The government

Finnish English
yhteiskunta society
yhteiskunnallinen civil
yhteiskuntaluokka social class
yhteiskuntatiede sociology
valtio nation
valtiollinen national
valtiollistaa nationalize
valtiomies statesman
valtionapu government subsidy
valtionrahasto government obligations
valtiontalous national economy
   
Valtiojärjestelmä Government system
valtakunta kingdom
tasavalta republic
kansanvalta democracy
demokraatti democrat
monarkia / kuningasvalta monarchy
yksinvalta / itsevaltius autocracy
diktatuuri dictatorship
tyrannia tyranny
totalitarismi totalitarianism
keisarinkunta empire
   
Kuningaskunta Kingdom
kuningatar queen
kuningas king
prinsessa princess
prinssi prince
kuninkaallinen royal
valtaistuin throne
prinssihallitsija prince regent
   
Sääty Social class
aatelisto nobility
papisto clergy
porvaristo bourgeoisie
talonpoikaissääty peasantry
rahvas common people
kreivi count / earl
ruhtinas prince
   
Eduskunta Parliament
eduskuntavaalit parliamentary election
kansanedustaja member of parliament
täysistunto plenum
välikysymys interpellation
veto-oikeus veto
aloite motion
edustajanpaikka seat
itsenäinen autonomous
itsenäisyys independence
hallita to govern
hallitsija regent / ruler
hallitus government
läänihallitus provincial government
keskusvirasto national board
   
Ministeriö Government department
pääministeri prime minister
ulkoasianministeri minister of foreign affairs
valtiovarainministeri minister of finance
ulkomaankauppaministeri minister of foreign trade
opetusministeri minister of education
kulttuuriministeri minister of culture
oikeusministeri minister of justice
sisäasianministeri minister of internal affairs
ympäristöministeri minister of environment
asuntoministeri minister of housing
puolustusministeri minister of defence
maa- ja metsätalousministeri minister of agriculture and forestry
liikenneministeri minister of transport
kauppa- ja teollisuusministeri minister of trade and industry
sosiaali- ja terveysministeri minister of health and social affairs
työministeri minister of employment