Finnish for busy people

Physics – Fysiikka – Finnish Vocabulary

Physics(fysiikka) is the natural science (tiede) that studies (tutkia) matter (aine) and its motion and behavior (käyttäytyminen) through space and time (avaruus ja aika) and that studies the related entities of energy (energia) and force (voima).

Let’s learn some new words!

Finnish English
fyysikko physicist
fysiikka physics
voima force
teho power
säteily radiation
massa mass
liikemäärä momentum
nopeus, vauhti velocity, speed
kitka friction
törmäys collision
vastavoima opposite reaction
ketjureaktio chain reaction
kiihtyvyys acceleration
jännite voltage
paino pressure
työ work
taajuus frequency
mittayksikkö unit of measure
joule Joule
newton Newton
pascal Pascal
mooli mole
energia energy
liike-energia kinetic energy
lämpöenergia thermal energy
potentiaalienergia potential energy
säteilyenergia radioation energy
kemiallinen energia chemical energy
sähköenergia electric energy
aktivointienergia activation energy
Finnish English
atomifysiikka atomics physics
astrofysiikka astrophysics
geofysiikka geophysics
hiukkasfysiikka particle physics
laskennallinen fysiikka computational physics
ydinfysiikka nuclear physics
sähkö electricity
sähköinen electric
sähkövirta electric current
tasavirta direct current
vaihtovirta alternating current
sähkökipinä electric spark
sähköistys electrification
virtapiiri electric circuit
sähköisku electric shock
sähköistävä electrical
sähkölaitteet electrical equipment
elektroniikka electronics
röntgenkuvaus radiography
röntgenlaite X-ray machine
röntgensäde X-ray
tyhjiöputki vacuum tube
akustiikka acoustics
värähdellä to resonate, oscillate
värähdin vibrator
kaiku echo
luotain, tutka radar
aalto wave
aallonpituus wavelength
absorptio absorption
aerodynaaminen aerodynamic
akromaattinen achromatic
Newtonin lait Newton’s laws
Finnish English
lämpöoppi thermodynamics
lämmönsäädin thermostat
lämpö heat
lämmittää to heat
lämpöenergia heat energy
lämmönjohdin heat conductor
höyry steam
höyryturbiini steam turbine
haihduttaa to vaporize
tiivistyä to condense
lauhdutus condensation
laajentaa to expand
sulaa to melt
sulamispiste melting point
kiehumispiste boiling point
kiehua to boil
atomiteoria atomic theory
ydinreaktio nuclear reaction
ydinvoima nuclear power
ydinvoimala nuclear plant
radioaktiivinen radioactive
alkuaine chemical element
hiukkanen particle
partikkeli particle
molekyyli molecule
atomi atom
protoni proton
neotroni neutron
isotooppi isotope
nukleoni nucleon
fotoni photon
ioni ion
dioptri diopter
hadroni hadron
positroni positron
elektroni electron
elektronipilvi electron cloud
fuusio fusion
fuusioitua to fuse
fissio fission
allotropia allotropy
hapetus oxidation
hapetusluku oxidation number
Finnish English
magneetismi magnetism
magneetti magnet
magneettikenttä magnetic field
magneettinapa magnetic pole
generaattori generator
dynamo generator, dynamo
johtaa to conduct
johdin conductor, wire
jännite tension
muuntaja transformer
jakaja distributor
jakokeskus distribution center
sähkömagnetismi electromagnetism
sähköpylväs pylon
eristin insulator
kuormitus load
vastus resistance
mikroprosessori microprocessor
johto wire
kaapeli cable
pistoke plug
pistorasia socket
katkaisin switch
heijastua to reflect
heijastuminen reflecting
varjo shadow
painovoima gravitation
gravitaatiokenttä gravitational field
gravitaatiolaki law of gravity
kiihtyvyys acceleration
todistaa to prove
valo light
säteillä to radiate
taittua to refract
taittuminen refraction

Newtonin Peruslait

Glossary

The following grammar terms have been abbreviated.

