Words ending in -ton/tön

Adjectives describing a lack of something often get the -ton/-tön ending.
In English it would be "un-" (onni "happiness", onneton "unhappy"),
or "-less" " (koti "home", koditon "homeless").

To create such an adjective, you take the weak stem of the word and add -ton/-tön to it.

Noun Adjective -ton adjective Translation
onni onnellinen onneton unhappy
vaara vaarallinen vaaraton not dangerous
ääni äänekäs äänetön voiceless
siivo siisti siivoton untidy
loppu lopullinen loputon endless
raha rahakas rahaton moneyless
työ työllinen työtön jobless
perhe perheellinen perheetön without a family
nimi - nimetön nameless
aika - ajaton timeless
usko uskollinen uskoton unbelievable
pilvi pilvinen pilvetön cloudless
palkka palkallinen palkaton unpaid
rauha rauhallinen rauhaton nervous
ikä ikäinen tön ageless
sukupuoli - sukupuoleton sexless
koti - koditon homeless
vaiva vaivallinen vaivaton convenient
elo elollinen eloton lifeless
ilo iloinen iloton joyless
asia asiallinen asiaton inappropriate
vika viallinen viaton innocent
bakteeri - bakteeriton sterile
laki laillinen laiton illegal
lupa luvallinen luvaton without permission
sade sateinen sateeton wihout rain
vesi vetinen vedetön without water
velka velallinen velaton free of debt
virhe virheellinen virheetön faultless
ongelma ongelmallinen ongelmaton without problems
taju tajuissaan tajuton unconscious
lahja lahjainen lahjaton not talented
kelpo kelvollinen kelvoton useless
juuri juurellinen juureton rootless
jumala jumalallinen jumalaton ungodly
rasva rasvainen rasvaton fat free
äiti äidillinen äiditön motherless
ydin ytimekäs ytimetön stale / flat
vilppi vilpillinen vilpitön sincere
vero veroinen veroton tax-free
veri verinen veretön bloodless
ehto ehdollinen ehdoton unconditional
varaus varauksellinen vauraukseton unreserved
aateli aatelinen aateliton not of noble birth
aihe aiheellinen aiheeton groundless
aine aineellinen aineeton immaterial
aisti aistillinen aistiton tasteless
alkoholi - alkoholiton non-alcoholic
armo armollinen armoton merciless
ase aseellinen aseeton unarmed
avio aviollinen avioton illegitimate
apu avullinen avuton helpless
haju hajuinen hajuton odourless
happi happinen hapeton free from oxygen
hiha hihainen hihaton sleeveless
jako jaollinen jaoton indivisible
karva karvainen karvaton hairless
kipu kivulias kivuton painless
kunnia kunniallinen kunniaton dishonourable
kuvio kuviollinen kuvioton unfigured


You can also create an adjective - with the same kind of change in meaning - based on a verb. For that you take the strong stem of the verb (the -vat form), to which you add -maton/-mätön.

Verb -maton/-mätön word English
aavistaa aavistamaton unforeseen / unexpected
ajatella ajattelematon thoughtless
alistua alistumaton unsubmissive
alkaa alkamaton not (yet) commenced
ansaita ansaitsematon unmerited
arkailla arkailematon unshrinking / bold
arvata arvaamaton inestimable / incalculable
asua asumaton uninhabited
auttaa auttamaton irreparable / incurable
avata avaamaton unopened / closed
epäillä epäilemätön unmistakable / undoubted
erottaa erottamaton inseparable
etsiä etsimätön unsought (for)
halkaista halkaisematon unsplit
harjoittaa harjoittamaton untrained / unpractised
haudata hautaamaton unburied
hoitaa hoitamaton unkempt / uncared for
huolia huolimaton careless / negligent
häiritä häiritsemätön undisturbed
jakaa jakamaton undivided
julkaista julkaisematon unpublished
järjestellä järjestelmätön unsystematic
jäätyä jäätymätön unfrozen
kalustaa kalustamaton unfurnished
kelvata kelpaamaton useless
keskeytyä keskeytymätön uninterrupted
kiittää kiittämätön ungrateful
kirjoittaa kirjoittamaton unwritten / blank
koeta kokematon inexperienced
koristella koristelematon unadorned
korjata korjaamaton uncorrected / not repaired
korvata korvaamaton irreplaceable
kuolla kuolematon immortal
kuoria kuorimaton unpeeled
kutsua kutsumaton uninvited
kuvata kuvaamaton indescribable
käsittää käsittämätön incomprehensible
käyttää käyttämätön unused
lakata lakkaamaton incessant / uninterrupted
laskea laskematon incalculable
leimata leimaamaton unstamped
loppua loppumaton endless / never-ending
lämmittää lämmittämätön unheated
maalata maalaamaton unpainted
maksaa maksamaton unpaid
näkyä näkymätön invisible
odottaa odottamaton unexpected
oppia oppimaton uneducated
osata osaamaton unskilled
puhua puhumaton speechless
ratkaista ratkaisematon unresolved / unsettled
riippua riippumaton independent
sanoa sanomaton unspeakable
sekoittaa sekoittamaton unmixed
siivota siivoamaton untidy
tarkistaa tarkistamaton unchecked / unrevised
toteutua toteutumaton unfulfilled
totella tottelematon disobedient
tuottaa tuottamaton unproductive
tutkia tutkimaton unexamined / unexplored
uskoa uskomaton unbelievable
vaatia vaatimaton modest / unassuming
vahingoittua vahingoittumaton uninjured / undamaged
vahvistaa vahvistamaton unconfirmed


These words inflict in all the cases:

Noun case Singular -ton Plural -ton Singular -maton Plural -maton
Nominative työtön työttömät osaamaton osaamattomat
Partitive työtöntä työttömiä osaamatonta osaamattomia
Genitive työttömän työttömien osaamattoman osaamattomien
Inessive työttömässä työttömissä osaamattomassa osaamattomissa
Elative työttömästä työttömistä osaamattomasta osaamattomista
Illative työttömään työttömiin osaamattomaan osaamattomiin
Adessive työttömällä työttömillä osaamattomalla osaamattomilla
Ablative työttömältä työttömiltä osaamattomalta osaamattomilta
Allative työttömälle työttömille osaamattomalle osaamattomille
Essive työttömänä työttöminä osaamattomana osaamattomina
Translative työttömäksi työttömiksi osaamattomaksi osaamattomiksi
Abessive työttömättä työttömittä osaamattomatta osaamattomitta