Finnish for busy people

Finnish Prefix Epä- for Negation ~ Non- Un-

The Finnish prefix epä- expresses negation (e.g. kohtelias “polite”, epäkohtelias “impolite”), much like the prefixes non-, im- and un- in English.

This article also deals with other Finnish prefixes that express negation. While epä- is by far the most common, it’s not the only one. We can, for example, also sometimes use ei- as a prefix (katolinen “Catholic”, ei-katolinen “non-Catholic”), and loanwords can have the English negation prefixes (e.g. antisankari “anti-hero”).

In English, there is much more variation with prefixes that express negation: unethical (epäeettinen), inhumane (epäinhimillinen), impolite (epäkohtelias), illogical (epälooginen), irrelevant (epäolennainen) abnormal (epänormaali), apolitical (epäpoliittinen), disloyalty (epälojaalisuus), nonmetal (epämetalli).

1. Finnish Prefix Epä-

Most often, epä- is added to the beginning of adjectives. When added to an existing adjective, epä- expresses the opposite of said adjective. For example, someone can be friendly (ystävällinen) or unfriendly (epäystävällinen).

1.1. Adjectives that start with epä-

Finnish English
epäaito ilo insincere happiness
epäaito koru imitation jewellery
epäaktiivinen jäsen inactive member
epäammattimainen lääkäri unprofessional doctor
epäammattimainen käytös unprofessional behavior
epäasiallinen huomautus inappropriate remark
epäasiallinen kohtelu improper treatment
epädemokraattinen järjestelmä undemocratic system
epäedullinen vaikutelma unfavorable impression
epäedullinen ilmasto unfavorable climate
epäedullinen asema disadvantaged position
epäeettinen mainos unethical advertising
epäeettinen käytäntö unethical practice
epäinhimillinen sodankäynti inhumane warfare
epäinhimillinen kohtelu inhumane treatment
epäinhimillinen julmuus inhumane cruelty, atrocity
epäisänmaallinen teko unpatrotic action
epäitsekäs ihminen selfless person
epäitsekäs rakkaus selfless love
epäitsekäs teko altruistic gesture
epäitsenäinen ihminen clingy person
epäitsenäinen alue non-autonomous area
epäjalo metalli base metal
epäjatkuva muuttuja discrete variable
epäjärjestelmällinen ihminen disorganized person
epäjärjestelmällinen lähestymistapa unsystematic approach
epäkaupallinen radiokanava non-commercial radio station
epäkelpo tiedosto invalid document
epäkelpo tiedostonnimi invalid filename
epäkiitollinen ihminen ungrateful person
epäkiitollinen tehtävä thankless job
epäkohtelias myyjä impolite seller
epäkohtelias käytös rude behavior
epäkunnioitettava hyökkäys dishonourable attack
epäkunnioittava käytös disrespectful behavior
epäkypsä henkilö immature person
epäkäytännöllinen ehdotus impractical proposal
epäkäytännöllinen ratkaisu impractical solution
epälooginen päätelmä illogical conclusion
epälooginen väite illogical argument
epäluotettava henkilö untrustworthy person
epäluotettava tieto unreliable information
epäluuloinen aviomies suspicious husband
epämiehekäs mies unmanly man
epämiellyttävä haju unpleasant smell
epämiellyttävä tunne uncomfortable feeling
epämiellyttävä totuus inconvenient truth
epämieluinen yllätys unpleasant surprise
epämukava asento uncomfortable posture
epämukavat kengät uncomfortable shoes
epämuodollinen kokous informal gathering
epämuodollinen työhaastattelu informal job interview
epämuodostunut sikiö deformed fetus
epämuotoinen pää misshapen head
epämusikaalinen ihminen unmusical person
epämääräinen lausunto vague statement
epämääräinen tunne indefinable feeling
epänaisellinen käytös unladylike behavior
epänormaali tilanne abnormal situation
epäoikeudenmukainen teko wrongful act
epäolennainen kysymys irrelevant question
epäolennainen sivuseikka irrelevant side issue
epäortodoksinen kuvaus unorthodox description
epäpoliittinen yhdistys apolitical association
epäpoliittinen komitea non-political committee
epäpuhdas vesi impure water
epäpuhdas tapa unclean habit
epäpyhä maa unhallowed ground
epäpyhät ajatukset unholy thoughts
epäpätevä henkilö unqualified person
epäpätevä idiootti incompetent idiot
epärealistinen kuvitelma unrealistic imagination
epärealistinen odotus unrealistic expectation
epärehellinen kilpailu unfair competition
epärehellinen ihminen dishonest person
epärehellinen peli foul play
epäreilu kohtelu unjust treatment
epäreilu peli unfair play
epäselvä käsiala indecipherable handwriting
epäselvä tavoite unclear objective
epäselvä valokuva blurred picture
epäsiisti asukas untidy, messy tenant
epäsiisti ulkoasu scruffy, untidy appearance
epäsopiva käyttäytyminen inappropriate behavior
epäsopivat kengät unsuitable shoes
epäsosiaalinen käyttäytyminen anti-social behavior
epäsovinnainen avioliitto unconventional marriage
epäsovinnainen tyyli unorthodox style
epäsuomalainen elämäntapa un-Finnish way of life
epäsuora tartunta indirect transmission
epäsuora valaistus indirect lighting
epäsuosittu mielipide unpopular opinion
epäsuosittu hallitus unpopular government
epäsuotuisa arviointi unfavorable judgment
epäsuotuisat olot unfavorable conditions
epäsäännöllinen hengitys irregular breathing
epäsäännöllinen osallistuminen irregular attendance
epäsäännöllinen aikataulu irregular schedule
epätarkka mittari imprecise meter
epätarkka tulos inaccurate result
epätasainen pinta uneven surface
epätasainen maasto rugged terrain
epätasainen kyyti bumpy ride
epätavallinen tilanne uncommon, unusual situation
epätavallinen pariskunta odd couple
epäterve kilpailu unfair competition
epäterveellinen ruokavalio unhealthy diet
epäterveellinen tapa unhealthy habit
epätodellinen tunne surreal feeling
epätoivoinen ihminen desperate person
epätoivoinen yritys frantic attempt
epätoivottu lopputulos undesirable outcome
epätoivottu henkilö unwelcome person
epätyydyttävä tulos unsatisfactory result
epätyydyttävät olosuhteet unacceptable conditions
epätyypillinen työsuhde atypical employment
epätyypillinen reaktio uncharacteristic reaction
epätäsmällinen mittaus imprecise measurement
epätäsmällinen työntekijä unpunctual employee
epäuskottava näyttelijä unconvincing actor
epäuskottava väite implausible statement
epäuskottava teoria flimsy theory
epävakaa sää unstable weather
epävakaa persoonallisuus borderline personality disorder
epävarma katse hesitant, timid look
epävarma tieto uncertain information
epävarma poika insecure, unsure boy
epäviisas ratkaisu unwise solution
epäviisas sijoitus imprudent investment
epävirallinen tieto unofficial information
epävirallinen kokous informal meeting
epäystävällinen myyjä unfriendly salesperson
epäystävällinen kohtelu unfriendly treatment

