.
Every adverb that has "jonkin" in front of it is a postposition. "Jonkin" means "something". It has been added here to reflect that the place or person the adverb is connected to should be written in the genitive case.

English Finnish
about noin / suunnilleen
absolutely ehdottomasti
accidentally sattumalta
according to jonkin mukaisesti
accordingly näin ollen / siitä johtuen
across jonkin yli / jonkin toisella puolella
actually itse asiassa
all in all kaiken kaikkiaan
almost melkein / lähes
along pitkin
aloud ääneen
also myös
altogether kaikki yhdessä
anyhow / anyway kuitenkin
apart from lukuun ottamatta / paitsi
as a matter of fact itse asiassa
as a rule yleensä
as if, as though ikään kuin
as far as johonkin asti
at least ainakin / vähintään
at random umpimähkään, sattumanvaraisesti
back- and forwards takaperin ja etuperin
beforehand etukäteen / ennakolta
behind jonkin takana / jonkin taakse
below, beneath jonkin alapuolella
beside jonkin vieressä
besides jonkin lisäksi
between jonkin välissä
briefly lyhyesti
by and by vähitellen / pian
by chance sattumalta
by the way ohimennen sanottuna
carefully huolellisesti
certainly varmasti
continually jatkuvasti
deliberately tahallaan / harkitusti
despite huolimatta jostakin
during jonkin aikana
entirely kokonaan / täysin
especially varsinkin
even if, even though vaikkakin
everywhere kaikkialla
evidently ilmeisesti
exactly täsmälleen
far away kaukana
fast nopeasti
for example esimerkiksi
fortunately kaikeksi onneksi
forward eteenpäin
furthermore sen lisäksi
generally yleensä
hardly / scarcely tuskin
how kuinka / miten
how come (that) kuinka on mahdollista
how much paljonko / kuinka paljon
however kuitenkin
in adition to jonkin lisäksi
in advance etukäteen
in any case joka tapauksessa
in case siltä varalta, että
in case of jonkin varalta
in front jonkin edessä
in my opinion mielestäni
in order to / so that jotta
in the event of siinä tapauksessa, että
in the middle of jonkin keskellä
in vain turhaan
instead (of) jokin sijaan
little by little vähitellen
maybe / perhaps ehkä
meanwhile sillä välin
moreover sitä paitsi
nevertheless siitä huolimatta
notwithstanding jostakin huolimatta / kuitenkin
of course tietysti
on behalf of jonkin puolesta
on my behalf minun puolestani
on purpose tahallaan
on condition that sillä ehdolla että
on the contrary päinvastoin
on the whole yleensä
once kerran
once more vielä kerran
one by one yksitellen
only vain / ainoastaan
otherwise muutoin
perhaps ehkä
regularly säännöllisesti
right away heti
since sen jälkeen / sitten
so that jotta
so what? entä sitten?
thanks to jonkin ansiosta
thus siten / siis
to and fro edestakaisin
together yhdessä
towards / toward jonkin kohti
unfortunately valitettavasti
unless ellei
until johonkin saakka / johonkin asti / kunnes
where missä
whereas sen sijaan / sitä vastoin
why? miksi?
yet kuitenkin