Finnish for busy people

Top 916 Most Common Adjectives in Finnish

This article contains the top 916 most common adjectives in Finnish as they appear in newspapers.

  • Why 916 adjectives? This is not a number I randomly picked: I extracted the adjectives from this corpus. There just happen to be this many adjectives in that file!
  • This corpus consists of data from written, official, traditional media sources. In everyday language, the order of these adjectives will be different. For example, the adjective kansainvälinen “international” wouldn’t be the #19 most common adjective at home when talking with your family.
  • The corpus was released in the year 2004. This means the newspapers that were used to put together the corpus were from at least a few years prior. Currently very commonly used adjectives like tarttuva “infectious” and huolestuttava “worrying” would probably score higher on the list for a corpus from 2020.
  • Between brackets, you can find common nouns that go well with each adjective. I’ve tried to think up three good nouns, but depending on my inspiration and the width of the columns, I’ve sometimes provided less.
  • Some adjectives are links. On those pages, you can find more information about the usage of the adjective.
  • Adjectives that have a word between brackets both in front and behind it can’t be used on their own. They will always have some element in front of them. Clicking the links provided will allow you to read more about each of these compound adjectives.
# Finnish English
1 uusi (laki, presidentti, päätös) new (law, president, decision)
2 hyvä (sää, idea, ratkaisu) good (weather, idea, solution)
3 suuri (alue, määrä, rakennus) large (region, amount, building)
4 oma (nimi, valinta, veli) own (name, choice, brother)
5 viime (viikolla, kuussa, hetkellä) last (week, month, moment)
6 koko (päivän, vuoden, paketin) whole (day, year, package)
7 pieni (palkka, poika, perhe) small (wages, boy, family)
8 ensi (viikolla, kuussa, tiistaina) next (week, month, Tuesday)
9 vanha (tapa, ystävä, kuva) old (habit, friend, picture)
10 tärkeä (päätös, muutos, ohje) important (decision, change, directive)
11 eri (ihminen, versio, asia) different (person, version, thing)
12 entinen (vaimo, mies, työpaikka) former, ex- (wife, husband, workplace)
13 suomalainen (myyjä, tuote, näyttelijä) Finnish (salesperson, product, actor)
14 (15-)vuotias (lapsi, teini) (15)-year-old (child, teen)
15 viimeinen (vaihe, päivä, toive) last, final (stage, day, hope)
16 nykyinen (vaimo, mies, presidentti) current (wife, husband, president)
17 pitkä (aika, mies, vuosi) long, tall (time, man, year)
18 sellainen (asia, valinta, henkilö) such a (thing, choice, person)
19 kansainvälinen (kampanja, yhteistyö) international (campaign, collaboration)
20 kova (isku, tyyny, valinta) hard (blow, pillow, choice)
21 vaikea (päätös, vaihe, tehtävä) difficult (decision, period, task)
22 nuori (urheilija, näyttelijä, murhaaja) young (athlete, actor, murderer)
23 mahdollinen (asiakas, vaikutus) possible, potential (customer, effect)
24 korkea (rakennus, palkka, oikeus) high (building, wages, court)
25 iso (joukko, auto, ongelma) big (group, car, problem)
26 erilainen (tilanne, loppu, ihminen) different (situation, ending, person)
27 yhteinen (raja, politiikka, toiminta) joint, common (border, politics, action)
28 valmis (suunnitelma, ruoka, tehtävä) ready (plan, food, task)
29 poliittinen (järjestelmä, johtaja, vanki) political (system, leader, prisoner)
30 tällainen (muutos, työ, henkilö)
this kind of (change, work, person)
31 paha (maku, noita, virhe) evil, bad (taste, witch, mistake)
32 oikea (valinta, jalka, puoli) right (choice, leg, side)
33 vahva (nainen, asema, mielipide) strong (woman, position, opinion)
34 selvä (viesti, muutos, vastaus) clear (message, change, answer)
35 ainoa (lapsi, mahdollisuus, päivä) only (child, possibility, day)
36 helppo (kysymys, työ, saalis) easy (question, work, prey)
37 laaja (alue, vaikutus, näkemys) wide, broad (area, effect, vision)
38 huono (sää, seura, laatu) bad (weather, company, quality)
39 yleinen (kysymys, ongelma) general, common (question, problem)
40 tuttu (ihminen, tunne, tilanne) known, familiar (person, feeling, situation)
41 edellinen (jakso, päivä, ottelu) previous (episode, day, match)
42 välinen (tähtienvälinen, maidenvälinen) inter- (interstellar, international)
43 tavallinen (nainen, määrä, päivä) usual, plain (woman, amount, day)
44 merkittävä (muutos, askel, tekijä) significant (change, step, factor)
45 runsas (sade, määrä, ylimäärä) plentiful, considerable (rain, amount, excess)
46 perinteinen (juhla, asu, menetelmä) traditional (celebration, outfit, method)
47 taloudellinen (tuki, tilanne, tulos) financial, economic (support, situation, result)
48 nopea (auto, silmäys, arviointi) fast (car, glance, assessment)
49 tyytyväinen (asiakas, poliitikko, mies) pleased, happy (customer, politician, man)
50 paikallinen (aika, puudutus, poliisi) local (time, anesthetic, police)
51 avoin (ovi, kirja, menettely) open, transparent (door, book, procedure)
52 varsinainen (kysymys, ongelma) actual, real (question, problem)
53 julkinen (sektori, laitos, liikenne) public (sector, institution, traffic)
54 tuore (hedelmä, kala, kysely) fresh, recent (fruit, fish, survey)
55 tiukka (takki, rajavalvonta, aikataulu) tight (coat, border control, time schedule)
56 täysi (lasi, vastuu, vapaus) full (glass, responsibility, freedom)
57 keskeinen (asema, piirre, merkitys) key, important (position, trait, meaning)
58 kotimainen (juusto, tuote, velka) native, domestic (cheese, product, debt)
59 kansallinen (orkesteri, liitto, kehys) national (orchestra, union, framework)
60 todellinen (syy, arvo, kesto) real, actual (reason, value, duration)
61 lyhyt (mekko, kuvaus, esittely) short (skirt, description, presentation)
62 pelkkä (uni, sattuma, lupaus) mere (dream, coincidence, promise)
63 varma (puhuja, valinta, voitto) sure (speaker, choice, victory)
64 kallis (auto, hanke, hinta) expensive (car, project, price)
65 vapaa (nainen, paikka, tahto) free, vacant (woman, place, will)
66 vajaa (luku, neljännes, 4 minuuttia) deficient, below (number, quarter, 4 minutes)
67 tarkka (ampuja, arvio, ohje) exact, precise (shooter, estimate, instruction)
68 vakava (ongelma, onnettomuus) serious (problem, accident)
69 kaunis (nainen, ele, sää) beautiful (woman, gesture, weather)
70 tekninen (analyysi, osa, apu) technical (analysis, part, assistance)
71 virallinen (asiakirja, käännös, tutkimus) official, legal (document, translation, survey)
72 reilu (kauppa, peli, sopimus) fair (trade, play, deal)
73 yksityinen (alue, tilaisuus, apu) private (area, reception, aid)
74 raskas (kaappi, taakka, työpäivä) heavy (cupboard, burden, workday)
75 vastaava (järjestely, määrä, tietokanta) equivalent (arrangement, amount, database)
76 tietty (henkilö, valinta, päivämäärä) a certain, particular (person, choice, date)
77 eurooppalainen (verkosto, säädös) European (network, act)
78 amerikkalainen (jalkapallo, järjestö) American (football, organization)
79 heikko (ihminen, kohta, asema) weak (person, spot, status)
80 ulkomainen (turisti, rahoitus, alue) foreign (tourist, funding, area)
81 hieno (sokeri, tarina, muusikko) fine, wonderful (sugar, story, musician)
82 aikainen (lintu, vaihe, synttärilahja) early (bird, period, birthday present)
83 voimakas (mies, mielipide, lasku) strong, sharp (man, opinion, fall)
84 venäläinen (lippu, sauna, ruletti) Russian (flag, sauna, roulette)
85 aiempi (päätös, viesti, suoritus) prior, previous (decision, message, performance)
86 halpa (kauppa, takki, vehje) cheap (store, coat, device)
87 turha (yritys, esine, imartelu) useless, futile (attempt, object, flattery)
88 myönteinen (vastaus, päätös, ajattelu) positive (answer, ruling, attitude)
89 kylmä (olut, ilma, sota) cold (beer, air, war)
90 selkeä (vastaus, selitys, taivas) clear (answer, explanation, sky)
91 samanlainen (tilanne, koostumus, peli) similar (situation, consistency, game)
92 lopullinen (päätös, tuomio, hinta) final (decision, judgement, price)
93 väärä (vastaus, tieto, käsitys) wrong (answer, information, understanding)
94 (abortin) vastainen (laki, liike) (law, movement) against (abortion)
95 millainen (ihminen, asunto, päivä) what kind of a (person, apartment, day)
96 valtakunnallinen (saatavuus, kapasiteetti) nationwide, national (accessibility, capacity)
97 kiinnostunut (jalkapallosta, historiasta) interested (in soccer, in history)
98 kuollut (lintu, aviomies, linkki) dead (bird, husband, link)
99 normaali (ihminen, työpäivä, ruokavalio) normal (person, workday, diet)
100 suora (tie, yhteys, vastaus) direct, straight (road, connection, answer)
101 tehokas (työntekijä, käyttö, suoja) effective, efficient (employee, usage, protection)
102 mukava (sohva, mies, ilta) nice, pleasant (couch, man, evening)
103 puhdas (keittiö, lasi, ilma) clean (kitchen, glass, air)
104 mielenkiintoinen (sarja, kirja, keskustelu) interesting (series, book, conversation)
105 ruotsalainen (lippu, ruoka, poliitikko) Swedish (flag, food, politician)
106 henkilökohtainen (avustaja, edustaja) personal, private (assistant, representative)
107 sisäinen (ääni, maailma, tarkastus) internal, interior (voice, world, audit)
108 ylimääräinen (kokous, happi, energia) extra, excess (meeting, oxygen, energy)
109 vähäinen (vaikutus, muutos, merkitys) low, slight, minor (effect, change, significance)
110 saksalainen (olut, makkara, urheilija) German (beer, sausage, athlete)
111 tamperelainen (mies, kirkko, yritys) (man, church, business) from Tampere
112 henkinen (kasvu, ikä, energia) mental (growth, age, energy)
113 harvinainen (laji, sairaus, tilaisuus) rare (species, disease, opportunity)
114 yksittäinen (tapaus, pussi, työntekijä) singular, individual (case, bag, employee)
115 mahdoton (ajatus, vaatimus, valinta) impossible (thought, demand, choice)
116 syvä (vesi, kriisi, luola) deep (water, crisis, cave)
117 lämmin (käsi, päivä, keitto) warm (hand, day, soup)
118 (aikataulun, lain) mukainen (teko) (act) in accordance (with the schedule, the law)
119 sosiaalinen (nainen, asema, velvoite) social (woman, status, obligation)