1.2. Nouns starting with epä-

There are also nouns that start with epä-.

Finnish English
epähenkilö unperson, nonperson
epähyöty externality
epäjohdonmukaisuus discrepancy
epäjumala idol, god
epäjärjestys disarray, chaos
epäkohta grievance, defect, flaw
epälojaalisuus disloyalty
epäluottamus mistrust, distrust
epäluulo suspicion
epämetalli nonmetal (chemistry)
epämukavuus discomfort, inconvenience
epämurtoluku improper fraction (maths)
epämuodostuma malformation, deformity
epäonni misfortune, ill luck
epäpuhtaus impurity, pollutant
epäselvyys ambiguity, unclear thing
epäsopu discord, strife, disagreement
epäsäännöllisyys irregularitry, anomaly
epätarkkuus inaccuracy, imprecision
epätasa-arvo inequality, disparity
epätasapaino imbalance, instability
epätietoisuus lack of info, uncertainty
epätoivo despair, hopelessness
epätodennäköisyys improbability, unlikelihood
epätotuus falsehood, untruth
epätäydellisyys imperfection
epäusko disbelief, skepticism
epävarmuus uncertainty, suspense
epäyhtälö inequation (maths)

1.3. Adverbs that start with epä-

I’m giving example sentences for adverbs starting with epä- because they’re probably easier to understand that way.

