Words ending in -sto/-stö

Some nouns can be altered by adding -sto at the end of them. The new word will mean a collection (multitude) of the old one. Saari is for example "island", while saaristo is a collection of islands close together.

Noun English Collection English
vesi water vesistö water system
kirja book kirjasto library
laiva boat laivasto navy / fleet
vara reserve varasto warehouse / stockroom
hermo nerve hermosto nervous system
kalu thing kalusto furniture / equipment
saari island saaristo archipelago
oikea right oikeisto right wing
neuvo advice neuvosto board, council
puu tree puusto stand of forest
luu bone luusto the bones / skeleton
hylly shelf hyllystö shelf unit
sana word sanasto lexicon / vocabulary
ympäri around ympäristö surroundings
nimi name nimistö nomenclature
köysi rope köysistö cordage / cabling
osa part osasto department
henkilö person henkilöstö staff
maa earth maasto ground / terrain
tila situation tilasto statistics
juuri root juuristo root system
toimi act toimisto office
ilma weather ilmasto climate
tie road tiestö road network
kasvi plant kasvisto flora
putki pipe putkisto plumbing
raha money rahasto treasury
astia plate astiasto set / service
aateli noble aatelisto nobility


The following group of words are examples where there is consonant gradation present, or other changes to the stem of the word.

Noun English Collection English
väki people väestö population
lehti paper lehdistö press
lintu bird linnusto the birds
hammas tooth hampaisto teeth
merkki sign merkistö character set
hinta price hinnasto price-list
kartta map kartasto atlas
puku suit puvusto wardrobe
kortti card kortisto card index
säe verse säkeistö stanza
laite device laitteisto equipment
lihas muscle lihaksisto muscular system
huone room huoneisto apartment
kone machine koneisto mechanism
ohjelma program ohjelmisto repertoire
väline medium välineistö facilities
enemmän more enemmistö majority
vähemmän less vähemmistö minority
johtaja boss johtajisto leaders
aine substance aineisto material
mies man miehistö crew
eläin animal eläimistö fauna
elin organ elimistö body


These words inflict in all the cases:

Noun case Singular -sto Plural -sto Singular -stö Plural -stö
Nominative sanasto sanastot väestö väestöt
Partitive sanastoa sanastoja väestöä väestöjä
Genitive sanaston sanastojen väestön väestöjen
Inessive sanastossa sanastoissa väestössä väestöissä
Elative sanastosta sanastoista väestöstä väestöistä
Illative sanastoon sanastoihin väestöön väestöihin
Adessive sanastolla sanastoilla väestöllä väestöillä
Ablative sanastolta sanastoilta väestöltä väestöiltä
Allative sanastolle sanastoille väestölle väestöille
Essive sanastona sanastoina väestönä väestöinä
Translative sanastoksi sanastoiksi väestöksi väestöiksi
Abessive sanastotta sanastoitta väestöttä väestöittä