120 turkulainen (muusikko, perinne) (a musician, tradition) from Turku
121 tyhjä (purkki, pesä, hauta) empty (jar, nest, grave)
122 vaarallinen (työ, alue, aine) dangerous, hazardous (work, area, substance)
123 hankala (kysymys, tilanne, teini) tricky, troublesome (question, situation, teen)
124 musta (sukka, iho, aukko) black (sock, skin, hole)
125 alueellinen (hallinto, lentoasema, murre) regional (government, airport, dialect)
126 turvallinen (paikka, etäisyys, tuotanto) safe (place, distance, production)
127 arvokas (taulu, lahja, neuvo) valuable (painting, present, advice)
128 pohjoinen (kaupunki, alue, lintulaji) northern (city, area, bird species)
129 erityinen (päivä, maku, suoja) special (day, flavor, protection)
130 kevyt (laukku, lounas, kosketus) light (bag, lunch, touch)
131 melkoinen (ilta, etu, määrä) quite the (night, advantage, amount)
132 ranskalainen (leipä, taiteilija, laulu) French (bread, artist, song)
133 valtava (määrä, kokoelma, rakennus) huge (amount, collection, building)
134 itsenäinen (maa, lapsi, elämä) independent (country, child, life)
135 vähä(ssä) (rasvassa, valossa, ajassa) (in) little (grease, light, time)
136 alkuperäinen (lähde, kieli, tutkimus) original (source, language, investigation)
137 tasainen (pohja, pinta, ääni) even, flat (bottom, surface, sound)
138 hauska (vitsi, mies, päivä) fun, funny (joke, man, day)
139 (tutkimusta) johtava (professori) (the professor) leading (the research)
140 kuuma (tee, päivä, ilma) hot (tea, day, air)
141 historiallinen (rakennus, askel, tausta) historic (building, step, background)
142 vieras (ihminen, kieli, maa) foreign, unknown (person, language, country)
143 aktiivinen (oppilas, aine, ainesosa) active (pupil, agent, ingredient)
144 valkoinen (pilvi, mekko, valhe) white (cloud, dress, lie)
145 yhteiskunnallinen (ongelma, tilanne) social, societal (problem, situation)
146 ulkopuolinen (tarkkailija, tarkastelu) external (observer, scrutiny)
147 (kirkon) kaltainen (rakennus) (a church-) like (building)
148 iloinen (tyttö, poika, tapahtuma) cheerful (girl, boy, event)
149 terve (potilas, lapsi, sydän) healthy (patient, child, heart)
150 lukuisat (uhkaukset, palvelut, uhrit) numerous (threats, services, victims)
151 komea (näyttelijä, mies, sankari) handsome (actor, man, hero)
152 kyseinen (maksu, viesti, käsite) that particular (payment, message, term)
153 täydellinen (päivä, vaimo, elämä) perfect (day, wife, life)
154 aito (nahka, taideteos, rakkaus) real (leather, work of art, love)
155 raju (muutos, myrsky, tuuli) rough, radical (change, storm, wind)
156 punainen (valo, huivi, poski) red (light, scarf, cheek)
157 erinomainen (opettaja, tulos, väline) excellent (teacher, result, instrument)
158 välttämätön (hoito, askel, osa) necessary, essential (care, step, part)
159 positiivinen (ihminen, kehitys, tulos) positive (person, development, result)
160 monipuolinen (ruokavalio, osaaminen) versatile, diverse (diet, expertise)
161 jonkinlainen (virus, yhteys, hirviö) some sort of (virus, relation, monster)
162 alhainen (palkka, taso, tarkkuus) low (wages, level, accuracy)
163 yksinkertainen (mies, tehtävä, työkalu) simple (man, task, tool)
164 vilkas (lapsi, liikenne, yöelämä) lively, busy (child, traffic, nightlife)
165 edullinen (takki, kauppa, valinta) affordable, budget (coat, store, choice)
166 (7 tunnin) mittainen (neuvottelu) (7-hour) long (negotiation)
167 rauhallinen (alue, liikenne, työtahti) quiet, peaceful (area, traffic, work pace)
168 hiljainen (opiskelija, ilta, enemmistö) quiet, silent (student, evening, majority)
169 vihreä (lehti, solmio, valinta) green (leaf, tie, choice)
170 outo (tyyppi, tunne, hiljaisuus) strange, weird (guy, feeling, silence)
171 upea (hetki, nainen, viikko) magnificent, amazing (moment, woman, week)
172 huomattava (rahasumma, edistys) considerable (sum of money, progress)
173 järkevä (tyttö, ajatus, päätös) reasonable, sensible (girl, idea, decision)
174 ilmainen (sisäänpääsy, näyte, hoito) free (admission, sample, treatment)
175 kristillinen (kirkko, teologia, käsitys) Christian (church, theology, concept)
176 törkeä (rikos, vääryys, valhe) outrageous, gross (crime, injustice, lie)
177 vasen (käsi, korva, aivopuolisko) left (hand, ear, brain hemisphere)
178 helsinkiläinen (poika, rakennus, murre) (a boy, building, dialect) from Helsinki
179 erillinen (sauna, huone, huomautus) separate (sauna, room, remark)
180 sotilaallinen (neuvonantaja, miehitys) military (advisor, occupation)
181 (kulissien, vuorten) takainen (tilanne) (situation) behind (the scenes, the mountains)
182 (huomion, luottamuksen) arvoinen (mies) noteworthy, trustworthy (man)
183 ehdoton (enemmistö, vaatimus, kielto) absolute (majority, requirement, ban)
184 matala (profiili, palkka, rakennus) low (profile, wages, building)
185 todennäköinen (syy, valinta, kulku) probable (cause, choice, course)
186 pohjoismainen (kieli, yhteistyö) Nordic (language, cooperation)
187 pitkäaikainen (masennus, laina) chronic, long-term (depression, loan)
188 tuntematon (sotilas, alue, alkuperä) unknown (soldier, region, origin)
189 hidas (auto, työntekijä, kävely) slow (car, employee, walk)
190 tyypillinen (suomalainen, esimerkki) typical (Finn, example)
191 rikas (henkilö, valtio, mielikuvitus) rich (person, country, imagination)
192 hurja (soturi, tarina, päivä) ferocious, wild (warrior, story, day)
193 mahtava (nainen, puhe, näky) spectacular, incredible (woman, speech, sight)
194 monenlainen (ravinto, tieto, opetus) diverse (diet, information, tuition)
195 olennainen (lisä, ero, seikka) essential (addition, difference, point)
196 (sodan, kuoleman) jälkeinen (elämä) postwar, posthumous (life)
197 kunnallinen (vero, tuki, tuomioistuin) municipal (tax, support, court)
198 keskinäinen (luottamus, apu, kiintymys) mutual (trust, aid, affection)
199 onnellinen (lapsi, loppu, sattuma) happy (child, ending, coincidence)
200 kuiva (pyyhe, maaperä, iho) dry (towel, soil, skin)
201 vaativa (opettaja, asiakas, työ) demanding (teacher, customer, job)
202 kuuluisa (laulaja, maalaus, poliitikko) renowned, famous (singer, painting, politician)
203 keskimääräinen (elinikä, inflaatio) average (lifespan, inflation)
204 tiivis (rakenne, yhteistyö, yhteys) close, dense (consistency, cooperation, link)
205 pimeä (huone, aine, puoli) dark (room, matter, side)
206 köyhä (henkilö, perhe, maa) poor (person, family, country)
207 italialainen (pasta, muusikko, jäätelö) Italian (pasta, musician, gelato)
208 (rauhan, refleksin) omainen (reaktio) (peace, reflex) -like (reaction)
209 erikoinen (ihminen, tapaus, ulkonäkö) special, peculiar (person, case, appearance)
210 kiva (kirja, paikka, päivä) nice (book, place, day)
211 moderni (koti, tiede, nainen) modern (home, science, woman)
212 tarpeellinen (korjaus, taito, työkalu) necessary (repair, skill, tool)
213 ajankohtainen (kysymys, tilanne) topical, current (question, situation)
214 ammatillinen (koulutus, osaaminen) professional, vocational (training, competency)
215 mittava (määrä, tarve, kiertue) massive, large (number, need, tour)
216 luonnollinen (selitys, vaisto, kuolema) natural (explanation, instinct, death)
217 viisas (vaari, lähestymistapa, päätös) wise (grandpa, approach, decision)
218 läntinen (tuuli, taivaanranta, naapuri) western (wind, horizon, neighbor)
219 kirjallinen (koe, pyyntö, selvitys) written (exam, request, report)
220 (tutun, tylsän, nuoren) näköinen (nainen) (familiar, boring, young) -looking (woman)
221 läheinen (ystävä, side, yhteys) close (friend, bond, connection)
222 herkkä (lapsi, iho, vaihe) sensitive (child, skin, stage)
223 laiton (päätös, kokous, puunkorjuu) illegal (decision, meeting, logging)
224 fyysinen (terveys, esine, ilmiö) physical (health, object, phenomenon)
225 kohtuullinen (hinta, käyttö, epäily) reasonable, fair (price, use, doubt)
226 (ei) minkäänlainen (määrä, syrjintä) (no amount, discrimination) of any kind
227 pyhä (henki, paikka, sota) holy (spirit, place, war)
228 eteläinen (alue, siipi, reitti) southern (area, wing, route)
229 ylivoimainen (este) overwhelming, inevitable (force majeure)
230 taiteellinen (johtaja, työ, liike) artistic (director, work, movement)
231 yhtenäinen (käyttö, termistö) uniform, coherent (use, terminology)
232 englantilainen (mies, aamiainen) English (man, breakfast)
233 palestiinalainen (lääkäri, neuvottelija) Palestinian (doctor, negotiator)
234 salainen (lääkäri, suhde, äänestys) secret (doctor, affair, ballot)
235 silloinen (presidentti, hallitus, osoite) (president, government, address) at/of the time
236 klassinen (esimerkki, koulutus, musiikki) classic (example, education, music)
237 vakaa (tila, kehitys, tulevaisuus) stable (state, development, future)
238 sähköinen (signaali, arkistointi) electric, electronic (impulse, archiving)
239 demokraattinen (tasavalta, puolue) democratic (republic, party)
240 tavanomainen (oikeus, kesto, verotus) conventional, standard (law, duration, taxation)
241 kielteinen (päätös, vastaus, vaikutus) negative (decision, answer, impact)
242 kaupallinen (käyttö, asiakirja, kuvaus) commercial (use, document, description)
243 kirkas (valo, aurinko, neste) clear, bright (light, sun, liquid)
244 (koiran, kirsikan) kokoinen (kivi) (dog, cherry) -size (stone)
245 lievä (rangaistus, kuume, epäluuloa) mild (punishment, fever, suspicion)
246 pikku (tyttö, peili, hotelli) little (girl, mirror, hotel)
247 maltillinen (johtaja, ratkaisu, hidastus) moderate (ruler, solution, deceleration)
248 inhimillinen (reaktio, erehdys, toiminta) human (reaction, error, activity)
249 ankara (talvi, lama, myrsky) harsh, severe (winter, recession, storm)
250 ilmeinen (epäkohta, yhteys, vaara) obvious, clear (grievance, link, risk)
251 innokas (oppija, apulainen, fani) eager, keen (learner, helper, fan)
252 vaatimaton (mies, alku, ateria) modest (man, beginning, meal)
253 (xyz-)niminen (palvelu, yritys, lääke) (a service, company, medicine) called (xyz)
254 eräänlainen (tilanne, koe) a certain kind of (situation, experiment)
255 kaikenlainen (kilpailu, syrjintä) all forms of (competition, discrimination)
256 kriittinen (vaihe, tilanne, tila) critical (juncture, situation, condition)
257 pehmeä (tyyny, kosketus, isku) soft (pillow, touch, blow)