Finnish English
Jätin epähuomiossa avaimet sisälle. I inadvertently left my keys inside.
Asunto oli epäjärjestyksessä. The apartment was in disarray.
Hän vastasi epäkohteliaasti. She replied impolitely.
Kahviautomaatti on epäkunnossa. The coffee machine is malfunctioning.
Autoni meni epäkuntoon. My car started malfunctioning.
Sinä kirjoitat tosi epäselvästi. You writing really unclearly.
Sipilän hallitus oli epäsuosiossa. Sipilä’s government was in disfavor.
Hän joutui presidentin epäsuosioon. He fell from the president’s grace.
Metro kulkee epäsäännöllisesti. The subway runs irregularly.
Yritin epätoivoisesti päästä ylös. I desperately tried to get up.

1.4. Verbs that start with epä-

These verbs starting with epä- are also interesting!

Finnish English
epämuodostua to grow malformed, to be deformed
epämääräistyä to become more vague
epäonnistua to fail, to be unsuccessful

2. Finnish Prefix Ei-

The prefix ei- is also often added to the beginning of adjectives (e.g. ei-automaattinen “non-automatic, hand-operated”), but you will find it as a prefix for nouns pretty regularly as well (e.g. ei-jäsen “non-member”).

2.1. Ei- used for temporary, unestablished words

Ei- is often added to words as a more temporary means of expressing negation. While words with the epä- prefix are generally well-established, the ei- prefix generally creates temporary, unestablished words. That’s why you won’t find many words in a dictionary that start with ei-. In fact, Kielitoimiston sanakirja only includes one such word: ei-kenenkään-maa “no man’s land”.

The prefix ei- is commonly used to express that something remains outside of the main group we’re considering. We have, for example

 • “members” jäsenet vs. “non-members” ei-jäsenet → The non-members remain outside of the group.
 • “Christians” kristityt vs. “non-Christians” ei-kristityt → Non-Christians are atheists, Buddhists, Muslims, etc.
 • “the experts” asiantuntijat vs. “non-specialists” ei-asiantuntijat → When comparing the opinions of both experts and regular people.

2.2. Ei- used to be more neutral and objective

In some cases, one could use the prefix epä-, but ei- is be used instead. This is the case when the word created with epä- sounds impolite or discriminatory. In these cases ei- is a more neutral, objective way to express negation.

Take, for example, the words epäammatillinen “unprofessional” and ei-ammatillinen “non-professional”. When we use epä-, this words can be considered resentful or angry: someone is an unprofessional doctor, who e.g. doesn’t take their profession seriously, who is a disgrace to the profession. In contrast ei-ammatillinen is a neutral term for someone who isn’t a professional; an amateur. Another such pair would be epämoraalinen “anti-moral, immoral, evil” and ei-moraalinen “non-moral”.

2.3. Adjectives that start with ei-

The largest group of words starting in ei- are adjectives.

Finnish English
ei-alkuperäinen ranskalainen nonnative French person
ei-ammattilainen kokki amateur cook
ei-arkaluonteinen data nonsensitive data
ei-aromaattinen yhdiste nonaromatic compound
ei-automaattinen saranaovi non-automatic hinged door
ei-eläinperäinen tuote nonanimal product, azoic
ei-entsymaattinen reaktio nonenzymatic reaction
ei-fiktiivinen matkakertomus a nonfictional travelogue
ei-fotosynteettinen prosessi non-photosynthetic process
ei-interaktiivinen ohjelma noninteractive program
ei-juutalainen seurakunta non-Jewish congregation
ei-katolinen kristinusko non-Catholic Christianity
ei-kaupallinen organisaatio non-profit organization
ei-kausaalinen yhteys noncausal connection
ei-kenenkään-maa no man’s land
ei-kilpaileva kamppailulaji noncompetitive martial art
ei-kiteinen kopolyesteri noncrystalline copolyester
ei-kristitty maa nonchristian country
ei-kudottu materiaali nonwoven material
ei-lääkinnällinen hoitomuoto nonmedical form of treatment
ei-lääkkeellinen kivunlievitys non-medicated pain relief
ei-magneettinen metalli nonmagnetic metal
ei-metallinen mineraali nonmetallic mineral
ei-negatiivinen kokonaisluku nonnegative integer
ei-poliittinen yhdistys nonpolitical association
ei-singulaarinen matriisi non-singular matrix
ei-syntyperäinen aivovamma non-native brain injury
ei-tappava ase nonlethal weapon
ei-toivottu henkilö unwanted person
ei-uskova puoliso non-believing spouse
ei-vaativa kasvi non-demanding plant
ei-vaihdettava valonlähde non-replaceable light source
ei-validi tutkimus nonvalid research
ei-välttämätön aminohappo nonessential amino acid