 • sg. singular
 • pl. plural
 • sg3: third person singular
 • pl1: first person plual
 • pl3: third person plural
 • adv.: adverb
 • R: rection link
 • ne.g.: negative

I have marked different elements of the analysis using the following symbols.

 • in italics: base word
 • (in brackets): translation
 • ‘in single quotation marks’: literal meaning
 • [square brackets]: saying, idiom, fixed phrase; rection
 • <symbol: derived from

1. Jatkavuuden laki

 • Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy levossa, jos siihen ei vaikuta ulkoisia voimia.
 • A body remains in motion at a constant velocity or remains at rest if no external forces affect it.
Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella…
Kappale body (physics term)
jatkaa to continue, sg3 present tense [R: jatkaa + partitive]
tasaista tasainen (uniform, steady) sg. partitive
suoraviivaista suoraviivainen (linear, straight forward) sg. partitive
liikettä liike (movement, momentun) sg. partitive
vakionopeudella vakionopeus (constant velocity) sg. millä-form
A body remains in motion at constant velocity…
…tai pysyy levossa…
tai or, conjunction
pysyy pysyä (to stay, persist) sg3 present tense
levossa lepo (rest) sg. inessive ‘in/at rest’ [R: pysyä + missä]
…or remains at rest…
…jos siihen ei vaikuta ulkoisia voimia.
jos if, conjunction
siihen se (it) sg. mihin-form [R: vaikuttaa + mihin]
ei no, doesn’t
vaikuta vaikuttaa (to affect) sg3 neg, present
ulkoisia ulkoinen (external) pl. partitive [ne.g. object]
voimia voima (force) pl. partitive [ne.g. object]
…if no external forces affect it.

2. Dynamiikan laki

 • Kappaleen liikkeen suunta ja nopeus muuttuvat vain silloin, kun kappaleeseen vaikuttaa jokin voima. Liikkeen suunta ja nopeus muuttuvat siihen suuntaan, johon voima osoittaa.
 • The direction and speed of the body’s movement only change when some force affects the body. The body’s direction and speed move into the direction in which the force points,
Kappaleen liikkeen suunta ja nopeus muuttuvat vain silloin…
Kappaleen kappale (body, physics term) sg. genitive ‘of the body’
liikkeen liike (motion) sg. genitive ‘of the motion’
suunta direction
ja and, conjunction
nopeus speed
muuttuvat muuttua (to change) pl3 present tense
vain only, just (adv.)
silloin when
The direction and speed of the body’s movement only change when…
… kun kappaleeseen vaikuttaa jokin voima.
kun when, conjunction
kappaleeseen kappale (body, physical term) sg. mihin-form
vaikuttaa to influence, sg3 present [R: vaikuttaa + mihin]
jokin some
voima force
… when some force affects the body.
Liikkeen suunta ja nopeus muuttuvat siihen suuntaan,…
Liikkeen liike (movement) sg. genitive ‘of the movement’
suunta direction
ja and, conjunction
nopeus speed
muuttuvat muuttua (to change) pl3 present [R: muuttua + mihin]
siihen se (it) sg. mihin-form
suuntaan suunta (direction) sg. mihin-form
The body’s direction and speed move into the direction…
…johon voima osoittaa.
johon joka, pronoun, sg. mihin-form ‘into which’
voima force
osoittaa points, sg3 present tense
in which the force points.

3. Voiman ja vastavoiman laki

 • Jokaiselle vaikutukselle on aina vastakkainen ja yhtä suuri vastavaikutus.
 • To every action there is always opposed an equal reaction.
Jokaiselle vaikutukselle on aina vastakkainen ja yhtä suuri vastavaikutus.
Jokaiselle jokainen (every), sg. mille-form
vaikutukselle vaikutus (action, physics term), sg. mille-form
on olla (to be) sg3 present tense
aina always, adverb
vastakkainen opposite
ja and, conjunction
yhtä equal, equally <yksi
suuri large
vastavaikutus reaction
To every action there is always an opposed and equal reaction.
5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments