Finnish for busy people

Physics – Finnish Vocabulary

Physics (fysiikka) is the natural science (tiede) that studies (tutkia) matter (aine) and its motion and behavior (käyttäytyminen) through space and time (avaruus ja aika) and that studies the related entities of energy (energia) and force (voima).

Let’s learn some new words!

Finnish English
atomifysiikka atomics physics
astrofysiikka astrophysics
geofysiikka geophysics
hiukkasfysiikka particle physics
laskennallinen fysiikka computational physics
ydinfysiikka nuclear physics
sähkö electricity
sähköinen electric
sähkövirta electric current
tasavirta direct current
vaihtovirta alternating current
sähkökipinä electric spark
sähköistys electrification
virtapiiri electric circuit
sähköisku electric shock
sähköistävä electrical
sähkölaitteet electrical equipment
elektroniikka electronics
röntgenkuvaus radiography
röntgenlaite X-ray machine
röntgensäde X-ray
tyhjiöputki vaccuum tube
akustiikka accoustics
värähdellä to resonate
värähdin vibrator
kaiku echo
luotain radar
aalto wave
aallonpituus wavelength
absorptio absorption
aerodynaaminen areodynamic
akromaattinen achromatic
Finnish English
lämpöoppi thermology
lämmönsäädin thermostat
lämpö heat
lämmittää to heat
lämpöenergia heat energy
lämmönjohdin heat conductor
höyry steam
höyryturbiini steam turbine
haihduttaa to vaporize
tiivistyä to condense
lauhdutus condensation
laajentaa to expand
sulaa to melt
sulamispiste melting point
kiehua to boil
ydinreaktio nuclear reaction
ydinvoima nuclear power
ydinvoimala nuclear plant
radioaktiivinen radioactive
hiukkanen particle
fuusio fusion
fuusioitua to merge
fissio fission
nukleoni nucleon
fotoni photon
ioni ion
isotooppi isotope
dioptri diotropes
elektronipilvi electron cloud
hadroni hadron
protoni proton
positroni positron
partikkeli particle
atomi atom
atomiteoria atomic theory
Finnish English
magneetismi magnetism
magneetti magnet
magneettikenttä magnetic field
magneettinapa magnetic pole
generaattori generator
dynamo generator
johtaa to conduct
johdin conductor, wire
jännite tension
muuntaja transformer
jakaja distributor
jakokeskus distribution center
sähköpylväs pylon
eristin insulator
kuormitus load
vastus resistance
mikroprosessori microprocessor
johto wire
kaapeli cable
pistoke plug
pistorasia socket
katkaisin switch
heijastua to reflect
heijastuminen reflecting
varjo shadow
painovoima gravitation
gravitaatiokenttä gravitational field
gravitaatiolaki law of gravity
kiihtyvyys acceleration
todistaa to prove
valo ligt
säteillä to radiate
taittua to refract
taittuminen refractions

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of