Finnish for busy people

Finnish Noun Rections – Noun + Noun

This article is all about noun rections: fixed case endings that are used with certain nouns. Finnish has many different types of rections.

In this article, we will only look at noun rections where a noun is connected to another noun, requiring the latter to appear in a certain case. There are also noun rections where the noun is connected to a verb. I have decided to make a separate article about those, which will be coming soon!

1. What Are Noun Rections?

  • Annalla on ratkaisu hän ongelmaan. (Anna has a solution to this problem)
  • Annalla on käsitys stä ongelmasta. (Anna has an understanding of this problem)
  • Annalla on kysymys stä ongelmasta. (Anna has a question about this problem)

As you can see in the examples above, the only different word in the three example sentences is the noun. Each of these nouns require the word connected to them to appear in a certain form. In English, you usually use prepositions (at, for, to, from, of) for this purpose. Finnish uses location cases (e.g. -lle, -ssa, -sta).

To make things more complicated, some nouns have multiple different rections. For example, the noun kysymys can be seen from three viewpoints.

Finnish English
kysymys opettajalle a question to the teacher
kysymys opiskelijalta a question from a student
kysymys kieliopista a question about grammar

Sometimes nouns have two rections in one sentence. This is especially common for complement sentences. I have largely avoided these types of sentences in this article, but two clear examples are the nouns hyöty and merkitys.

Finnish English
Työkokemuksesta on hyötyä työnhaussa. Work experience is beneficial in a job search.
Työkokemuksesta on hyötyä työnhakijalle. Work experience is beneficial for the job seeker.
Vapaaehtoistyöstä on hyötyä yrityksille. Volunteering is beneficial for companies.
Hiljaisuudella on tärkeä merkitys hoitotyössä. Silence plays an important role in nursing.
Liikenteella on suuri merkitys ilmastolle. Transport is important for the climate.
Urheilulla on suuri merkitys minulle. Sport is of great importance to me.

2. Noun + Noun Rections

I’ve organized the nouns in the following lists alphabetically. I’ve chosen to give multiple examples in most cases, in order to give you more of an idea of how these nouns are used.

Please note that some nouns can have multiple meanings, which require different noun rections. Avoid confusion by paying attention to the translations. I’ve simplified these lists by leaving out nouns that clearly have multiple rections. Those can be addressed later in a more in-depth article.

2.1. Noun Rections + Mistä

The following noun rections are all accompanied by a noun in the mistä-form (the elative case). This is by far the largest category on this page.

