Politics

Finnish English
aate ideology
ehdokas candidate
enemmistö majority
ennakkoäänestys advance voting
iskulause slogan
kannattaja supporter
kannatus support
kapina rebellion
kunnallisvaalit municipal elections
kunnanvaltuusto municipal council
lautakunta board / commision
mielenosoitus demonstration
oppositio opposition
oikeisto conservatives / right wing
puolue party / fraction
poliitikko politician
politiikka politics
poliittinen political
porvarillinen middle-class
päättäjä decision-maker
radikaali radical
vallankumous revolution
vallankumouksellinen revolutionary
valtuutettu representative
vanhoillinen conservative
vapaamielinen liberal
vasemmisto left wing
vastustaja opponent
vähemmistö minority
äänioikeus right to vote
äänioikeutettu entitled to vote
äänestää to vote
äänestys voting