258 ikävä (ihminen, uutinen, erehdys) unfortunate, nasty (person, news, mistake)
259 (xx euron) suuruinen (apuraha, huijaus) (grant, hoax) the size of (xx euros)
260 rankka (päivä, sade, elämä) rough, heavy (day, rain, life)
261 konkreettinen (kysymys, suunnitelma) concrete, practical (question, plan)
262 kokonainen (viikko, kala, sarja) full, whole (week, fish, series)
263 (10 vuoden) ikäinen (lapsi, tyttö, poika) (“10 year”) aged (child, girl, boy)
264 vankka (perusta, kannatus, kannattaja) solid, firm (base, support, supporter)
265 kiinteä (ruoka, koostumus, laajakaista) fixed, solid (food, consistency, broadband)
266 hullu (tiedemies, paskiainen, maailma) crazy (scientist, bastard, world)
267 synkkä (muistutus, varjo, tulevaisuus) grim, sinister (reminder, shadow, future)
268 ihana (tyttö, elokuva, tuoksu) wonderful (girl, movie, smell)
269 uudenlainen (idea, tilanne, strategia) novel, new (idea, situation, strategy)
270 brittiläinen (mies, tutkija, yritys) British (man, researcher, company)
271 tervetullut (vieras, muutos, uudistus) welcome (guest, change, reform)
272 toisenlainen (kuva, tilanne, rooli) a different kind of (picture, situation, role)
273 ainutlaatuinen (mahdollisuus, tapa) unique (possibility, way)
274 itäinen (raja, rinne, rantakatu) eastern (border, slope, promenade)
275 mainio (puhuja, illallinen, ajatus) splendid (speaker, dinner, idea)
276 sairas (ihminen, eläin, leikki) sick (person, animal, game)
277 jyrkkä (rinne, käännös, kielto) steep, sharp (slope, turn, ban)
278 ylin (kerros, porras, oikeus) top (floor, step, supreme court)
279 jyväskyläläinen (laulaja, liike, yhtye) (singer, store, band) from Jyväskylä
280 tämän päivän (sää, kokous, konsertti) today’s (weather, meeting, concert)
281 ehdollinen (rangaistus, vankeus) conditional (sentence, imprisonment)
282 halukas (ostaja, osallistuja, työläinen) willing (buyer, participant, worker)
283 harmaa (matto, tapetti, sää) grey (carpet, wallpaper, weather)
284 (kahvi on) loppu (usually a noun) (coffee has) run out
285 pakollinen (kurssi, vakuutus, rokotus) obligatory (course, insurance, vaccination)
286 uskonnollinen (henkilö, teksti, kutsumus) religious (person, text, vocation)
287 värikäs (paita, papukaija, menneisyys) colorful (shirt, parrot, past)
288 vapaaehtoinen (vakuutus, paluu, kurssi) voluntary (insurance, repatriation, course)
289 (3-) vuotinen (koulutus, sota, sopimus) (3) year (education, war, contract)
290 japanilainen (auto, turisti, taiteilija) Japanese (car, tourist, artist)
291 vakituinen (osoite, työ, henkilökunta) permanent, regular (address, job, staff)
292 huima (vauhti, uutinen, kehitys) dizzying, soaring (pace, news, development)
293 alempi (arvo, luokka, taso) lower (rank, class, level)
294 väliaikainen (ratkaisu, asunto, järjestely) temporary (solution, apartment, arrangement)
295 syyllinen (olo, omatunto, mies) guilty (feeling, conscience, man)
296 ahdas (huone, portti, katu) cramped, narrow (room, gate, street)
297 epävarma (mies, tilanne, tulevaisuus) uncertain, insecure (man, situation, future)
298 jälkimmäinen (tapaus, ehdotus, numero) the latter (case, suggestion, number)
299 tumma (tukka, iho, takki) dark (hair, skin, coat)
300 varovainen (äiti, lähestymistapa) careful (mother, approach)
301 kohtuuton (vaatimus, kesto) unreasonable, excessive (demand, duration)
302 kiinalainen (turisti, ruoka, tuote) Chinese (tourist, food, product)
303 yksimielinen (joukko, päätös, tuki) unanimous (group, decision, support)
304 tieteellinen (tutkimus, artikkeli, nimi) scientific (research, article, name)
305 minkälainen (koti, perhe, muutos) what kind of (home, family, change)
306 rohkea (lapsi, sankari, valinta) brave (child, hero, choice)
307 kapinallinen (joukko, nuoriso, hyökkäys) rebellious (group, youth, attack)
308 maakunnallinen (laki, vero, sanomalehti) provincial (law, tax, newspaper)
309 epävirallinen (juhla, kokous, edustaja) unofficial, informal (party, meeting, agent)
310 lähin (ystävä, pysäkki, kaupunki) closest, nearest (friend, bus stop, city)
311 huikea (suoritus, tarina) huge, tremendous (accomplishment, tale)
312 ylpeä (isä, äiti, omistaja) proud (father, mother, owner)
313 suosittu (elokuva, ravintola, näyttelijä) popular (movie, restaurant, actor)
314 norjalainen (mytologia, hiihtäjä, nimi) Norwegian (mythology, skier, name)
315 länsimainen (kulttuuri, sivistys, tiede) western (culture, civilization, science)
316 määräaikainen (työ, sopimus, kielto) temporary, fixed-term (job, contract, ban)
317 (syytteen) alainen (rikos) (an offense) under (prosecution)
318 kiivas (keskustelu, luonne, katse) intense, heated (conversation, temper, gaze)
319 kaksinkertainen (verotus, rahoitus) double, dual (taxation, financing)
320 poikkeuksellinen (tilanne, haaste) exceptional (situation, challenge)
321 luotettava (ystävä, opas, sääennuste) reliable (friend, guide, weather forecast)
322 kummallinen (himo, paikka, järjestelmä) strange, peculiar (desire, place, system)
323 villi (koira, lapsi, luonto) wild (dog, child, nature)
324 oululainen (kauppias, tuote, leipomo) (merchant, product, bakery) from Oulu
325 yksinäinen (lapsi, leski, susi) lonely (child, widow, wolf)
326 varhainen (diagnoosi, valmennus, sato) early (diagnosis, training, harvest)
327 terävä (veitsi, kulma, hammas) sharp (knife, edge, tooth)
328 kapea (katu, käytävä, lantio) narrow (street, hallway, hips)
329 etninen (musiikki, vähemmistö, viha) ethnic (music, minority, hatred)
330 innostunut (oppilas, fani, lukija) enthusiastic (pupil, fan, reader)
331 maailmanlaajuinen (kriisi, uhka, kulutus) global (crisis, threat, consumption)
332 tietoinen (valhe, toiminta, valinta) deliberate (lie, action, choice)
333 nykyaikainen (sairaala, teknologia) modern (hospital, technology)
334 ulkoinen (asema, hyperlinkki, elin) external (drive, hyperlink, organ)
335 eilinen (tapaaminen, keskustelu) yesterday’s (meeting, discussion)
336 kipeä (pää, muisto, potkaisu) painful (head, memory, kick)
337 sininen (taivas, meri, lakana) blue (sky, sea, sheet)
338 väkivaltainen (isä, kuolema, ryöstö) violent (father, death, mugging)
339 yhdysvaltalainen (joukkue, kulttuuri) American (team, culture)
340 joensuulainen (nainen, olut, perinne) (woman, beer, tradition) from Joensuu
341 välitön (menestys, vaikutus, hyöty) immediate, instant (success, impact, benefit)
342 kiireinen (aamu, bisnesmies, työ) busy (morning, businessman, work)
343 aikuinen (mies, nainen, rikollinen) adult (man, woman, criminal)
344 viimevuotinen (muoti, kokemus, tavoite) last year’s (fashion, experience, goal)
345 moinen (laiminlyönti, kohtelu, kriisi) such (negligence, treatment, crisis)
346 epäselvä (ääni, valokuva, käsiala) unclear, indistinct (voice, picture, handwriting)
347 ikuinen (elämä, kadotus, lumi) eternal (life, damnation, snow)
348 ylempi (kerros, hylly, oikeusaste) upper, higher (floor, shelf, court)
349 paksu (kirja, kerros, voide) thick (book, layer, cream)
350 virolainen (kitaristi, brändi, laulu) Estonian (guitarist, brand, song)
351 suomenkielinen (kirja, elokuva, sarja) Finnish (book, movie, series)
352 ongelmallinen (tilanne, sijainti, alue) problematic (situation, location, area)
353 kultainen (noutaja, sormus, risti) golden (retriever, ring, cross)
354 digitaalinen (lehti, laite, julkaisu digital (magazine, device, publication)
355 leveä (tie, suu, hymy) wide (road, mouth, smile)
356 rakas (lapsi, ystävä, äiti) beloved (child, friend, mother)
357 tosi (kertomus, rakkaus, usko) true (story, love, faith)
358 myöhä (ilta, iltapäivä, ikä) late (night, afternoon, age)
359 niukka (sato, ruoka-annos) meager (harvest, food ration)
360 vuotuinen (korko, sademäärä) annual (interest, amount of rain)
361 paras mahdollinen (ratkaisu, käyttö) optimal (solution, use)
362 (vuoden) pituinen (projekti, suhde) (a year’s) length (project, relationship)
363 valoisa (koti, puoli, tulevaisuus) bright (home, side, future)
364 oleellinen (osa, rooli, ominaisuus) essential (part, role, characteristic)
365 iäkäs (nainen, leski, todistaja) elderly (woman, widow, witness)
366 espanjalainen (isä, hevonen, munakas) Spanish (father, horse, omelet)
367 laadukas (takki, tuote, tieto) high-quality (coat, product, information)
368 eettinen (kysymys, koodi, motiivi) ethical (question, code, motive)
369 monimutkainen (peli, prosessi, ilmiö) complex (game, process, phenomenon)
370 luonteva (puhetapa, käytös) natural (way of speaking, behavior)
371 hollantilainen (tulppaani, mylly, mies) Dutch (tulip, mill, man)
372 realistinen (nainen, tavoite, romaani) realistic (woman, goal, novel)
373 tarpeeton (kärsimys, rasite, käyttö) unnecessary (suffering, burden, use)
374 tämänvuotinen (voittaja, tilanne, sato) this year’s (winner, situation, harvest)
375 ruotsinkielinen (lehti, tv-kanava, perhe) Swedish (newspaper, TV-channel, family)
376 keltainen (kukka, maali, mekko) yellow (flower, paint, dress)
377 keski-ikäinen (nainen, mies, vaimo) middle-aged (woman, man, wife)
378 ristiriitainen (luonne, tunne, käyttö) contradictory, conflicting (nature, feeling, use)
379 tanskalainen (arkkitehti, yliopisto) Danish (architect, university)
380 ulkomaalainen (opiskelija, uhri, yritys) foreign (student, victim, company)
381 humanitaarinen (apu, oikeus, katastrofi) humanitarian (aid, law, disaster)
382 säännöllinen (ruudukko, kasvu, liikenne) regular (grid, growth, traffic)
383 katolinen (kirkko, maa, papisto) Catholic (church, country, clergy)
384 makea (kakku, viini, kastike) sweet (cake, wine, sauce)
385 laillinen (perillinen, esivalta, yritys) legal, legitimate (heir, jurisdiction, business)
386 riippumaton (asiantuntija, sijoittaja) independent (expert, investor)
387 yksilöllinen (hoito, tapa, tunniste) individual (care, habit, identifier)
388 uskomaton (tilanne, ihminen, paikka) incredible (situation, person, place)
389 surkea (ajatus, valehtelija, asunto) lousy, crappy (idea, liar, apartment)
390 islamilainen (maailma, laki, tasavalta) Islamic (world, law, republic)
391 hämärä (huone, päivä, valokuva) twilight, dim (room, day, photo)
392 ohut (kirja, tukka, takki) thin (book, hair, coat)
393 oiva (esimerkki, ohjaus, laulaja) excellent (example, guidance, singer)
394 alin (kerros, oksa, hinta) lowest (floor, branch, price)
395 kumma (mies, juttu, kiilto) odd (man, thing, shine)
396 ihmeellinen (otus, luonto, parantuminen) marvelous, strange (creature, nature, healing)
397 päivittäinen (rutiini, annos, vaihtelu) daily (routine, intake, variation)
398 raaka (liha, murha, voima) raw (meat), brutal (murder), brute (force)
399 kehno (terveys, näyttelijä, tie) poor, shoddy (health, actor, road)
400 kypsä (omena, banaani, aikuinen) ripe, mature (apple, banana, adult)
401 reipas (kävely, pyöräily, poika) brisk, lively (walk, biking, boy)
402 ahkera (opiskelija, työläinen, työskentely) diligent (student, worker, work)
403 yliopistollinen (koulutus, sairaala) academic, university (education, hospital)
404 kyseenalainen (keino, kunnia) questionable, dubious (means, distinction)
405 kanadalainen (geologi, tuomioistuin) Canadian (geologist, court)
406 sveitsiläinen (pankkitili, kirja, arkkitehti) Swiss (bank account, book, architect)
407 vaalea (tukka, väri, paita) blonde, light (hair, color, shirt)
408 lahjakas (taiteilija, tutkija, tyttö) talented (artist, researcher, girl)
409 perusteellinen (analyysi, etsintä) thorough (analysis, search)
410 hyvinkääläinen (mies, yhtye, olut) (man, band, beer) from Hyvinkää
411 strateginen (hyökkäys, tavoite, asema) strategic (attack, goal, position)
412 rehellinen (ystävä, vastaus, virhe) honest (friend, answer, mistake)
413 arkinen (kieli, askare, ateria) everyday, regular (language, chore, meal)
414 valtiollinen (interventio, sääntely) state (intervention, regulation)
415 (kuudes) peräkkäinen (voitto, vuosi) (sixth) consecutive (victory, year)
416 kaukainen (planeetta, muisto, haave) distant (planet, memory, dream)
417 korkeatasoinen (suoja, koulutus) high-grade (protection, education)
418 jokapäiväinen (muistutus, tapahtuma) everyday (reminder, occurrence)
419 työtön (insinööri, parturi, kokki) unemployed (engineer, barber, cook)
420 kohtalainen (menestys, riski, kipu) moderate (success, risk, pain)
421 ortodoksinen (kirkko, uskonto, tausta) orthodox (church, religion, background)
422 kunnollinen (kaveri, asunto, hauta) decent, proper (guy, housing, grave)
423 asiallinen (kohtelu, sisältö) appropriate, relevant (treatment, content)
424 vauhdikas (liike, lähtö, tanssi) speedy (movement, departure, dancing)
425 pysty (nenä, kallioseinämä) upright, upturned (nose, rock wall)
426 dramaattinen (kasvu, tapahtuma, muutos) dramatic, spectacular (growth, event, change)
427 vuosittainen (juhla, tilaisuus, konsertti) annual (party, event, concert)
428 tuollainen (mies, vaikutus, ovi) that kind of (man, effect, door)
429 tuhoisa (loppu, tulipalo, seuraus) devastating, disastrous (end, fire, consequence)
430 liukas (tie, jää, lattia) slippery (road, ice, floor)
431 moraalinen (ihminen, velvollisuus, elitismi) moral (person, duty, elitism)
432 kauhea (tuska, erehdys, krapula) terrible (pain, mistake, hangover)
433 ulkopoliittinen (aihe, tavoite, suunnitelma) foreign policy (topic, objective, plan)
434 liberaali (opettaja, sosialisti, mielipide) liberal (teacher, socialist, opinion)
435 rakenteellinen (koskemattomuus, viittaus) structural (integrity, reference)
436 luterilainen (pappi, teologi, kirkko) Lutheran (minister, theologian, church)
437 maksuton (palvelu, oikeusapu, ohjelmisto) free (service, legal assistance, software)
438 olematon (haju, vaikutus, merkitys) nonexistent (smell, effect, significance)
439 kiihkeä (reaktio, puolustaja, halu) fervent, passionate (reaction, supporter, desire)
440 luvaton (käyttö, hallussapito, kauppa) unauthorized (use, possession, traffic)
441 seksuaalinen (väkivalta, vapaus, viehätys) sexual (violence, freedom, attraction)
442 (5-) kiloinen (paino, saalis, koira) (5) kilo (weight, catch, dog)
443 teollinen (valmistus, investointi, hinta) industrial (production, investment, price)
444 (30-) senttinen (viivoitin, kaakeli, kerros) (30) centimeter (ruler, tile, layer)
445 tyylikäs (kampaus, puku, mies) elegant (haircut, suit, man)
446 kommunistinen (puolue, tausta, valtio) Communist (party, background, state)
447 pikainen (tauko, kysymys, tuomio) quick (break, question, judgement)
448 (keittiön) viereinen (huone) (room) adjacent to (the kitchen)
449 vaisu (hymy, vastaanotto, mies) subdued, wan (smile, reception, man)
450 käsittämätön (toteamus) incomprehensible, inconceivable (assertion)
451 tilapäinen (ratkaisu, järjestely, työ) temporary (solution, arrangement, job)
452 uskottava (selitys, juoni, todiste) credible, plausible (explanation, plot, proof)
453 siisti (huone, nuorimies, kaupunki) neat (room, young man, city)
454 surullinen (nainen, uutinen, hymy) sad (woman, news, smile)
455 itävaltalainen (lääkäri, kaupunki, joukkue) Austrian (doctor, city, team)
456 radikaali (poliitikko, ajatus, uudistus) radical, drastic (politician, thought, reform)
457 australialainen (turisti, tuote, kylä) Australian (tourist, product, town)
458 harva (ihminen, metsä, kampa) few (people), sparse (woodland, comb)
459 legendaarinen (sankari, pila, päivä) legendary (hero, prank, day)
460 tulopoliittinen (sopimus, neuvottelu) income political (agreement, negotiation)
461 riippuvainen (huumeista, viennistä) dependent (on drugs, on exports)
462 uskollinen (mies, palvelija, ystävä) loyal, faithful (husband, servant, friend)
463 negatiivinen (testitulos, arvo, erotus) negative (test result, value, difference)
464 perättäinen (vuosi, huippu, käyttö) sequential (year, peak, use)
465 oikeudenmukainen (sopimus, tasapaino) fair (deal, balance)
466 kiusallinen (hiljaisuus, hetki, kausi) awkward (silence, moment, period)
467 etäinen (tulevaisuus, maa, sukulainen) distant (future, land, relative)
468 hengellinen (johtaja, maailma, music) spiritual (leader, world, music)
469 ammattitaitoinen (työläinen, henkilöstö) skilled (worker, personnel)
470 virheellinen (näkemys, tieto) incorrect (perception, information)
471 romanttinen (ilta, elokuva, komedia) romantic (evening, movie, comedy)
472 kilpailukykyinen (hinnoittelu, talous) competitive (pricing, economy)
473 luja (solmu, potku, luonne) strong, firm (knot, kick, character)
474 pyöreä (tyyny, pöytä, vatsa) round (pillow, table, stomach)
475 israelilainen (kaupunki, tuomari, tausta) Israeli (city, judge, background)
476 musiikillinen (nero, satiiri, lahjakkuus) musical (genius, satire, talent)
477 tähänastinen (kehitys tilanne) (progress, situation) to date, up to now
478 kohtalokas (erehdys, tapaturma, päivä) fatal (mistake, accident), fateful (day)
479 puutteellinen (arviointi, ymmärrys) inadequate (assessment, understanding)
480 aseellinen (konflikti, ryöstö, taistelu) armed (conflict, robbery, combat)
481 karu (maaperä, todellisuus, totuus) hard, barren (soil, reality, truth)
482 tylsä (opettaja, kirja, veitsi) boring (teacher, book), blunt (knife)
483 loputon (lista, kehä, elämä) endless, unending (list, cycle, life)
484 vakinainen (työntekijä, asuinpaikka) permanent (worker, address)
485 akateeminen (keskustelu, koulutus, tausta) academic (discussion, education, background)
486 tyytymätön (asiakas, pomo, matkustaja) dissatisfied (customer, boss, traveler)
487 vastaavanlainen (sopimus, säädös, määrä) similar (agreement, legislation, amount)
488 ainut (ihminen, muisto, tapa) only, sole (person, memory, way)
489 jollainen (hän on) which (he is) – not sure if this is an adjective
490 tyhmä (koira, tyttö, suunnitelma) stupid (dog, girl, plan)
491 ehjä (pullo, pakkaus, kilpi) unbroken (bottle, packaging, shield)
492 satunnainen (löytö, käyttö, näytteenotto) random, sporadic (discovery, usage, sampling)
493 hyödyllinen (taito, väline, ehdotus) useful (skill, tool, suggestion)
494 myöhäinen (ilta, aloitus, kiinnostus) late, belated (evening, start, interest)
495 semmoinen (summa, tunne, huhu) that kind of (sum, feeling, rumor)
496 päinvastainen (mielipide, vaikutus, suunta) opposite, opposing (opinion, effect, direction)
497 mieluisa (päätös, kokemus, näky) pleasant, welcome (decision, experience, sight)
498 haitallinen (vaikutus, toimi, aine) adverse, harmful (impact, measure, substance)
499 belgialainen (nainen, olut, kaupunki) Belgian (woman, beer, city)
500 vastuullinen (johtaja, asema, tehtävä) responsible (manager, position, task)
501 persoonallinen (ajatus, tyyli, vetoomus) unique, personal (thought, style, appeal)
502 pikkuinen (lintu, mökki, tyttö) tiny (bird, cottage, girl)
503 suoranainen (ihme, seuraus, vastustus) outright, direct (miracle, result, opposition)
504 keskisuuri (yritys, yhtiö, tila) medium-size (business, company, space)
505 rento (tyyli, asenne, tyyppi) relaxed (style, attitude, guy)
506 aurinkoinen (päivä, hymy, sää) sunny (day, smile, weather)
507 kokoomuslainen (poliitikko, lehdistö) coalition party (politician, press)
508 ruma (vauva, tapetti, matto) ugly (baby, wallpaper, carpet)
509 sosiaalidemokraattinen (puolue, ryhmä) Social Democratic (party, group)
510 ennenaikainen (ovulaatio, kuolema) premature (ovulation, death)
511 sitkeä (virus, huhu, nainen) tough, persistent (virus, rumor, woman)
512 katkera (loppu, tunne, jälkimaku) bitter (ending, feeling, after taste)
513 terveellinen (ruokavalio, välipala, tapa) healthy (diet, snack, habit)
514 ekologinen (analyysi, arviointi) ecological (analysis, assessment)
515 kesäinen (ilta, vaatetus, tuulenhenkäys) summery (evening, clothing, breeze)
516 turkkilainen (jogurtti, sauna, opas) Turkish (yoghurt, sauna, guide)
517 biologinen (lapsi, isä, analyysi) biological (child, father, analysis)
518 kuninkaallinen (perhe, palatsi, sviitti) royal (family, palace, suite)
519 ensisijainen (kohde, vastuu, valinta) primary (target, responsibility, choice)
520 tasapainoinen (näkemys, ohjelma) balanced (view, programme)
521 verinen (haava, side, nenä) bloody (wound, bandage, nose)
522 ystävällinen (tarjoilija, naapuri, vastaus) friendly (waiter, neighbor, response)
523 tämänhetkinen (tilanne, menettely) current (situation, procedure)
524 vaihtoehtoinen (menetelmä, ratkaisu) alternative (method, solution)
525 tasokas (nainen, paikka, konsertti) classy (woman, place, concert)
526 lääketieteellinen (tutkimus, käsite) medical (research, term)
527 mielekäs (työ, ehdotus, kokonaisuus) sensible, meaningful (work, proposal, whole)
528 likainen (lattia, koira, mieli) dirty (floor, dog, mind)
