Words ending in -uus/-yys

Many adjectives can be changed, thus becoming nouns. The most common way to do this is to give them the -uus or -yys ending.

Adjective English Noun English
ahkera hard-working ahkeruus diligence
ankara strict ankaruus strictness / rigor
arka sensitive / scared arkuus sensitivity
arvokas valuable arvokkuus valuableness / value
avara spacious / vast avaruus space
halpa cheap halpuus cheapness
halukas willing halukkuus willingness / eagerness
hankala difficult hankaluus difficulty
hapan sour happamuus sourness / acidity
hauska funny hauskuus pleasure / enjoyment
hoikka slender hoikkuus slenderness / thinness
hullu crazy hulluus madness / insanity
ihana lovely ihanuus loveliness
itsekäs egoistic itsekkyys egoism
itsevarma self-assured itsevarmuus self-assurance
jatkuva continuous jatkuvuus continuity
kova hard kovuus hardness / severity
kuiva dry kuivuus drought
kuuma hot kuumuus heat
laaja wide laajuus width
lahjakas gifted lahjakkuus talent (for)
laiha thin laihuus thinness
laiska lazy laiskuus laziness
lihava fat lihavuus fatness
luova creative luovuus creativity
nuori young nuoruus youth
ruma ugly rumuus ugliness
sujuva fluent sujuvuus fluency
suora straight suoruus straightness / directness
suuri large suuruus largeness / size
onneton unhappy onnettomuus accident
paksu thick paksuus thickness
pitkä long pituus length
synkkä gloomy synkkyys gloominess
tarkka accurate tarkkuus accuracy
tarmokas energetic tarmokkuus energy
tyhmä stupid tyhmyys stupidity
uusi new uutuus newness
valoisa bright valoisuus brightness
vanha old vanhuus old age


Adjectives ending in -inen can be changed very easily:

Adjective English Noun English
onnellinen happy onnellisuus happiness
aktiivinen active aktiivisuus activeness
ammattilainen professional ammatillisuus professionalism
anteliainen giving anteliaisuus generosity
asiallinen businesslike asiallisuus pertinence
aineellinen material aineellisuus materialism
barbaarinen barbaric barbaarisuus barbarism
buddhalainen Buddhistic buddhalaisuus Buddhism
ennakkoluuloinen prejudiced ennakkoluuloisuus prejudice
erikoinen particular erikoisuus particularity
erilainen different erilaisuus difference
harvinainen rare harvinaisuus rarity / rareness
hiljainen silent hiljaisuus silence
hindulainen Hinduist hindulaisuus Hinduism
iloinen cheerful iloisuus cheerfulness
likainen dirty likaisuus impurity
mahdollinen possible mahdollisuus possibility
salainen secret salaisuus a secret
surullinen sad surullisuus sadness
kiitollinen thankful kiitollisuus thankfulness
kateellinen jealous kateellisuus jealousy
syyllinen guilty syyllisyys guilt
ystävällinen friendly ystävällisyys friendliness


Then, there are also words who only get -us or -ys added:

Adjective English Noun English
absurdi absurd absurdius absurdity
ahne greed ahneus greediness
harmaa grey harmaus greyness
heikko weak heikkous weakness
helppo easy helppous ease
humaani humane humaanius humanity
huono bad huonous badness
hölmö idiot hölmöys idiocy
kallis expensive kalleus expensiveness
kaunis beautiful kauneus beauty
kapea narrow kapeus narrowness
kiero crooked kierous crookedness
kiltti kind kilttiys kindness
korkea high korkeus height
kostea humid kosteus humidity
rakas beloved rakkaus love
terve healthy terveys health
tiheä dense tiheys density
tuore fresh tuoreus freshness
ylpeä proud ylpeys pride


Sometimes you can make a similar looking noun from another noun as well:

Noun English Noun English
aateli noble birth aateluus nobility
ehdokas candidate ehdokkuus candidacy
isä father isyys fatherhood
jumala god jumaluus divinity
lapsi child lapsuus childhood
mies man miehuus manhood
osa part osuus share, proportion
poika boy poikuus boyhood
veli brother veljeys brotherhood
ystävä friend ystävyys friendship
äiti mother äitiys motherhood


These words inflict in all the cases:

Noun case Singular -uus Plural -uus Singular -yys Plural -yys
Nominative salaisuus salaisuudet ystävyys ystävyydet
Partitive salaisuutta salaisuuksia ystävyyttä ystävyyksiä
Genitive salaisuuden salaisuuksien ystävyyden ystävyyksien
Inessive salaisuudessa salaisuuksissa ystävyydessä ystävyyksissä
Elative salaisuudesta salaisuuksista ystävyydestä ystävyyksistä
Illative salaisuuteen salaisuuksiin ystävyyteen ystävyyksiin
Adessive salaisuudella salaisuuksilla ystävyydellä ystävyyksillä
Ablative salaisuudelta salaisuuksilta ystävyydeltä ystävyyksiltä
Allative salaisuudelle salaisuuksille ystävyydelle ystävyyksille
Essive salaisuutena salaisuuksina ystävyytenä ystävyyksinä
Translative salaisuudeksi salaisuuksiksi ystävyydeksi ystävyyksiksi
Abessive salaisuudetta salaisuuksitta ystävyydettä ystävyyksittä