Finnish for busy people

Most common Finnish adjectives ending in NEN

This article contains a list of the 559 most common Finnish adjectives ending in nen. This list hasn’t been pulled out of thin air: it’s based on this list of the 9996 most common Finnish lemmas (words) in newspapers. That list was compiled in 2004 from a source material containing 43,999,826 words.

The top 10 most common adjectives in newspaper articles

In this article, you can only find the most common Finnish adjectives ending in nen. It’s important to note, however, that the source of this list is specifically newspaper articles. This has implications for what adjectives are included and how common they are. Take a look at the top 10 most common adjectives ending in nen below and compare them to how often you are likely to use these words in everyday life.

For example, it’s highly unlikely that in everyday speech the word poliittinen “political” would make it into the top 10 of most-used adjectives for an average family consisting of a wife, husband and two kids. In addition, this list of 599 words doesn’t contain the words rasvainen “greasy, oily”, kuumeinen “feverish” or luminen “snowy”, which are probably common enough in everyday life to make it into the list of 600 most common adjectives for the same family.

# Finnish English
1 entinen previous, past, ex
2 suomalainen Finnish
3 viimeinen last, final
4 nykyinen current, present
5 sellainen (link) that kind of, such a
6 kansainvälinen international
7 mahdollinen possible, potential
8 erilainen different
9 yhteinen shared, common, mutual
10 poliittinen political

Still, regardless of its limitations, this word list still gives valuable information about how common certain adjectives are. You could use this list to design a wordlist for yourself with the words you think are important enough to study for you personally.

Compound adjectives

As you go through this list, you will notice many adjectives that are marked with an asterisk and link to a different page. These words are compound adjectives.

Compound adjectives never appear on their own: they need a word in front of them to make them complete. The word välinen (number 14 in the list below) means “between, inter-“. It isn’t complete until you create, for example, the compound phrase joukkueiden välinen “between teams”.

The links provided will lead you to an article with examples of compound adjectives and compound adjective phrases.

Most common Finnish adjectives ending in NEN

# Finnish English
1 entinen previous, past, ex
2 suomalainen Finnish
3 viimeinen last, final
4 nykyinen current, present
5 sellainen (link) that kind of, such a
6 kansainvälinen international
7 mahdollinen possible, potential
8 erilainen different
9 yhteinen shared, common, mutual
10 poliittinen political
11 tällainen (link) this kind of, such as this
12 yleinen general, common, usual
13 edellinen previous, former
14 *välinen inter-
15 tavallinen regular, normal, usual, ordinary
16 perinteinen traditional, conventional, customary
17 taloudellinen financial, economical
18 tyytyväinen satisfied, content, pleased
19 paikallinen local
20 varsinainen actual, proper, outright
21 julkinen public, open
22 keskeinen central, pivotal
23 kotimainen domestic, national, Finnish
24 kansallinen national
25 todellinen real, actual, true
26 tekninen technical, technological
27 virallinen official, formal
28 yksityinen private; personal
29 eurooppalainen European
30 amerikkalainen American
31 ulkomainen foreign
32 *aikainen early, premature
33 venäläinen Russian
34 myönteinen positive, favorable, approving
35 samanlainen similar, alike
36 lopullinen final, definitive
37 *vastainen contrary
38 millainen (link) what kind of
39 valtakunnallinen nationwide, national
40 mielenkiintoinen interesting, fascinating
41 ruotsalainen Swedish
42 henkilökohtainen personal, private (information)
43 *sisäinen inner, internal
44 ylimääräinen extra, spare, surplus
45 vähäinen minor, slight, small
46 saksalainen German
47 tamperelainen from Tampere
48 henkinen mental, spiritual (need)
49 harvinainen rare, uncommon
50 yksittäinen single, singular
51 *mukainen according to, consistent with
52 sosiaalinen social
53 turkulainen from Turku
54 vaarallinen dangerous
55 alueellinen regional
56 turvallinen safe, secure
57 pohjoinen north, northern
58 erityinen special; particular, specific
59 melkoinen substantial, sizeable, “quite a”
60 ranskalainen French
61 itsenäinen independent, sovereign, autonomous
62 alkuperäinen original, native, indigenous
63 tasainen even, flat, level (road)
64 historiallinen historical, historic
65 aktiivinen active
66 valkoinen white
67 yhteiskunnallinen societal, civic
68 ulkopuolinen external, outside
69 *kaltainen similar to, like
70 iloinen happy
71 kyseinen in question, respective
72 täydellinen perfect, complete
73 punainen red
74 erinomainen excellent, outstanding
75 positiivinen positive, affirmative
76 monipuolinen versatile, diverse
77 jonkinlainen some kind of
78 alhainen low; cheap; humble
79 yksinkertainen simple, basic, plain
80 edullinen inexpensive, affordable, cheap
81 *mittainen long
82 rauhallinen peaceful, calm, tranquil
83 hiljainen silent, quiet
84 ilmainen free, gratis, costless
85 kristillinen Christian
86 helsinkiläinen from Helsinki
87 erillinen separate
88 sotilaallinen military, warlike, soldierlike
89 *takainen across, beyond, over
90 *arvoinen worth, worthy, deserving
91 todennäköinen probable, likely, potential
92 pohjoismainen Nordic
93 pitkäaikainen long-term
94 tyypillinen typical
95 monenlainen various, diverse, miscellaneous
96 olennainen relevant, essential, inherent
97 *jälkeinen subsequent, post-
98 kunnallinen municipal, communal
99 keskinäinen reciprocal, mutual
100 onnellinen happy, glad, lucky
101 keskimääräinen average, mean
102 italialainen Italian
103 *omainen -like
104 erikoinen special, peculiar, extraordinary
105 tarpeellinen necessary, essential
106 ajankohtainen current, topical, contemporary
107 ammatillinen occupational, vocational, professional
108 luonnollinen natural
109 läntinen western, west
110 kirjallinen written, in writing
111 *näköinen -looking, in appearance
112 läheinen close, near, loved
113 fyysinen physical
114 kohtuullinen moderate, reasonable, fair
115 minkäänlainen whatsoever, of any kind
116 eteläinen southern, south
117 ylivoimainen overpowering, superior
118 taiteellinen artistic
119 yhtenäinen uniform, consistent, undivided
120 englantilainen English
121 palestiinalainen Palestinian
122 salainen secret, restricted, hidden
123 silloinen of that time, then
124 klassinen classic, conventional
125 sähköinen electrical, electric
126 demokraattinen democratic
127 tavanomainen conventional, commonplace
128 kielteinen negative, bad
129 kaupallinen commercial, mercantile
130 *kokoinen -sized
131 maltillinen moderate; level-headed
132 inhimillinen humane, human
133 ilmeinen apparent, evident, obvious
134 *niminen -named
135 eräänlainen a kind of
136 kaikenlainen various, all kinds of
137 kriittinen critical; acute, vital
138 *suuruinen the size of
139 konkreettinen concrete
140 kokonainen entire, whole, total
141 *ikäinen -aged
142 uudenlainen unprecedented, novel
143 brittiläinen Brittish
144 toisenlainen different, unlike
145 ainutlaatuinen unique, remarkable
146 itäinen eastern, east
147 jyväskyläläinen from Jyväskylä
148 ehdollinen conditional, provisory
149 pakollinen compulsory, mandatory, obligatory
150 uskonnollinen religious
151 vapaaehtoinen voluntary; optional
152 *vuotinen -year
153 japanilainen Japanese
154 vakituinen permanent, steady, regular
155 väliaikainen temporary, provisional
156 syyllinen guilty, responsible
157 jälkimmäinen latter
158 varovainen careful
159 kiinalainen Chinese
160 yksimielinen unanimous, of one mind
161 tieteellinen scientific
162 minkälainen what kind of
163 kapinallinen rebellious, insurgent
164 maakunnallinen provincial
165 epävirallinen unofficial, informal
166 norjalainen Norwegian
167 länsimainen western
168 määräaikainen temporary
169 *alainen under, subordinate
170 kaksinkertainen double, twofold
171 poikkeuksellinen exceptional
172 kummallinen peculiar, strange, odd
173 oululainen from Oulu
174 yksinäinen lonely, solitary
175 varhainen initial; early (diagnosis)
176 etninen ethnical, ethnic
177 maailmanlaajuinen worldwide, global
178 tietoinen aware, conscious of
179 nykyaikainen present-day, modern, contemporary
180 ulkoinen external, outer, outward
181 eilinen yesterday’s
182 sininen blue
183 väkivaltainen violent
184 yhdysvaltalainen US American
185 joensuulainen from Joensuu
186 kiireinen busy; rushed, hasty; pressing
187 aikuinen adult
188 viimevuotinen last year’s
189 moinen such, that kind of
190 ikuinen eternal, everlasting
191 virolainen Estonian
192 suomenkielinen Finnish, Finnish-speaking
193 ongelmallinen problematic
194 kultainen golden
195 digitaalinen digital
196 vuotuinen annual, yearly
197 paras mahdollinen optimal, best possible
198 *pituinen with a length of
199 oleellinen essential, substantive
200 espanjalainen Spanish
201 eettinen ethical, moral
202 monimutkainen complicated, complex
203 hollantilainen Dutch
204 realistinen realistic
205 tämänvuotinen this year’s
206 ruotsinkielinen Swedish, Swedish-speaking
207 keltainen yellow
208 keski-ikäinen middle-aged
209 ristiriitainen contradictory, conflicting
210 tanskalainen Danish
211 ulkomaalainen foreign
212 humanitaarinen humanitarian
213 säännöllinen regular
214 katolinen Catholic
215 laillinen legal, lawful, legitimate
216 yksilöllinen individual, individualistic
217 islamilainen Islamic, Muslim
218 ihmeellinen miraculous, marvelous
219 päivittäinen daily, day-by-day
220 yliopistollinen academic, university
221 kyseenalainen questionable, debatable, uncertain
222 kanadalainen Canadian
223 sveitsiläinen Swiss
224 perusteellinen thorough, radical
225 hyvinkääläinen from Hyvinkää
226 strateginen strategical, strategic
227 rehellinen honest, truthful
228 arkinen everyday, mundane, ordinary
229 valtiollinen governmental, statal
230 peräkkäinen consecutive, successive, sequential
231 kaukainen distant, remote, far
232 korkeatasoinen high-class, well-developed
233 jokapäiväinen everyday, recurring daily
234 kohtalainen moderate, passable, reasonable
235 ortodoksinen Orthodox
236 kunnollinen decent, proper
237 asiallinen matter-of-fact; appropriate
238 dramaattinen dramatic, spectacular
239 vuosittainen annual, yearly
240 tuollainen (link) that kind of
241 moraalinen moral, ethical
242 ulkopoliittinen foreign-policy
243 rakenteellinen constructive, structural
244 luterilainen Lutheran
245 seksuaalinen sexual
246 *kiloinen of x kilos
247 teollinen industrial
248 *senttinen of x centimeters
249 kommunistinen communist
250 pikainen quick, speedy, rapid
251 *viereinen adjacent, contiguous
252 tilapäinen temporary
253 surullinen sad, sorrowful, unhappy
254 itävaltalainen Austrian
255 australialainen Australian
256 legendaarinen legendary
257 tulopoliittinen income policy
258 riippuvainen dependent; addicted
259 uskollinen loyal, faithful
260 negatiivinen negative
261 perättäinen successive, consecutive
262 oikeudenmukainen rightful, fair, just
263 kiusallinen awkward, embarrassing
264 etäinen distant, remote; aloof
265 hengellinen spiritual, devotional, religious
266 ammattitaitoinen skilled, competent
267 virheellinen incorrect, false
268 romanttinen romantic
269 kilpailukykyinen competitive
270 israelilainen Israeli, Israelian
271 musiikillinen musical
272 tähänastinen so far, this far
273 puutteellinen deficient, insufficient, inadequate
274 aseellinen armed
275 vakinainen permanent, regular
276 akateeminen academic, academical
277 vastaavanlainen similar, comparable
278 jollainen as, such as
279 satunnainen occasional, sporadic, random
280 hyödyllinen useful, beneficial
281 myöhäinen late, tardy, belated
282 semmoinen (link) that kind of, such a
283 päinvastainen contrary, opposite, backward
284 haitallinen detrimental, harmful
285 belgialainen Belgian
286 vastuullinen responsible, liable
287 persoonallinen personal, distinctive
288 pikkuinen tiny, little
289 suoranainen downright, absolute, sheer
290 aurinkoinen sunny
291 kokoomuslainen of the Coalition Party
292 sosiaalidemokraattinen social democratic
293 ennenaikainen premature
294 terveellinen healthy, good for health
295 ekologinen ecological
296 kesäinen summery, summerlike
297 turkkilainen Turkish
298 biologinen biological
299 kuninkaallinen royal, regal
300 ensisijainen primary; overriding
301 tasapainoinen well-balanced
302 verinen bloody
303 ystävällinen friendly
304 tämänhetkinen current, present
305 vaihtoehtoinen alternative, alternate
306 lääketieteellinen medical
307 likainen dirty, filthy, unclean
308 äärimmäinen extreme, intense, ultimate
309 intialainen Indian
310 *tyyppinen of a type
311 eksoottinen exotic
312 päällimmäinen topmost
313 keskustalainen centrist
314 *tapainen -style, -like
315 sunnuntainen Sunday’s, of Sunday
316 yksityiskohtainen detailed, elaborate
317 viimeaikainen recent
318 kemiallinen chemical
319 suhteellinen relative to, proportionate
320 epämääräinen unclear, undefined, vague
321 massiivinen massive, solid
322 kulttuurinen cultural
323 puolisotilaallinen paramilitary
324 vanhanaikainen old-fashioned, outdated
325 liiallinen excessive
326 pohjoiskarjalainen Nother Karelian
327 aikamoinen considerable, sizable
328 ennätyksellinen record, all-time
329 englanninkielinen English, anglophone
330 puolalainen Polish
331 sosialidemokraattinen Social Democratic Party
332 otollinen favorable, suitable, opportune
333 *puoleinen -sided, on the side of
334 kaksivuotinen two-year, biennial
335 omituinen odd, bizarre, strange
336 hallinnollinen administrative
337 ominainen characteristic, typical
338 maksullinen subject to a charge, requiring payment
339 psykiatrinen psychiatric, psychiatrical
340 keskisuomalainen Central Finn (likely the newspaper)
341 psyykkinen mental, psychological (illness)
342 lakisääteinen legal, statutory, prescribed by law
343 sikäläinen of that place, local
344 rikollinen criminal
345 moninkertainen manifold, multiple
346 rahallinen monetary, fiscal, financial
347 kaksipäiväinen two-day
348 herkullinen delicious, tasty
349 traaginen tragic
350 *puolinen -sided, on the side of
351 elektroninen electronic, electrical
352 *paikkainen having a certain number of seats
353 talouspoliittinen of economic policy
354 lauantainen Saturday’s, of Saturday
355 uhanalainen endangered, threatened
356 vaikutusvaltainen influential, powerful
357 unkarilainen Hungarian
358 arktinen arctic
359 samainen the same, the very, selfsame
360 toiminnallinen functional, dynamic
361 irlantilainen Irish
362 turvallisuuspoliittinen of security policy
363 huominen tomorrow’s, of tomorrow
364 visuaalinen visual
365 luontainen innate, intrinsic, inherent
366 pienimuotoinen small-scale, minor
367 kunnianhimoinen ambitious, competitive
368 maanantainen Monday’s, of Monday
369 oivallinen capital, excellent
370 osallinen concerned, involved
371 kiireellinen urgent, pressing
372 *metrinen of x meters
373 ensikertalainen first-timer
374 tiistainen Tuesday’s, of Tuesday
375 aineellinen substantial, material, tangible
376 ammattimainen workmanlike, professional
377 torstainen Thursday’s, of Thursday
378 tämänkertainen of this time, of this occasion
379 asianmukainen appropriate, adequate, proper
380 suullinen oral, verbal, spoken
381 kreikkalainen Greek
382 vihainen angry
383 merkillinen curious, peculiar
384 perimmäinen hindmost, farthest
385 syvällinen profound, deep
386 karjalainen Karelian
387 puinen wooden
388 huonokuntoinen in poor condition, bad
389 lyhytaikainen short-term, brief
390 teknillinen (poly)technical
391 perjantainen Friday’s, of Friday
392 miehinen manly, masculine
393 optimistinen optimistic
394 muinainen ancient, immemorial
395 *oloinen appearing, similar to, -like
396 teoreettinen theoretical, theoretic
397 sak:lainen a member of SAK
398 samankaltainen similar, alike, reminiscent
399 liittokohtainen union-specific
400 kiitollinen grateful, thankful
401 tappiollinen unprofitable
402 *jäseninen with x number of members
403 oikeistolainen right-wing, rightist
404 keinotekoinen artificial
405 oikeudellinen juridical, legal, forensic
406 porvarillinen bourgeois, capitalist
407 syrjäinen distant, secluded, remote
408 keskiaikainen medieval
409 päätoiminen full-time
410 tämmöinen (link) this kind of, such as this
411 rauhanomainen peaceable, peaceful
412 psykologinen psychological
413 kolmivuotinen three-year, triennial
414 ihanteellinen ideal, optimal
415 luottavainen trusting, unquestioning
416 diplomaattinen diplomatic
417 kuopiolainen from Kuopio
418 pitkäjänteinen long-span, long-term, patient
419 sinivalkoinen blue-white
420 keskiviikkoinen Wednesday’s, of Wednesday
421 brasilialainen Brasilian
422 mekaaninen mechanical
423 kolminkertainen threefold, triple
424 aggressiivinen aggressive
425 vastakkainen opposite, adverse
426 elinikäinen life-long
427 kokonaisvaltainen comprehensive, overall, whole
428 rajallinen limited, finite
429 tasavertainen equal, matched
430 keskeneräinen incomplete, unfinished
431 alakohtainen sectoral, specific for one sector
432 myrkyllinen poisonous, venomous, toxic
433 omaperäinen original, fresh, different
434 äkillinen sudden, abrupt
435 sosialistinen socialist, socialistic
436 sympaattinen sympathetic
437 automaattinen automatic, automated
438 täkäläinen local, from around here
439 epätodennäköinen improbably, unlikely, implausible
440 yksipuolinen one-sided, unilateral
441 talvinen wintery, wintry
442 aiheellinen justified, justifiable
443 taannoinen recent; previous
444 epätoivoinen desperate, hopeless, frantic
445 käyttökelpoinen useable, workable, serviceable
446 afrikkalainen African
447 kirkollinen ecclesiastical
448 konservatiivinen conservative
449 yksiselitteinen unequivocal, unambiguous, clear
450 monikansallinen multinational, transnational
451 sateinen rainy
452 maallinen worldly, secular
453 muodollinen formal
454 harkinnanvarainen discretional, discretionary
455 savolainen Savonian
456 hienoinen subte, slight
457 potentiaalinen potential
458 porilainen from Pori
459 rasistinen racist
460 asianomainen interested, concerned, relevant
461 maanalainen underground, subterranean
462 vammainen disabled, handicapped
463 osittainen partial
464 osa-aikainen part-time
465 graafinen graphical, graphic
466 periaatteellinen principled
467 hyväkuntoinen fit, sound, in good shape
468 määrätietoinen determined, set, single-minded
469 mustavalkoinen black-and-white
470 keväinen vernal, springlike
471 ennen kokematon unprecedented
472 tietynlainen a certain kind
473 mystinen mystical, mysterious
474 *sivuinen -paged, of x number of pages