3. Loaned Prefixes: Af-, Anti-, Dys-, Ir-, Non-

English has a lot of prefixes that express negation. New words that get loaned to Finnish often retain whatever prefix is used in the English word. That’s how we get Finnish words that start with an English prefix:

 • ANTI-: antibioottinen “antibiotic”, antihistamiiniantihistamine“, antisankari “anti-hero”
 • DIS-: diskvalifioida “to disqualify”, dispositio “disposition”, disinformaatio “disinformation”
 • IN-: infertiili “infertile”, infiniittinen “infinite”, inkontinenssi “incontinence”
 • IR-: irrationaalinen “irrational”, irrelevantti “irrelevant”
 • NON-: nonkonformimsi “nonconformity”, nonverbaalinen “non-verbal”
 • A-: ateismi “atheism”, asosiaalinen “asocial”, afaattinen “aphasic”
 • DE-: deflaatio “deflation”, dekoodaus “decoding”, demobilisaatio “demobilization”
Finnish English
afaattinen aphasic
afasia aphasia
antiaine antimatter
antibakteerinen antibacterial
antibiootti antibiotic
antidepressiivi antidepressant
antigeeni antigen
antihistamiini antihistamine
antihiukkanen antiparticle
anti-ihminen anti-human
anti-inflammatorinen anti-inflammatory
antikristus antichrist
antimikrobinen antimicrobial
antimilitarismi anti-militarism
antimilitaristinen antimilitarist
antioksidantti antioxidant
antipatia antipathy
antiprotoni antiproton
antisankari anti-hero
antisemitismi anti-Semitism
antiseptinen antisepctic
antisosiaalinen anti-social
antiteesi antithesis
atooppinen atopic
ateisti atheist
ateistinen atheistic
deaktivoida to deactivate
deflaatio deflation
degeneraatio degeneracy
degeneroitua to degenerate
dekoodata to decode
dekoodaus decoding
dekooderi decoder
dekriminalisaatio decriminalisation
dekriminalisoida to decriminalize
dekryptata to decrypt
demagnetoida to demagnetize
demagnetointi demagnatization
demobilisaatio demobilization
demobilisoida to demobolize
demoralisoida to demoralize
demoralisoitua to be demoralized
depilaatio depilation
depressiivinen depressive
deprivaatio deprivation
desentralisaatio devolution
disinformaation disinformation
disjunktiivinen disjunctive
diskriminoida to discriminate
dissonanssi dissonance
disjunktiivinen disjunctive
diskvalifioida to disqualify
diskvalifiointi disqualification
dissonanssi dissonance
dysfasia dysphasia
dystooppinen dystopic
dystopia dystopia
implisiittinen implicit
impotenssi impotence
infiniittinen infinite
infertiili infertile
inkongruenssi incongruence
inkontinenssi incontinence
intoleranssi intolerance
irrationaalinen irrational
irrelevantti irrelevant
nonstop non-stop
non-verbaalinen non-verbal

4. Relation between epä- and –ton

If you’ve made it this far, you might have wondered about the suffix –ton, which expresses a lack of something. You can read more about words ending in –ton here.

Sometimes, you can have epä- and –ton words that are synonyms or have a very close meaning. In other cases, however, both words have a very distinct meaning of their own.

I’m pairing up similar words with epä- and with -ton in the table below for you to compare. Words that have multiple meaning or uses are mentioned multiple times.