Finnish English
aavistus tulevasta a hunch about the future
aavistus muutoksen tärkeydestä an idea of the importance of the change
ajatus opiskelemisesta the idea of studying
ajatus muutoksesta the idea of change
asetus aseiden maahantuonnista regulation on import of weapons
asetus kulttuuriesineiden viennistä regulation on the export of cultural goods
asetus tullin hallinnosta regulation on Customs administration
epäilys asian todenmukaisuudesta doubt about the truthfulness of the matter
epäilys rikoksen tekijästä suspicion of the perpetrator
epävarmuus tulevaisuudesta uncertainty about the future
epävarmuus opintopaikan löytämisestä uncertainty about finding a place to study
erimielisyys sovitusta hinnasta disagreement on the agreed price
erimielisyys lapsen huoltajuudesta disagreement over custody of the child
ero kaupunginjohtajan virasta resignation from the post of mayor
ero puolisosta divorce from a spouse
esimerkki työpaikkojen yhteistyöstä an example of workplace cooperation
esimerkki suomalaisesta sisusta an example of Finnish “sisu
essee ajankohtaisesta aiheesta essay on a current topic
essee luonnon tärkeydestä essay on the importance of nature
haave paremmasta maailmasta dream of a better world
haave yhteisestä perheestä dream of (having) a family together
huoli päihteiden käytöstä worry about drug use
huoli ikääntyneiden hoidosta concern about the care of the elderly
huoli läheisen mielenterveydestä concern about the mental health of a loved one
hyöty tutkinnosta benefit from the degree
hyöty kasvomaskeista benefit of face masks
ilmoitus varkaudesta notification of theft
ilmoitus häirinnästä notification of harassment
kertomus egyptiläisistä story about the Egyptians
keskustelu vaikeista asioista discussion of difficult issues
keskustelu ilmastonmuutoksesta discussion about climate change
keskustelu lomasuunnitelmista discussion of vacation plans
kina pelisäännöistä quarrel over the rules of the game
kina ylityökorvauksista quarrel over overtime pay
kirjoitus koulukiusaamisesta a text (writing) about school bullying
kirjoitus avioerosta a text (writing) about divorce
kiista lasten kasvatuksesta controversy over the upbringing of children
koonti kyselyjen tuloksista compilation of survey results
koonti kuluneesta viikosta compilation of the past week
kooste tuloksista summary of the results
kooste tärkeimmistä päätöksistä summary of the key decisions
kokemus elämän mielekkyydestä experience of the meaningfulness of life
kokemus opintojen hyödyllisyydestä experience of the usefulness of studies
korvaus lennon myöhästymisestä compensation for flight delay
korvaus kuluista reimbursement of expenses
korvaus ylityöstä reimbursement of overtime
kuulutus päätöksestä announcement of the decision
kuulutus lupahakemuksesta notice of permit application
kuvaus työtehtävistä description of work tasks
kuvaus järjestelyistä description of the arrangements
kysymys verotuksesta a question about taxation
kysymys toimeentulotuesta a question about income support
käsitys elämän tarkoituksesta understanding of the meaning of life
käsitys maailman synnystä understanding of the beginning of the world
laki poliisin hallinnosta law on police administration
laki liikenneturvasta law on road safety
lasku tilaamasta huoltotyöstä invoice for maintenance work ordered
lasku sairaalanhoidosta bill for hospitalization
lausunto ajokyvystä statement of ability to drive
lausunto heikentyneestä työkyvystä statement of impaired ability to work
lehtijuttu turkistarhauksesta newspaper article about fur farming
lehtijuttu perheväkivallasta newspaper article about domestic violence
lupaus iankaikkisesta elämästä promise of eternal life
maininta konsertista mention of the concert
maininta asevelvollisuuden suorittamisesta mention of completion of military service
merkki sokeritaudista sign of diabetes
merkki syyhytartunnasta sign of an itchy infection
merkki autismista sign of autism
mielipide tupakoinnista opinion on smoking
mielipide rock-musiikista opinion on rock music
muisto isoäidistä a memory of grandmother
muisto menneisyydestä a memory of the past
muistutus unohtuneesta laskusta reminder of a forgotten bill
muistutus tapaamisesta reminder of the meeting
määräys koulujen sulkemisesta order to close schools
määräys uudesta toimintatavasta decree of a new approach
näkemys lasten kasvatuksesta point of view on the upbringing of children
näkemys ratkaisuista point of view on the solutions
näyte taidoistaan sample of one’s skills
näyte suomalaisesta sisusta sample of Finnish resilience
näytelmä sodan mielettömyydestä a play about the madness of war
näytelmä 80-luvun lapsuudesta Suomessa a play about 80’s childhood in Finland
oletus elämän jatkuvuudesta assumption about the continuity of life
oletus nuorten seksielämästä assumption about the sex life of young people
pako vankilasta escape from prison
pako velvollisuuksistaan escape from one’s duties
pako väkivaltaisesta avioliitosta escape from a violent marriage
palaute firman palveluista feedback on the company’s services
palaute kaupan valikoimasta feedback on the store’s selection
palkinto erinomaisesta suoriutumisesta award for outstanding performance
palkinto hyvästä käytöksestä award for good conduct
palkka tehdystä työstä salary for work done
pohdinta kirkosta eroamisesta reflection on leaving the church
pohdinta eettisistä kysymyksistä reflection on ethical issues
pula insinööreistä shortage of engineers
pula asunnoista shortage of housing
pula tukiperheistä shortage of support families
puute ruoasta lack of food
puute puhtaasta juomavedestä lack of clean drinking water
päätös sodan lopettamisesta decision to end a war
päätös aseviennin lopettamisesta decision to stop the export of weapons
rangaistus lain rikkomisesta punishment for breaking the law
rangaistus tapon yrityksestä punishment for attempted murder
rangaistus törkeästä petoksesta punishment for aggravated fraud
raportti kokouksessä tehdyistä päätöksistä report on the decisions taken at the meeting
raportti suomalaisten terveysongelmista report on the health problems of Finns
riippuvuus alkoholista addiction to alcohol
riippuvuus vanhemmistaan dependence on one’s parents
riita lasten kasvatuksesta dispute about the upbringing of children
riita rahasta dispute over money
selvitys uhanalaisista eläimistä study on endangered animals
selvitys rikoksen olosuhteista statement of the circumstances of the offense
sopimus vuokrasopimuksen päättämisestä agreement to terminate the lease
sopimus lapsen huollosta agreement on custody of a child
suositus lasten ruokavaliosta recommendation for children’s diets
suositus kasvomaskin käytöstä recommendation for the use of a face mask
syyte petoksesta prosecution for fraud
syyte huumausainerikoksesta prosecution for a drug offense
tieto omasta osaamisestaan knowledge of one’s own skills
tieto omaisen kuolemasta information about the death of a close relative
tieto vakavasta syövästä information on a serious cancer
todiste rahanpesusta proof of money laundering
todiste murhasta proof of murder
todistus eläkevakuutuksesta a certificate of pension insurance
todistus suomen kielen taidosta a certificate of Finnish language proficiency
toivo tulevasta hope for the future
toive todellisesta muutoksesta desire for real change
toive rauhasta desire for peace
tuomio petoksesta a conviction for fraud
tuomio rattijuopumuksesta a conviction for drunk driving
tutkimus hoidon vaikutuksista research on the effects of treatments
tutkimus hankkeen tarpeellisuudesta a study of the need for a project
uhkaus lakon aloittamisesta a threat of strike
uhkaus vakavasta väkivallasta a threat of serious violence
unelma hyvästä työpaikasta dream of a good job
unelma asuntovaunun ostamisesta dream of buying a caravan
uskomus elämän jatkuvuudesta belief in the continuity of life
uskomus jumalan olemassaolosta belief in the existence of a god
uskomus omasta ylemmyydestä belief in one’s own superiority
uutinen onnettomuudesta news of the accident
vaatimus palkan nostosta requirement to raise wages
vaatimus korotuksesta requirement for an increase
vaatimus hoidon laadukkuudesta requirement for quality of care
vaikutelma hänestä impression of him/her
valitus viallisesta tuotteesta complaint about a defective product
valitus huonosta palvelusta complaint about poor service
vapautus asepalveluksesta exemption from military service
vapautus autoverosta exemption from car tax
varmuus työpaikan säilymisestä certainty of keeping one’s job
varmuus tulevaisuuden toimeentulosta security of future livelihood
varoitus liukkaasta kelistä warning of slippery weather
vastuu lasten kasvatuksesta responsibility for the upbringing of children
vastuu työturvallisuudesta responsibility for safety at work
väite fluorin haitallisuudesta claim about the harmfulness of fluoride
väite uskottomuudesta allegation of infidelity
väittely suunnitelman järkevyydestä debate on the rationality of the plan
väittely ilmastonmuutoksesta
debate on climate change
yhteenveto päivän tapahtumista
summary of the day’s events
yhteenveto kyselyn tuloksista summary of the survey’s results