529 äärimmäinen (hätä, kurjuus, oikeus) extreme (emergency, misery, right)
530 intialainen (mies, ravintola, ruokalaji) Indian (man, restaurant, dish)
531 (tämän, tuon) tyyppinen (tilanne, loppu) (this, that) type of (situation, ending)
532 eksoottinen (tanssija, laji, tunnelma) exotic (dancer, species, vibe)
533 suotuisa (ympäristö, asema, vastaanotto) favorable (environment, position, reception)
534 viileä (ilma, ilmasto, vesi) cool (air, climate, water)
535 päällimmäinen (kerros, huolenaihe, syy) primary, top (layer, concern, cause)
536 keskustalainen (uudistaja, poliitikko) centrist (reformer, politician)
537 (tämän, tuon) tapainen (työ, mies) (this, that) type of (job, man)
538 kireä (solmu, tunnelma, tilanne) tense, tight (knot, atmosphere, situation)
539 sunnuntainen (uutinen, kokous, konsertti) Sunday’s (news, meeting, concert)
540 yksityiskohtainen (kuvaus, tarkastus) detailed (description, inspection)
541 viimeaikainen (kehitys, kriisi, kokemus) recent (development, crisis, experience)
542 arka (lapsi, iho, aihe) sensitive (child, skin, subject)
543 kemiallinen (merkki, tuote, aine) chemical (symbol, product, substance)
544 suhteellinen (käsite, kosteus, arvo) relative (concept, humidity, value)
545 epämääräinen (viittaus, pelko, käsite) vague, unclear (reference, fear, concept)
546 massiivinen (rakenne, verenvuoto, tähti) massive (structure, bleeding, star)
547 sekava (tilanne, käänne, viesti) confused, confusing (situation, turn, message)
548 hirveä (haju, ihminen, virhe) terrible (smell, person, mistake)
549 kulttuurinen (monimuotoisuus, pääoma) cultural (diversity, capital)
550 nimetön (viesti, hauta, vihje) anonymous (message, grave, tip)
551 onneton (mies, rakkaus, avioliitto) unhappy (man, love, marriage)
552 puolisotilaallinen (yksikkö, toiminta) paramilitary (unit, activity)
553 vanhanaikainen (henkilö, periaate, ase) old-fashioned (person, notion, weapon)
554 liiallinen (varovaisuus, paine, työmäärä) excessive (caution, pressure, workload)
555 pohjoiskarjalainen (kylä, hotelli, nainen) north Karelian (village, hotel, woman)
556 aikamoinen (yllätys, tarina, syytös) quite a (surprise, story, allegation)
557 julma (hallitsija, kohtelu, rangaistus) cruel (ruler, treatment, punishment)
558 paljas (selkä, iho, maaperä) bare (back, skin, soil)
559 ennätyksellinen (määrä, vuosi, nousu) record (amount, year, increase)
560 englanninkielinen (kirja, maa, käännös) English-speaking (book, country, translation)
561 puolalainen (taiteilija, kylä, tuote) Polish (artist, village, product)
562 märkä (pyyhe, lattia, tukka) wet (towel, floor, hair)
563 puolueeton (valtio, perusta, tarkastelu) impartial, neutral (nation, base, examination)
564 sosialidemokraattinen (puolue, ryhmä) Social Democratic (party, group)
565 otollinen (ilmapiiri, hetki, ilmasto) favorable, opportune (climate, moment, climate)
566 (molemmin) puoleinen (suostumus) mutual (consent)
567 kaksivuotinen (projekti, kasvi, kurssi) biennial (project, plant, course)
568 omituinen (himo, ongelma, nainen) odd, peculiar (craving, problem, woman)
569 hallinnollinen (menettely, asiakirja, alue) administrative (procedure, deed, region)
570 (tuotteelle) ominainen (tuoksu, maku) characteristic (smell, taste) (of the product)
571 maksullinen (puhelin, palvelu, silta) pay (phone, service, toll bridge)
572 muhkea (lasku, palkkio, ateria) hefty (bill, reward, meal)
573 psykiatrinen (sairaala, häiriö, arviointi) psychiatric (hospital, disorder, assessment)
574 keskisuomalainen (lehti, kylä, lääkäri) Central Finland (paper, village, doctor)
575 maineikas (viulisti, diplomaatti, lääkäri) renowned (violinist, diplomat, doctor)
576 psyykkinen (sairaus, ilmiö, terveys) mental, psychic (illness, phenomenon, health)
577 väkevä (sikari, alkoholijuoma, tunne) strong (cigar, hard liquor, feeling)
578 lakisääteinen (tauko, velvollisuus, korko) statutory (break, obligation, interest)
579 nimekäs (laulaja, tiedemies, orkesteri) renowned, famed (singer, scientist, orchestra)
580 sikäläinen (komentaja, hallitus, yhtiö) local (commander, government, company)
581 kirjava (perhonen, verho, ryhmä) multicolored, diverse (butterfly, curtain, group)
582 rikollinen (teko, toiminta, tausta) criminal (act, activity, background)
583 tyly (ihminen, vastaus, kohtelu) rude (person, reply, treatment)
584 älykäs (matemaatikko, valinta) intelligent, smart (mathematician, choice)
585 moninkertainen (määrä, hinta, käyttö) several-fold, multiple (amount, price, use)
586 rahallinen (voitto, arvo) financial (gain), monetary (value)
587 kaksipäiväinen (festivaali, konventti) a two-day (festival, assembly)
588 herkullinen (ateria, juoma, tuoksu) delicious (meal, beverage, smell)
589 traaginen (kuolema, menneisyys, esimerkki) tragic (death, past, example)
590 (oikean, ikkunan) puolinen (istumapaikka) (right, window) -side (seat)
591 elektroninen (laite, tunniste, musiikki) electronic (device, tag, music)
592 (10-) paikkainen (lentokone, sairaala) (10) seat/bed (airplane, hospital)
593 talouspoliittinen (tavoite, virhe, suunta) economic policy (objective, error, direction)
594 raikas (ilma, tuoksu, kevätsade) fresh (air, scent, spring rain)
595 lauantainen (peli, mielenosoitus, kiertue) Saturday’s (game, demonstration, tour)
596 uhanalainen (laji, rotu, kieli) endangered (species, breed, language)
597 vaikutusvaltainen (perhe, henkilö, järjestö) influential (family, person, organization)
598 unkarilainen (kastike, nimi, tennispelaaja) Hungarian (sauce, name, tennis player)
599 arktinen (ilmasto, alue, neuvosto) arctic (climate, region, council)
600 samainen (potilas, tavoite) selfsame, the same (patient, objective)
601 toiminnallinen (yhteys, yksikkö, seuranta) functional, operational (link, unit, monitoring)
602 irlantilainen (pubi, tanssi, rikosetsivä) Irish (pub, dance, detective)
603 turvallisuuspoliittinen (tilanne, päätös) security policy (situation, decision)
604 huominen (matka, huippukokous, koe) tomorrow’s (journey, summit, exam)
605 visuaalinen (tarkastus, muisti, vaikutus) visual (inspection, memory, impact)
606 luontainen (riski, aromi, ristiriita) natural, inherent (risk, aroma, paradox)
607 pienimuotoinen (juhla, korruptio, kalastus) small-scale (party, corruption, fishing)
608 kunnianhimoinen (poliitikko, suunnitelma) ambitious (politician, plan)
609 maanantainen (tapahtuma, tapaturma) Monday’s (event, accident)
610 sula (voi, metalli, tali) molten (butter, metal, tallow)
611 kiistaton (tosiasia, suosikki, johtaja) undisputed (favorite), undeniable (fact, leader)
612 oivallinen (esimerkki, tavoite, valinta) capital, fine (example, objective, choice)
613 osallinen (rikokseen, murhaan) complicit (in a crime, in a murder)
614 Pohjois-(Korea, Suomi, Eurooppa) North (Korea, Finland, Europe)
615 kiireellinen (viesti, evakuointi, tarve) urgent (message, evacuation, need)
616 löysä (solmu, ruuvi, yhteys) loose (knot, screw, connection)
617 (3-) metrinen (kangas, krokotiili, matto) (3) meter (fabric, crocodile, carpet)
618 ensikertalainen (tuottaja) first-time (producer), first offender (= a noun)
619 kostea (pyyhe, kellari, multa) moist, damp (towel, basements, soil)
620 tiistainen (lausunto, peli, maanjäristys) Tuesday’s (statement, game, earthquake)
621 aineellinen (hyödyke, omaisuus, resurssi) material (asset, possession, resource)
622 ammattimainen (muusikko, käännös) professional (musician, translation)
623 toiveikas (hakija, ilme, ilmapiiri) hopeful (applicant, expression, atmosphere)
624 torstainen (tapaaminen, haastattelu) Thursday’s (meeting, interview)
625 tämänkertainen (vieras, ehdotus) (the guest, proposal) this time around
626 asianmukainen (käyttö, laatu, tarkoitus) proper, correct (use, quality, purpose)
627 suullinen (koe, kielitaito, historia) oral (test, language skills, history)
628 kreikkalainen (salaatti, kylä, ravintola) Greek (salad, village, restaurant)
629 vihainen (poika, koira, katse) angry (boy, dog, scowl)
630 merkillinen (kirja, henkilö, yhteensattuma) extraordinary (book, person, coincidence)
631 perimmäinen (syy, tarkoitus, kysymys) root (cause), ultimate (purpose, issue)
632 syvällinen (vaikutus, merkitys, pohdinta) profound (impact, significance, reflection)
633 kuusivuotias (poika, tyttö, kissa) six-year-old (boy, girl, cat)
634 karjalainen (piirakka, hiihtäjä, maakunta) Karelian (pie, skier, province)
635 puinen (lelu, laatikko, aita) wooden (toy, box, fence)
636 huonokuntoinen (mies, auto, talo) shabby, unfit (man, car, house)
637 menestyksekäs (liikemies, hanke, ohjelma) successful (businessman, project, programme)
638 työläs (matka, menettely) laborious, arduous (journey, procedure)
639 lyhytaikainen (luotto, viisumi, velka) brief, short-term (credit, visa, debt)
640 teknillinen (yliopisto, insinööri, tiedekunta) technical (university, engineer, faculty)
641 perjantainen (tapaaminen, peli, kisa) Friday’s (meeting, game, competition)
642 miehinen (mies), 87-miehinen miehistö manly (man), 87-man crew
643 optimistinen (henkilö, arvio, asenne) optimistic (person, assessment, attitude)
644 kelpo (kansalainen, väki, tippi) proper, decent (citizen, folk, tip)
645 veroton (hinta, myynti, kulutus) tax-free, duty-feel (price, sales, consumption)
646 muinainen (kaupunki, maailma, Egypti) ancient (city, world, Egypt)
647 (väsyneen, iloisen) oloinen (äiti, lapsi) seemingly (tired, happy) (mother, child)
648 viaton (lapsi, kysymys, olento) innocent (child, question, creature)
649 teoreettinen (filosofia, fysiikka, opetus) theoretical (philosophy, physics, education)
650 SAK:lainen (pamfletti, työpaikka, näkemys) SAK-union’s (pamphlet, workplace, opinion)
651 suppea (tulkinta, kuvaus) narrow, concise (interpretation, description)
652 samankaltainen (kokemus, ilmaisu) similar (experience, expression)
653 karkea (suola, arvio, hiekkapaperi) coarse, rough (salt, estimate, sandpaper)
654 tiheä (pensaikko, turkki, verkosto) dense (thicket, pelt, network)
655 liittokohtainen (työehtosopimus) union-specific (collective agreement)
656 varakas (liikemies, pariskunta, maa) wealthy (businessman, couple, country)
657 kiitollinen (ihminen, potilas, ystävä) grateful (person, patient, friend)
658 pirteä (lapsi, vanhus, olo) perky, alert, upbeat (child, old person, feeling)
659 tappiollinen (vuosi, tilanne, tilikausi) unprofitable (year, situation, accounting period)
660 (40-) jäseninen (kuoro, neuvosto, bändi) (40-) member (choir, council, band)
661 oikeistolainen (puolue, järjestö, voitto) right-wing (party, organization, victory)
662 keinotekoinen (painovoima, kieli, hunaja) artificial (gravity, language, honey)
663 silkka (valhe, kuvittelu, ahneus) sheer (lie, imagination, gluttony)
664 oikeudellinen (käsite, asema, apu) legal, judicial (concept, status, assistance)
665 porvarillinen (draama, demokratia, maku) bourgeois (drama, democracy, taste)
666 syrjäinen (kylä, sijainti, hotelli) secluded (village, location, hotel)
667 keskiaikainen (maalaus, katedraali) medieval (painting, cathedral)
668 päätoiminen (opettaja, jäsen, virka) full-time (teacher, member, post)
669 järeä (isku, tykki, ase) sturdy, massive (blow, cannon, weapon)
670 tämmöinen (juoppo, homma, ongelma) this kind of (drunk, job, problem)
671 rauhanomainen (ratkaisu, vallankumous) peaceful (solution, revolution)
672 psykologinen (tutkimus, neuvonta) psychological (study, counceling)
673 kolmivuotinen (sopimus, tutkimus, sota) three-year (agreement, research, war)
674 näkymätön (lapsi, muste, käsi) invisible (child, ink, hand)
675 ihanteellinen (paikka, ratkaisu, lämpötila) ideal (place, solution, temperature)
676 fiksu (tyttö, lemmikki, päätös) smart (girl, pet, decision)
677 utelias (lapsi, naapuri, toimittaja) curious (child, neighbor, journalist)
678 luottavainen (tytär, katse, suhde) trusting (daughter, look, relationship)
679 diplomaattinen (suojelu, koskemattomuus) diplomatic (protection, immunity)
680 enin (osa), enimmät (äänet) for the most (part), majority (of the votes)
681 laiha (lapsi, malli, velli) skinny, lean (child, model, gruel)
682 toivoton (tapaus, tilanne, romantikko) hopeless (case, situation, romantic)
683 kuopiolainen (kitaristi, murre, museo) (guitarist, dialect, museum) from Kuopio
684 pitkäjänteinen (strategia, suunnitelma) long-term (strategy, plan)
685 sinivalkoinen (lippu, hame, vene) blue and white (flag, skirt, boat)
686 keskiviikkoinen (ilta, kisa, tapaaminen) Wednesday’s (evening, competition, meeting)
687 brasilialainen (tuottaja, turisti, vahaus) Brazilian (producer, tourist, waxing)
688 mekaaninen (siirto, jousitus, käsittely) mechanical (transfer, suspension, treatment)
689 kolminkertainen (määrä, toisto, integraali) threefold (amount, repetition, integral)
690 aggressiivinen (poika, koira, vastaus) aggressive (boy, dog, answer)
691 vastakkainen (ongelma, näkemys) opposite (problem, point of view)
692 kurja (päivä, sää, elämä) wretched, miserable (day, weather, life)
693 järjetön (otaksuma, ehdotus) absurd, senseless (supposition, proposal)
694 väljä (T-paita, rakenne, tulkinta) loose, broad (T-shirt, structure, interpretation)
695 elinikäinen (oppiminen, ystävyys, vamma) lifelong (learning, friendship, injury)
696 kokonaisvaltainen (strategia, kompromissi) overall, general (strategy, compromise)
697 (mies on) kuulu (voimistaan, taidoistaan) (the man is) famous (for his strength, skills)
698 rajallinen (valikoima, voimavara, määrä) limited, finite (selection, resource, amount)
699 tasavertainen (kohtelu, kumppani) equal (treatment, partner)
700 keskeneräinen (käännös, työ) unfinished, in progress (translation, work)
701 ankea (ilmapiiri, kuva, tilanne) gloomy, bleak (atmosphere, picture, situation)
702 alakohtainen (sopimus, toimenpide) sectoral (agreement, measure)
703 myrkyllinen (kaasu, aine, sieni) toxic, poisonous (gas, substance, mushroom)
704 omaperäinen (ajattelija, näkökulma) distinctive, original (thinker, perspective)
705 äkillinen (muutos, kasvu, mielijohde) sudden (change, increase, impulse)
706 sosialistinen (liike, puolue, maa) socialist (movement, party, country)
707 sympaattinen (tyyppi, hermosto) sympathetic (guy, nervous system)
708 automaattinen (kamera, ohjaus, vahvistus) automatic (camera, control, confirmation)
709 täkäläinen (sanomalehti, poliisi) from here, local (newspaper, police officer)
710 epätodennäköinen (uhri, ystävyys, vaikutus) unlikely (victim, friendship, effect)
711 yksipuolinen (rakkaus, päätös, käsitys) unilateral, one-sided (love, decision, notion)
712 levoton (oppilas, uni, tulivuori) restless (pupil, sleep, volcano)
713 talvinen (maisema, ilmasto, päivä) winter, wintery (landscape, climate, day)
714 aiheellinen (ehdotus, toimenpide) justified, appropriate (proposal, measure)
715 verovapaa (kauppa, myynti, tuotto) exempt from taxation (shop, sales, revenue)
716 leppoisa (luonne, ajelu, keskustelu) easygoing, mellow (nature, drive, conversation)
717 taannoinen (vierailu, käytös, kuivuus) recent (visit, behavior, drought)
718 valkea (lumi, paita) (usually valkoinen) white (snow, shirt)
719 globaali (kielto, strategia, tuotanto) global (prohibition, strategy, production)
720 sankka (metsä, lumipyry, pimeys) thick, dense (forest, snowstorm, darkness)
721 viihtyisä (koti, paikka, ympäristö) homely, cozy (home, place, environment)
722 onnekas (mies, arvaus, vastaanottaja) lucky (man, guess, recipient)
723 epätoivoinen (ihminen, teko, yritys) desperate (person, act, attempt)
724 käyttökelpoinen (ratkaisu, materiaali, tieto) workable, usable (solution, material, data)
725 afrikkalainen (pääsky, sikarutto, kulttuuri) African (swallow, swine fever, culture)
726 kirkollinen (asu, kalenteri, moodi) ecclesiastical (attire, calendar, mode)
727 konservatiivinen (poliitikko, mielipide) conservative (politician, opinion)
728 yksiselitteinen (viesti, selvennys) unambiguous (message, clarification)
729 monikansallinen (valtio, yhtiö, luonne) multinational (state, enterprise, nature)
730 sateinen (päivä, syksy, katu) rainy (day, autumn, street)
731 tyyni (meri, ilma, vesi) calm, still (sea, weather, water)
732 armoton (bisnesmies, tuomari, kohtalo) ruthless (businessman, judge, fate)
733 elintärkeä (kysymys, elin, osa) vital, essential (question, organ, part)
734 maallinen (elämä, historia, järjestö) secular, worldly (life, history, organization)
735 muodollinen (prosessi, tutkinta, kutsu) formal (process, investigation, invitation)
736 jalo (luonne, ihminen, tarkoitus) noble (nature, person, purpose)
737 harkinnanvarainen (avustus, toimenpide) discretionary (grant, measure)
738 savolainen (huumori, nimi, sanomalehti) Savonian (humor, name, newspaper)
739 hienoinen (ero, tuuli, epäily) slight (difference, wind, suspicion)
740 pienehkö (kaupunki, järvi, ongelma) smallish (city, lake, problem)
741 potentiaalinen (vaikutus, kasvu, yleisö) potential (impact, growth, audience)
742 porilainen (toimittaja, kaupunginosa) journalist, neighborhood (of/from Pori)
743 toissa (kesänä, vuonna, päivänä) last (summer, year), the day before yesterday
744 jäykkä (ideologia, rakenne, vaihteisto) stiff, rigid (ideology, structure, gearbox)
745 rasistinen (isä, mielipide, väkivalta) racist (father, opinion, violence)
746 ripeä (kehitys, kasvu, vauhti) rapid (development, growth, pace)
747 asianomainen (henkilö, komitea, ala) (the person, committee, sector) concerned
748 maanalainen (liikenne, kaupunki, kaapeli) underground (transport, city, cable)
749 mieto (ruoka, maku, sinappi) mild, bland (food, taste, mustard)
750 vammainen (henkilö, lapsi, työntekijä) disabled (person, child, worker)
751 osittainen (luovutus, dislokaatio, käännös) partial (disposal, dislocation, translation)
752 ruskea (tukka, takki, kastike) brown (hair, coat, sauce)
753 osa-aikainen (työ, työntekijä, lapsenvahti) part-time (work, worker, nanny)
754 altis (virheille, muutoksille) prone to, susceptible to (mistakes, changes)
755 kookas (patsas, mies, paketti) big, sizable (statue, man, package)
756 graafinen (kuvitus, laskin, suunnittelu) graphic (illustration, calculator, design)
757 periaatteellinen (mies, kysymys, vastalause) (man, question, objection) of principle
758 hyväkuntoinen (juoksija, auto, tie) in good shape/condition (runner, car, road)
759 määrätietoinen (ihminen, strategia, askel) determined, decisive (person, strategy, step)
760 sopimaton (ehdotus, käytös, sisältö) inappropriate (suggestion, behavior, content)
761 mustavalkoinen (kuva, mekko, kissa) black and white (picture, dress, cat)
762 keväinen (aamu, tuoksu, puutarha) spring (morning, scent, garden)
763 antoisa (keskustelu, ura, matka) rewarding, fruitful (discussion, career, trip)
764 ennenkokematon (uhka, katastrofi, ilmiö) unprecedented (threat, disaster, phenomenon)
765 tietynlainen (yksimielisyys, käyttäytyminen) a certain kind of (consensus, behavior)
766 mystinen (nainen, vieras, voima) mystical, mysterious (woman, guest, power)
767 hillitty (käytös, ääni, väri) low-key, discreet (behavior, voice, color)
768 (100-) sivuinen (kirja, käsikirjoitus) (100) page (book, manuscript)
769 kiintoisa (uutinen, kirja, suunnitelma) interesting, intriguing (news, book, plan)
770 (hänelle, monelle) mieleinen (lahja, päätös) (to him, to many) pleasing (gift, decision)
771 riittämätön (rahoitus, palkka, ilmanvaihto) insufficient (funding, wages, ventilation)
772 parlamentaarinen (järjestelmä, kokous) parliamentary (system, assembly)
773 kelvollinen (menetelmä, osoite, ratkaisu) suitable, valid (method, address, solution)
774 koditon (lapsi, kulkuri, alkoholisti) homeless (child, hobo, alcoholic)
775 urheilullinen (nuorukainen, mies, vartalo) sporty (youngster, man, body)
776 itsestäänselvä (ratkaisu, valinta, päätelmä) obvious (solution, choice, conclusion)
777 valtaisa (ongelma, omaisuus, määrä) huge, major (problem, property, amount)
778 nöyrä (ihminen, pyyntö, rukous) humble (person, request, prayer)
779 salaperäinen (voima, soittaja, kohtalo) mysterious (power, caller, destiny)
780 hassu (ajatus, tunne, juttu) funny, strange (thought, feeling, thing)
781 kouluikäinen (tyttö, poika, lapsi) school age (girl, boy, child)
782 tiuha (kampa, metsä, tahti) fine-tooth (comb), dense (forest), fast (pace)
783 kätevä (aviomies, työkalu, järjestely) handy, convenient (husband, tool, arrangement)
784 ratkaiseva (merkitys, kysymys, tekijä) pivotal, crucial (importance, issue, factor)
785 suunnaton (velka, tarve, pulma) enormous (debt, need, problem)
786 mitätön (vaikutus, sopimus, tuomio) negligible (impact), void (contract, judgement)
787 uljas (ratsu, ritari, yritys) gallant, noble, valiant (steed, knight, try)
788 isänmaallinen (liike, rintama, nainen) patriotic (movement, front, woman)
789 tämänkaltainen (järjestelmä, tuote, hanke) this type of (system, product, project)
790 espoolainen (nainen, puisto, ravintola) (woman, park, restaurant) from Espoo
791 avara (huone, rakennus, tie) spacious (room, building, road)
792 epätavallinen (tapaus, pyyntö, poika) unusual, unconventional (case, request, boy)
793 muodikas (asu, sisustus, tyyli) fashionable (outfit, decor, style)
794 maukas (kakku, ateria, aamiainen) tasty, flavorful (cake, meal, breakfast)
795 totinen (katse, ilme, mies) serious, grave (look, expression, man)
796 ylikansallinen (lainsäädäntö, arkisto) supranational (legislation, repository)
797 jäljellä oleva (aika, kesto, määrä) remaining (time, duration, amount)
798 tarkoituksenmukainen (väline, säädös) appropriate (instrument, legislative act)
799 akuutti (glaukooma, altistuminen, toksisuus) acute (glaucoma, exposure, toxicity)
800 (20-) lukuinen (tuoli), (8-) lukuinen (koodi) (1920) decade (chair), (8) number (code)
801 samantyyppinen (ongelma, tilanne, tuote) (a problem, situation, product) of the same type
802 (Michelin-) tasoinen (ruoka, ravintola) (Michelin) level of (food, restaurant)
803 typerä (vitsi, sääntö, viisastelija) silly, stupid (joke, rule, wiseacre)
804 viisivuotias (tyttö, poika, koira) five years old (girl, boy, dog)
805 työikäinen (nainen, mies, työnhakija) working age (woman, man, job seeker)
806 kamala (ilma, onnettomuus, kokemus) horrible (weather, accident, experience)
807 nälkäinen (vauva, katulapsi, leijona) hungry (baby, street child, lion)
808 harras (toive, katolilainen, uskovainen) devout, pious (hope, Catholic, believer)
809 ikivanha (puu, mökki, perinne) ancient (tree, cabin, tradition)
810 lupaava (alku, oppilas, merkki) promising, auspicious (start, pupil, sign)
811 kotoinen (tunnelma, tuotanto) homely, domestic (atmosphere, production)
812 hajanainen (lähde, asutus, kysyntä) scattered, diffuse (source, settlement, demand)
813 samantapainen (työkalu, käsitys, ehdotus) similar (tool, idea, proposal)
814 (5-) kertainen (riski, ero, kasvu) (5-) fold (risk, difference, increase)
815 laajamittainen (tutkimus, käyttöönotto) large-scale (study, deployment)
816 naispuolinen (urheilija, näyttelijä, myyjä) female (athlete, actor, salesperson)
817 (maineensa, nimensä) veroinen (urheilija) (athlete) worthy of (his/her reputation, name)
818 täsmällinen (kuvaus, raportointi, osoite) precise, exact (description, reportage, address)
819 perusteeton (vaatimus, syytös, huhu) unfounded (claim, accusation, rumor)
820 tehoton (lääke, kielto, ratkaisu) ineffective (drug, ban, solution)
821 vasemmistolainen (poliitikko, ideologia) leftist, left-wing (politician, ideology)
822 moninainen (tarjonta, joukko, syrjintä) manifold, diverse (supply, group, discrimination)
823 parikymppinen (opiskelija, mies, malli) twenty-something (student, man, model)
824 passiivinen (sivustakatsoja, opiskelija, rooli) passive (spectator, student, role)
825 edellä mainittu (ehdotus, aihe) previously mentioned (proposal, topic)
826 lempeä (äiti, luonne, katse) gentle (mother, character, look)
827 (1600-) kuutioinen (moottori, auto) (a 1600-) cubic (engine, car)
828 laiska (oppilas, työntekijä, hevonen) lazy (pupil, employee, horse)
829 (kolmion, neliön) muotoinen (rasia, peili) (triangle, square) shaped (box, mirror)
830 viisikymppinen (mies, puoliso, yrittäjä) (a man, partner, entrepreneur) in their fifties
831 itämainen (matto, kulttuuri, tanssi) Oriental (carpet, culture, dance)
832 jäinen (viima, katse, pinta) icy (wind, gaze, surface)
833 kiltti (lapsi, poika, mies) good, kind (child, boy, man)
834 intiimi (keskustelu, suhde, seikka) intimate (conversation, relationship, detail)
835 hämeenlinnalainen (julkkis, tapahtuma) (a celebrity, event) from Hämeenlinna
836 vireä (keskustelu, liikemies) animate, lively (discussion, businessman)
837 yleishyödyllinen (järjestö) common-good, non-profit (organization)
838 juridinen (järjestelmä, päätös, käsite) legal, judicial (system, decision, concept)
839 juutalainen (kalenteri, juhlapyhä, yhteisö) Jewish (calendar, holy day, community)
840 aluepoliittinen (väline, kumppanuus) regional political (tool, partnership)
841 huolellinen (ihminen, tarkastus, käsittely) careful, thorough (person, inspection, handling)
842 tasapuolinen (kohtelu, ruokavalio) equal (treatment), balanced (diet)
843 käytännöllinen (keino, väline, hyöty) practical, functional (way, instrument, utility)
844 liika (vesi, testosteroni) excess (water, testosterone)
845 vauras (kaupunki, alue, yhteiskunta) prosperous (city, area, society)
846 olemassaoleva (tuki, velvoite, rakennus) already existing (aid, obligation, building)
847 kansalainen (this is a noun, not an adjective) citizen
848 taktinen (liike, vetäytyminen, liivi) tactical (maneuver, retreat, vest)
849 (kauniin, tasaisen) värinen (iho) (beautiful, evenly) colored (skin)
850 ideologinen (este, kulmakivi, fanaattisuus) ideological (barrier, foundation, fanaticism)
851 juhlava (tunnelma, ilta, ilmoitus) festive (atmosphere, evening, announcement)
852 latvialainen (kitaristi, kylä, herkku) Latvian (guitarist, village, delicacy)
853 abstrakti (taide, päättely) abstract (art, reasoning)
854 näennäinen (haavoittuvuus, ristiriita) apparent (vulnerability, discrepancy)
855 haikea (tunne, tunnelma, laulu) wistful, sad (feeling, atmosphere, song)
856 langaton (kaiutin, yhteys, siirto) wireless (speaker, connection, transmission)
857 asiantunteva (apu, käyttäjä, henkilökunta) expert, informed (help, user, staff)
858 ekaluokkalainen (tyttö, poika, oppilas) first-grader (girl, boy, pupil) – often a noun
859 humalainen (mies, merimies, hölmö) drunken (man, sailor, fool)
860 ansiokas (aloite, mietintö) commendable, meritorious (initiative, report)
861 johdonmukainen (työ, ajattelu, kehys) consistent (work, thinking, framework)
862 maaginen (kyky, luku, tarina) magical (ability, number, story)
863 sodanjälkeinen (sukupolvi, tilanne, kausi) post-war (generation, situation, period)
864 omakohtainen (tieto, kokemus) personal, first-hand (knowledge, experience)
865 tuhti (aamiainen, ateria, tyttö) hefty, hearty (breakfast, meal, girl)
866 ukrainalainen (lääkäri, sairaala, poika) Ukrainian (doctor, hospital, boy)
867 laimea (liuos, mehu, mielenkiinto) dilute (solution, juice), lukewarm (interest)
868 pietarilainen (kirkko, mies, ruokalaji) (a church, man, dish) from St. Petersburg
869 lihava (kokki, rotta, saalis) fat (cook, rat, prey)
870 kolmipäiväinen (juhla, tapahtuma) three-day (celebration, event)
871 rajaton (budjetti, vapaus, voima) unlimited (budget, freedom, power)
872 vilpitön (mies, keskustelu, halu) sincere (man, conversation, desire)
873 irakilainen (sotilas, lääkäri, kaupunki) Iraqi (soldier, doctor, city)
874 jättimäinen (askel, ääliö, vika) giant (step, douche, flaw)
875 meneillään oleva (hanke, muutos, kehitys) ongoing (project, change, development)
876 kymmenvuotias (lapsi, oppilas, sisko) ten-year-old (child, pupil, sister)
877 argentiinalainen (tanssija, näyttelijä, opas) Argentinian (dancer, actor, guide)
878 laaja-alainen (ilmiö, myrsky) extensive, widespread (phenomenon, storm)
879 arvovaltainen (tutkija, todistaja) authoritative, prestigious (researcher, witness)
880 filosofinen (teoria, teologia, koulutus) philosophical (theory, theology, education)
881 luonnonmukainen (viljely, tuotanto, tuote) natural, organic (farming, production, product)
882 monimuotoinen (yhteiskunta, rooli, tauti) multiform, diverse (society, role, disease)
883 radioaktiivinen (aine, hajoaminen, säteily) radioactive (substance, decay, radiation)
884 (yhden euron) hintainen (ateria, T-paita) (a meal, T-shirt) priced at (one euro)
885 kokenut (ammattilainen, lentäjä, toimittaja) experienced (professional, pilot, journalist)
886 vaaraton (eläin, virus, lelu) harmless (animal, virus, toy)
887 samansuuntainen (katu, mielipide) parallel, concurring (street, opinion)
888 (20-) oppilainen (luokka) (a 20) student (class)
889 saamelainen (perinne, nimi, myytti) Sami (tradition, name, myth)
890 syksyinen (ilta, maisema, väri) autumnal (evening, landscape, color)
891 perinteikäs (menetelmä, tuote) traditional, time-honored (method, product)
892 syytön (epäilty, mies, uhri) innocent (suspect, man, victim)
893 hikinen (otsa, iho, sää) sweaty (forehead, skin, weather)
894 tuskallinen (tauti, kuolema, muisto) painful, agonizing (illness, death, memory)
895 rehevä (metsä, puu, kasvillisuus) lush (forest, tree, vegetation)
896 maantieteellinen (tutkimus, sijainti) geographical (research, location)
897 varsinais-(Suomen maakunta) Province of Southwest Finland
898 älytön (poika, idea, salaliitto) witless (boy), absurd (idea, conspiracy)
899 epäoikeudenmukainen (kilpailu, syytös) unjust (competition, accusation)
900 kenialainen (juoksija, lehdistö, kaupunki) Kenyan (runner, press, city)
901 esteettinen (kirurgia, arvo, tarkoitus) aesthetic (surgery, value, purpose)
902 aatteellinen (yhdistys, vakaumus, julistus) ideological (association, belief, declaration)
903 haasteellinen (tehtävä, työ, tavoite) challenging (task, job, objective)
904 keveä (taakka, tunnelma, tanssiaskel) light (load, atmosphere, dance step)
905 olemassa oleva (palvelu, rakenne) existing (service, structure)
906 räikeä (tuhlaus, loukkaus, epäkohta) flagrant (squander, violation, grievance)
907 sokea (henkilö, koira, usko) blind (person, dog, faith)
908 mieletön (sota, määrä, väkivalta) mad, senseless (war, amount, violence)
909 paljo (lukeminen) a great amount of (reading)
910 (terveen) tuntuinen (tukka) (healthy) feeling (hair)
911 tämäntyyppinen (sääntely, riski, lannoite) this type of (regulation, risk, fertilizer)
912 muovinen (pullo, kukkaruukku, koukku) plastic (bottle, plant pot, hook)
913 tukala (tilanne, alku) harsh, tricky (situation, beginning)
914 karmea (murha, tunne, ilma) horrible (murder, feeling, weather)
915 kollektiivinen (sopimus, tietoisuus) collective (agreement, consciousness)
916 ympärivuotinen (myynti, pääsy, työ) year-round (sales, access, job)

Phew! You scrolled through the whole list of the most common adjectives in Finnish!

5 6 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Did you really come up with three nouns for each adjective??? That must have kept you entertained for a while. It would be useful if indeclinable adjectives such as ‘ensi’ and ‘viime’ were highlighted. For some reason Wiktionary seems to be inconsistent here. ‘Ensi’ is listed as indeclinable (ensi – Wiktionary) but it is not on the list of ‘uncomparable’ adjectives (Category:Finnish uncomparable adjectives – Wiktionary). The same goes for ‘viime’. Is there a difference between indeclinable and uncomparable?

Inge (admin)

I’m SO glad somebody realizes the work that has gone into coming up with three viable nouns for each adjective. It’s taken me many, many hours. xD

“Uncomparable” just means it’s can’t be inflected in the comparative and superlative. Random noun from Wikipedia’s list: kaksikielinen means “bilingual”, but somebody can’t be MORE bilingual (“kaksikielisempi“) than someone else. Either you ARE bilingual or you AREN’T.

I’ve been working on an article about indeclinable nouns for ages, I think I’ll have to bump it up a little and focus on it sooner rather than later. Then, I can link to that article for each word.

Holy s**t. You must’ve put in so much work on this adding all those adjectives. I have a new favorite way to make quick vocabulary cards.

Thank you! 🙏

Inge (admin)

Thank you! It’s been a journey indeed hehe 🙂

Harri

Paljon kiitoksia tästä mahtavasta artikkelista. Sanon tämän sydämestäni.