475 mieleinen desirable, pleasing, agreeable
476 parlamentaarinen parliamentary
477 kelvollinen eligible, suitable, fit to
478 urheilullinen sporty, athletic
479 salaperäinen secretive, mysterious
480 kouluikäinen school-age
481 isänmaallinen patriotic, nationalistic
482 tämänkaltainen this kind of, like this
483 espoolainen from Espoo
484 epätavallinen unusual, uncommon
485 totinen solemn, grave, earnest
486 ylikansallinen supranational
487 tarkoituksenmukainen appropriate, suitable for purpose
488 lukuinen numerous
489 samantyyppinen similar, of the same type
490 *tasoinen -level
491 työikäinen working-age
492 nälkäinen hungry
493 kotoinen homelike; domestic
494 hajanainen scattered, not concentrated
495 samantapainen similar to, much like
496 *kertainen x times, -fold
497 laajamittainen large-scale, widescale
498 naispuolinen female
499 *veroinen equal to, comparable to
500 täsmällinen punctual, exact
501 vasemmistolainen leftist, left-wing
502 moninainen diverse, various, manifold
503 parikymppinen in his twenties
504 passiivinen passive
505 *kuutioinen of x cubic meters
506 *muotoinen -shaped
507 viisikymppinen in his fifties
508 itämainen oriental, eastern
509 jäinen icy, frozen
510 hämeenlinnalainen from Hämeenlinna
511 yleishyödyllinen common-good, nonprofit
512 juridinen judicial, juridical
513 juutalainen Jewish
514 aluepoliittinen of regional policy
515 huolellinen thorough, meticulous, careful
516 tasapuolinen fair, unbiased, balanced
517 käytännöllinen practical, functional
518 kansalainen citizen
519 taktinen tactical
520 *värinen -colored
521 ideologinen ideological
522 latvialainen Latvian
523 näennäinen seemingly, apparent
524 ekaluokkalainen first-grader
525 humalainen drunk, drunken, intoxicated
526 johdonmukainen consistent, coherent
527 maaginen magical
528 sodanjälkeinen postwar
529 omakohtainen personal, first-hand, subjective
530 ukrainalainen Ukranian
531 pietarilainen Petersburgian, from St. Petersburg
532 kolmipäiväinen three-day, triduan
533 irakilainen Iraqi
534 jättimäinen gigantic
535 argentiinalainen Argentinian
536 laaja-alainen wide-ranging, extensive, broad
537 arvovaltainen prestigious, authoritative
538 filosofinen philosophical
539 luonnonmukainen natural, organic
540 monimuotoinen diverse, multiform
541 radioaktiivinen radioactive
542 *hintainen -priced, having a certain price
543 samansuuntainen parallel, in the same direction
544 *oppilainen having a certain amount of pupils
545 saamelainen Sami
546 syksyinen autumnal, autumn
547 hikinen sweaty
548 tuskallinen painful; distressing
549 maantieteellinen geographical, geographic
550 epäoikeudenmukainen unjust, unfair
551 kenialainen Kenyan
552 esteettinen aesthetic, aesthetical
553 aatteellinen ideological
554 haasteellinen challenging
555 *tuntuinen -feeling, -seeming
556 tämäntyyppinen this type of, this kind of
557 muovinen plastic
558 kollektiivinen collective
559 ympärivuotinen year-round

And that concludes the list of the 559 most common Finnish adjectives ending in nen in newspaper articles! Check out the full list of the 9996 most common Finnish lemmas (words) in newspapers!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin

The actual number of the words in the list is 559, not 599. But a great list anyway! Very useful to expand one’s vocabulary. Also, it was quite surprising to find out that tamperelainen and turkulainen are more common than helsinkiläinen, and espoolainen is so far behind them on the list.

Inge (admin)

Hehe, oops! Language is my thing; not numbers!

It’s probably similar to the appearance of turkkilainen, intialainen and israelilainen. Important news things must have been going on in those specific locations.

Also, if a major source for this corpus was in fact Helsingin Sanomat (I haven’t fact-checked that), that would help explain why helsinkiläinen is less common. There’s less need to identify things or people as “from Helsinki” when the main focus of local stories is clearly Helsinki.

Still interesting to note these peculiarities though 🙂