2.2. Noun Rections + Mihin

The following nouns require the noun attached to them to appear in the mihin-form (the illative case). In addition to the rections listed below, a portion of these nouns can also be accompanied by a verb in its infinitive form. I will write a different article about those and add a link to that article here once it’s done.

Finnish English
aihe huoleen cause for concern
aihe paniikkiin reason to panic
aihe juhliin reason to party
apu mielenterveyden ongelmiin help with mental health problems
apu taloudellisiin ongelmiin help with financial problems
asenne opiskeluun attitude towards studying
asenne työhön attitude towards work
halu yhteistyöhön will to cooperate
hyökkäys Syyriaan attack on Syria
hyökkäys immuunijärjestelmään attack on the immune system
innostus leivontaan enthusiasm for baking
innostus zumbaan enthusiasm for zumba
into puutarhanhoitoon passion for gardening
into maanviljelykseen passion for agriculture
into ammattialalle passion for the profession
kaipuu kotiin longing for home
kaipuu hänen luokseen longing for him/her
kaipuu menneeseen longing for the past
kiinnostus vanhempiin miehiin interest in older men
kiinnostus matematiikkaan interest in mathematics
kiire junaan hurry to catch the train
kutsu juhliin invitation to a party
kyky myötätuntoon ability for compassion
kyky itsenäiseen työskentelyyn ability to work independently
lahjoitus syöpätutkimukseen donation to cancer research
lahjoitus hyväntekeväisyyteen donation to charity
lahjoitus hyväntekeväisyysjärjestölle donation to a charity
lahjoitus katastrofin uhreille donation to the victims of a disaster
lippu konserttiin ticket to a concert
lisäys vastaukseen addition to the answer
lisäys edelliseen addition to the previous item
luottamus poliisiin trust in the police
luottamus mediaan trust in the media
luottamus terveydenhuoltojärjestelmään trust in the health care system
lupa alkoholin tarjoiluun license for serving alcohol
lupa väliaikaiseen varastointiin authorization for temporary storage
lääke päänsärkyyn medicine for headaches
lääke kuukautiskipuihin medicine for menstrual cramps
lääke masennukseen medicine for depression
matka Pariisiin trip to Paris
matka kotimaahani trip to my home country
muutto Suomeen move to Finland
muutto uuteen asuntoon move to a new apartment
näkökulma luomuruokiin perspective on organic foods
näkökulma kasvatukseen perspective on education
oikeus korvaukseen right to compensation
oikeus omaan mielipiteeseen right to one’s own opinion
oikeus asianajajaan right to an attorney
paluu kotimaahani return to my home country
paluu menneisyyteen return to the past
poikkeus aukioloaikoihin exception to the opening hours
poikkeus ikävaatimukseen exception to the age requirement
poikkeus tavanomaiseen exception to the norm
pyrkimys täydellisyyteen pursuit of perfection
pyrkimys totuuteen pursuit of truth
pääsy kaikkiin huoneisiin access to all rooms
pääsy tilaisuuteen access to the event
rakkaus omaan lapseen love for one’s own child
rakkaus luontoon love of nature
rakkaus työhönsä love for one’s work
ratkaisu ongelmaan solution to the problem
ratkaisu asuntopulaan solution to the housing shortage
ratkaisu työttömyyteen solution to unemployment
reaktio kysymykseen reaction to the question
reaktio tapahtumiin reaction to the events
reaktio uutisiin reaction to the news
suhde omiin vanhempiinsa relation to one’s own parents
syy Niinistön suosioon reason for the popularity of Niinistö
syy lapsettomuuteen cause of infertility
usko jumalaan faith in God
usko valoisaan tulevaisuuteen belief in a bright future
tie kaupunkiin the road to the city
tie tulevaisuuteen the road (way) to the future
tyytymättömyys kaikkeen dissatisfaction with everything
tyytymättömyys elämään dissatisfaction with life
tyytymättömyys parisuhteeseen dissatisfaction with a relationship
vaikutus tilanteeseen impact on the situation
vaikutus mielenterveyteen impact on mental health
vaikutus talouteen impact on the economy
vaikutus mielipiteisiin impact on opinions
vaikutus joukkuetovereihinsa impact on one’s teammates
vapaus oman työn suunnitteluun freedom to plan one’s own work
vastaus rukouksiin answer to the prayers
vastaus kysymykseen answer to the question
viittaus aikaisempiin tutkimuksiin reference to previous studies
yhteys vanhempiinsa contact with one’s parents
yhteys kotimaahansa connection to one’s home country

2.3. Noun Rections + Mille

This smaller group has some nouns that require the noun attached to them to be inflected in the mille-form (the allative case). These are generally harder for students to remember!

Finnish English
allergia pähkinöille (ks. allerginen) allergy to nuts
allergia lääkkeelle allergy to the drug
haaste kaikille poliitikoille challenge to all politicians
edellytys koulumenestykselle prerequisite for success in school
edellytys ihmiskunnan kehittymiselle prerequisite for the development of humankind
edellytys laadukkaalle hoitotyölle prerequisite for quality nursing work
haitta terveydelle harm to health
haitta ympäristölle harm to the environment
peruste huostaanotolle basis for custody
peruste peloille reason for fears
uhka turvallisuudelle threat to security
uhka ympäristölle threat to the environment
yliherkkyys siitepölylle hypersensitivity to pollen
yliherkkyys arvostelulle
hypersensitivity to criticism

3. Some examples of multiple rections

In the table below, I’ve randomly picked the nouns aihe, apu, haave and ehdotus to show you more clearly how one noun can have multiple rections. If you can, it’s a good idea to invest in the book Tarkista tästä. It’s an alphabetical list of words (verbs, nouns and adjectives), where you can find the most common rections for each word listed. It’s especially useful when you have a specific noun in mind.

Finnish English
AIHE + N mihin a reason to, a cause for
Aina on aihetta juhlaan. There’s always a reason to celebrate.
Tänään on paljon aihetta iloon. There’s much cause for joy today.
Paniikkiin ei ole vielä aihetta. There is no reason to panic yet.
Onko aihetta huoleen? Is there cause for concern?
AIHE + V infinitive a reason to, a cause for
Kerrankin on aihetta kehua EU:ta. For once, there is reason to praise the EU.
Onko aihetta epäillä rikosta? Is there reason to suspect a crime?
APU + N mihin help with things
Sain apua kotitehtävään. I got help with the homework.
Tarvitsen apua mielenterveyden ongelmiin. I need help for mental health problems.
Mistä löydän apua taloudellisiin ongelmiin? Where can I find help for financial problems?
APU + N missä help with a task
Vanhus tarvitsee apua ruuan paloittelussa. The elderly person needs help cutting food.
Maa tarvitsee apua jälleenrakennustyössä. The country needs help with rebuilding work.
En tarvitse apua matikassa. I don’t need help with maths.
Tarvitsetko apua työnhaussa? Do you need help with the job search?
HAAVE + N mistä a dream of
Tiinan haave omasta lapsesta toteutui. Tina’s dream of her own child came true.
Haave yhteisestä kodista tuntui toivottomalta. The dream of a shared home seemed hopeless.
Haaveeni perheestä ei ikinä kadonnut. My dream of (having) a family never disappeared.
HAAVE + V infinitive a dream of, a dream to
Minulla on aina ollut haave asua Lapissa. I’ve always had the dream of living in Lapland.
Arilla oli salainen haave matkustaa Kreikkaan. Ari had the secret dream to travel to Greece.
EHDOTUS +  N mistä proposal on, for, about something
Tässä on EU:n ehdotus elpymisrahoituksesta. Here is the EU’s proposal on financing for recovery.
Minulla on ehdotus lentojen turvaamisesta. I have a proposal for the safeguarding of flights.
EHDOTUS + N -ksi proposal meant for something
Lue uusi ehdotus laadun varmistamiseksi! Read the new proposal to ensure quality!
Löysin ehdotuksen tasa-arvon edistämiseksi. I found a proposal to promote equality.

Read more

That’s all for noun rections for now!

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin

What’s the difference between “tuleva” and “tulevaisuus”? I’ve noticed that you use both here. Can “tuleva” be also used as a noun? Usually it’s an adjective or the present active participle of the verb “tulla”, while “tulevaisuus” is a noun.

Inge (admin)

I did use both of those words quite a lot didn’t I, hehe! I didn’t even realize.

Tuleva is indeed often an adjective or participle, but can be used as a noun as well. I suppose you could translate tulevaisuus as “future” and tuleva as “future events; what’s coming”.

A better translation for “aavistus tulevasta” would be “a hunch about what’s coming” rather than “a hunch about the future”. Similarly, “toivo tulevasta” is hope that what’s coming will be good. You might be able to recognize how that ties in with the participle.

Very perceptive of you!

Rasikko

So a rection is verb or noun or adjective, or simply a word that introduces a preposition.

Inge (admin)

Hmmm, not quite. A rection is the **phenomenon** of a word requiring a certain **case** for words connected to it. Verbs, nouns and adjectives can all have a rection, ie. a requirement for a specific case when they have a word connected to them.