Social security

Finnish English
sairausvakuutus health insurance
kelakortti social security card
henkilötunnus identity number
omavastuu deductible
päiväraha daily allowance
odotusaika waiting period
äitiysavustus maternity benefit
lapsilisä child benefit
lastenneuvola child health centre
hammashoito tooth care
päivähoito day care
kunnallinen communal / municipal
perhepäivähoito family day care
lastentarha kindergarten
esikoulu preschool
avioliittoneuvola marriage guidance centre
turvakoti shelter
kodinhoidon tuki household help
isyysloma paternity leave
äitiysloma maternity leave
asumistuki housing allowance
opintotuki student aid
työttömyysturva unemployment benefit
kansaneläke national pension
työkyvyttömyyseläke disability pension
osa-aikaeläke part-time pension
eläkerahasto pension fund
eläkeläinen pensioner