The essive

1. Use

1.1. As the equivalent to the English "as a...".
Finnish English Finnish English
lapsena as a child nuorena as a youth
aikuisena as an adult vauvana as a baby
tuolina as a chair ihmise as a human

1.2. For specifying times, days and dates
Finnish English Finnish English
this night kuudentena joulukuuta on the 6th of December
vuonna this year perjantaina on Friday
aamuna this morning maanantaina on Monday

1.3. As an answer to the question "how?", "in what way?"
Finnish English
Poika tuli kotiin iloisena. The boy came home happily.
He istuvat penkillä väsynei. They sit tiredly on the bench.
Ilma pysyi kauniina. The weather stayed beautiful.
Hän on ollut sairaana. He has been sick.

1.4. In the ancient locative meaning
Finnish English Finnish English Finnish English
kotona at home ulkona outside pieni palasina in small pieces

1.5. With "pitää" (=to look upon as): pitää + object in the partitive + essive
Finnish English
Pidän Liisaa sopivana tähän tehtävään. I consider Liisa fit for this job.
Pidän naapuriani hyvä ystävä. I consider my neighbor a good friend.
Pidätkö häntä hyvä kirjailijana? Do you look upon him as a good writer?


2. Formation

2.1 General rule: add -na
Nominative Essive Nominative Essive Nominative Essive
koira koirana nalle nallena kiivi kiivi
tyttö tyttö silta siltana
tapa tapana kylä kylä vihko vihkona

2.2. Words ending in -i
2.2.1. Old words ending in -i: -i becomes -e
Nominative Essive Nominative Essive Nominative Essive
saari saarena tammi tammena kieli kiele
veri vere suomi suomena nimi nime

2.2.2. Words ending in -si
Nominative Essive Nominative Essive Nominative Essive
kansi kantena vuosi vuotena jälsi jälte
virsi virte vesi vete yksi yhte

2.3. Consonant gradation: always add to the strong stem of the word

Wordtype A

Nominative Stem Essive Nominative Stem Essive
tyttö tytö- tyttö pankki panki- pankkina
puku puvu- pukuna jälki jälje- jälke
kauppa kaupa- kauppana meri mere- mere
           

Wordtype B

Nominative Stem Essive Nominative Stem Essive
vene venee- venee opas oppaa- oppaana
tavoite tavoittee- tavoitteena rakas rakkaa- rakkaana
soitin soittime- soittimena avain avaime- avaimena

2.4. Ordinal numbers
Ordinal number Essive
ensimmäinen ensimmäise
toinen toisena
kolmas kolmantena
neljäs neljänte
viides viidente
kuudes kuudentena
seitsemäs seitsemänte
kahdeksas kahdeksantena
yhdeksäs yhdeksänte
kymmenes kymmenente
yhdestoista yhdentetoista
kahdestoista kahdentenatoista
kolmastoista kolmantenatoista
kahdeskymmenes kahdentenakymmenente
kahdeskymmenesensimmäinen kahdentenakymmenenteensimmäise
kahdeskymmenestoinen kahdentenakymmenentetoisena

2.5. Plural essive

Add the -na ending to the same stem you use for the plural illative (mihin).