Finnish English
epäasiallinen huomautus inappropriate remark
epäasiallinen kohtelu improper treatment
asiaton huomautus inappropriate remark
asiaton yksityispuhelu unauthorized private call
epäkelpo työntekijä incompetent employee
kelvoton työntekijä incompetent employee
kelvoton asunto unsuitable apartment
epäkiitollinen tehtävä thankless job
kiittämätön maailma ungrateful world
kiittämätön lapsi ungrateful child
epäluonnollinen asento unnatural position
luonnoton asento unnatural position
luonnoton kalpeus unnatural pallor
epäsäännöllinen ateriointi irregular meals
epäsäännöllinen kuvio irregular pattern
säännötön kuvio irregular pattern
epäsopivat kengät unsuitable shoes
epäsopiva käytös inappropriate behavior
sopimaton ilmasto unsuitable climate
sopimaton kielenkäyttö inappropriate language
epätyydyttävä tulos unsatisfactory result
tyydyttämätön tarve unmet need
tyydyttämätön kaipuun tunne unsatisfied feeling of longing
epäuskottava tarina unconvincing
epäuskottava selitys implausible explanation
epäuskottava poliitikko unconvincing politician
uskomaton saalis incredible catch
uskomaton juttu amazing thing
epätoivoinen teko desperate act
epätoivoinen yritys desperate attempt
toivoton taistelu hopeless battle
toivoton tilanne hopeless situation
epäuskoinen aviomies unbelieving husband
uskoton aviomies unfaithful husband
epätietoinen jostakin uncertain about something
tietämätön jostakin unaware of something
epätavallinen tilanne unusual situation
epätavallinen kysymys unusual question
tavaton muisti exceptional memory
epäpätevä lääkäri incompetent doctor
epäpätevä työnhakija unqualified job seeker
pätemätön sopimus void contract
pätemätön väite invalid claim

5. Other overlapping Ways to Express Negation

In some cases, we have several overlapping prefixes that all carry – more or less – the same meaning. This is rare, but happens with some loanwords. For example, the opposite of sosiaalinen “social”, could be:

 • asosiaalinen or epäsosiaalinen “asocial”
 • ei-sosiaalinen “non-social”
 • antisosiaalinen “anti-social”

Just like in English, there is a slight difference between these three, but they do match up fairly closely.

Read more elsewhere

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Oscar

Hei

Since the present passive participle is used as an adjective, when can I use it ?

for example….luettavaton viesti, epaluettava viesti ( a message that cannot be read )

I’m a bit confused about using participles on this topic.

kiitos

Oscar

Väite on toisaalta uskomaton ja toisaalta hyvinkin uskottava.

could you please explain the use of both ton and ttava here ? kiitos

Inge (admin)

Hei Oscar! Great questions! I’ll get back to you by next weekend. I’m a bit overwhelmed with life right now. Just letting you know that I haven’t forgotten.

Oscar

kiitoksia Inge.

Inge (admin)

This kind of paradox works in some situations. Here, it works because something that’s uskomaton (outrageous/unbelievable) can, on further thought, actually be uskottava (believable/plausible).

These two words CAN’T be combined into one (“uskottavaton” for example), but if you make it a compound sentence, it DOES work.

Inge (admin)

You can’t add the affixes -ton and epä- to the -ttava participle. This participle means that something IS readable. When you add these affixes, you create an impossible paradox where something is suddenly at the same time readable and unreadable.

A bit like if, in English, you would say you were feeling “hopefulless” (both hopeful and hopeless) or “thanklessful” (both thankless and thankful).

“Viesti ei ole luettavissa. Viestiä ei voi lukea.” = The message can’t be read

We can’t use lukematon because “lukematon viesti” means “unread message”.
You can use “lukukelvoton viesti” = illegible message (bad handwriting or otherwise unclear).

Oscar

Hei Inge
thanks for the explanation.

You say “You can’t add the affixes -ton and epä- to the -ttava participle” ,but there’re 2 examples where this happens and I’m not sure if it’s the same rule or it’s an exception….

In 4. Relation between epä- and –ton
epätyydyttävä tulos
epäuskottava tarina

kiitos taas…

Inge (admin)

Oh, good catch! 😀 Hmmm… I suppose it can happen for SOME -ttava participles then… I looked it up, Kielitoimiston sanakirja contains five such words: epä­kunnioittava, epä­luotettava, epä­uskottava, epä­miellyttävä and epä­tyydyttävä. These must be the few words where it DOES work.

(PS: No hits in Kielitoimiston sanakirja for -ttavaton/-ttävätön, I checked that one too, just to be sure xD)