Finnish for busy people

Words Ending in -Sto/-Stö

Some nouns can be altered by adding -stO at the end of them (the big O means it can be both -sto or -stö depending on vowel harmony). The new word will mean a collection (multitude) of the old one. Saari is for example “island”, while saaristo is a collection of islands close together. Let’s look at some words ending in -sto/-stö below!

Noun English Collective English
aine matter aineisto material
elin organ elimistö organ system
eläin animal eläimistö fauna
enemmän more enemmistö majority
henkilö person henkilöstö staff
hermo nerve hermosto nervous system
hinta price hinnasto price-list
huone room huoneisto apartment
hylly shelf hyllystö shelf unit
ilma weather ilmasto climate
johtaja leader johtajisto management
juuri root juuristo root system
kalu tool kalusto equipment
kartta map kartasto atlas
kasvi plant kasvisto flora
kirja book kirjasto library
kone machine koneisto machinery
kortti card kortisto card index
köysi rope köysistö rigging
laiva ship laivasto fleet
maa ground maasto terrain
laite device laitteisto hardware
lehti paper lehdistö press
lihas muscle lihaksisto musculature
lintu bird linnusto birdlife
luu bone luusto skeleton
mies man miehistö crew
neuvo advice neuvosto council
nimi name nimistö nomenclature
ohjelma program ohjelmisto software
oikea right oikeisto right wing
osa part osasto department
puku costume puvusto wardrobe
puu tree puusto stand of forest
raha money rahasto trust fund
saari island saaristo archipelago
sana word sanasto vocabulary
säe line säkeistö verse
tie road tiestö road network
tila state tilasto statistics
toimi function toimisto office
vara spare varasto stock
vesi water vesistö water system
vähemmän less vähemmistö minority
väki people väestö population
väline instrument välineistö equipment
ympäri around ympäristö environment

Example Sentences

Below, you can find example sentences of the words listed above.

Context Translation
Mitä aineistoa kerätään? What data is being collected?
Elimistön solut toimivat elimissä. The body‘s cells work in the organs.
Paikan eläimistö koostuu käärmeistä. The fauna here consists of snakes.
Enemmistö ihmisistä juo teetä. The majority of people drink tea.
Henkilöstöön kuuluu 200 henkilöä. The staff consists of 200 people.
Hermosto koostuu hermosolmukkeista. The nervous system consists of nerve nodes.
Hinnasto on voimassa 1.1.2021 alkaen. The price-list is valid from Jan 1st 2021.
Tässä huoneistossa on 1 makuuhuone. There is 1 bedroom in this apartment.
Myydään: Ikean hyllystö (10 hyllyä). For sale: shelf unit from Ikea (10 shelves)
Voidaanko ratkaista ilmastokriisi? Can we solve the climate crisis?
Neuvonantaja avustaa johtajistoa. The advisor assists the leaders.
Omenapuun juuristo levittyy laajalle. The root system of an appletree spreads wide.
Palokunnan kalusto on monipuolista. Firefighting equipment in versatile.
Tässä kartastossa on 27 karttaa. There are 27 maps in this atlas.
Kasvisto koostuu makeanveden kasveista. The flora consists of freshwater plants.
Kirjasto on täynnä kirjoja. The library is full of books.
Tässä koneessa on elektroninen koneisto. This machine has an electronic mechanism.
Kortisto koostuu asiakirjakorteista. The card index consists of document cards.
Köysistössä oli vaurio: köysi katkesi. The rigging was damaged: a rope snapped.
Laivastoon kuuluu lähes sata laivaa. The fleet includes almost one hundred ships.
Maasto on järkyttävän kuivaa. The terrain in shockingly dry.
Laitteisto koostuu fyysisistä laitteista Hardware consists of physical devices.
Lehdistö kuhisee uutisesta. The press is buzzing with the news.
Lihaksisto koostuu 600 lihaksesta. The musculature consists of 600 muscles.
Suomen linnusto on monipuolinen. Finnish birdlife is varied.
Luustoon kuuluu kaksisataa luuta. The skeleton cosists of 200 bones.
Miehistö evakuoi vammaisia matkustajia. The crew evacuated disabled passengers.
Eurooppa-neuvosto neuvoo EU-maita. The European Council advises EU-countries.
Suomen nimistö on monipuolistunut. The Finnish nomenclature has diversified.
Word-ohjelma on Office-ohjelmistossa. The program Word is in Office-software.
Oikeisto haluaa matalat verot. The right wing wants low taxes.
Leipäosaston valikoima on pieni. The bread department‘s selection is small.
Puvustossa ommellaan pukuja. Costumes are sewn in the theater’s wardrobe.
Puusto on mäntyvaltaista. The stand of forest is pine dominated.
Rahastot sopivat säästäjille. Trust funds are suitable for savers.
Nämä saaret muodostavat saariston. These islands form an archipelago.
Taaperon sanastoon kuuluu 10 sanaa. A toddler’s vocabulary consists of 10 words.
Laulan laulusta vain ensimmäisen säkeistön. I only sing the first verse of the song.
Tiestö murenee rahanpuutteessa. Road network crumbles for lack of money.
Tilastot näyttävät tämänhetkisen tilan. The statistics show the current state of things.
Toimisto on hyvin valaistu. The office is well-lit.
Varastossa on paljon tavaraa. There are a lot of things in the stockroom.
Suomen vesistöt ovat hyvässä kunnossa. The Finnish waters are in good condition.
Vähemmistöjä ei saa unohtaa. Minorities shouldn’t be forgotten.
Väestö kasvaa ja väki vanhenee. The population grows and the people age.
Helikopterilla voidaan kuljettaa välineistöä. The helicopter can transport equiment.
Meidän täytyy suojella ympäristöä. We need to protect the environment.

That’s it for words ending in -sto/stö!

5 4 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments