Finnish for busy people

Words ending in -llinen- Finnish Vocabulary

Words ending in LLINEN are usually derived from a noun. In this article, I’ve listed words ending in -llinen based on their meaning.

1. Expressing Qualities – Like a Friend, Friendly

The adjectives in this section have been derived a noun which refers to a person. They describe a quality that is normally associated with the noun: they resemble or contain a quality which the noun has.

Finnish English Finnish English
kuningas king kuninkaallinen royal, regal, kingly
sotilas soldier sotilaallinen military, warlike, martial
jumala god jumalallinen godly, godlike, divine
ihminen human inhimillinen humane, human
ruhtinas prince, lord ruhtinaallinen princely, majestic, luxurious
pakana heathen, pagan pakanallinen heathen, pagan
tuttava acquaintance, friend tuttavallinen familiar, intimate
nainen woman naisellinen feminine, womanly
ylimys aristocrat ylimyksellinen aristocratic
lapsi child lapsellinen childish, immature
äiti mother äidillinen maternal, motherly
sankari hero sankarillinen heroic
keisari emperor keisarillinen imperial
ritari knight ritarillinen knightly, chivalrous, gallant
mestari master, expert mestarillinen masterful
porvari bourgeois (noun) porvarillinen bourgeois (adjective)
toveri companion, comrade toverillinen companionable, comradely
isä father isällinen fatherly, paternal
ystävä friend ystävällinen friendly
veli brother veljellinen brotherly
yksilö individual yksilöllinen individual, individualistic
naapuri neighbor naapurillinen neighborly
sisar sister sisarellinen sisterly, sororal

2. Originating from – Belonging to – Pertaining to

Finnish English Finnish English
aakkoset alphabet aakkosellinen alphabetical, alphabetic
aate ideology aatteellinen ideological
aihe subject, reason aiheellinen justified, justifiable, sound
aika time ajallinen temporal
aloite initiative aloitteellinen proactive
alue region, area alueellinen regional, territorial
ammatti occupation, profession ammatillinen occupational, professional
armo mercy, grace armollinen merciful, gracious
arvoitus riddle, enigma arvoituksellinen mysterious, enigmatic
asia matter, affair asiallinen matter-of-fact, appropriate
edistys progress, improvement edistyksellinen progressive, innovative
ehto condition, provision ehdollinen conditional, provisory
elin organ elimellinen organic
elo life, living elollinen living, organic
eläin animal eläimellinen bestial, beast-like
elämys experience, thrill elämyksellinen experiential, memorable
ennätys record (noun) ennätyksellinen unparalleled, record (adjective)
epäsuosio unpopularity, disgrace epäsuosiollinen unfavorable
erhe error, mistake, fallacy erheellinen erroneous, faulty, fallacious
esihistoria prehistory esihistoriallinen prehistoric
esimerkki example esimerkillinen exemplary, model
etu advantage edullinen affordable, advantageous
haaste challenge, dare haasteellinen challenging
haitta harm, disadvantage haitallinen harmful, detrimental
hallinto administration hallinnollinen administrative
harmi annoyance, bummer harmillinen regrettable, vexing
havainto observation, perception havainnollinen illustrative, demonstrative
hedelmä fruit hedelmällinen fertile, fruitful
helvetti hell helvetillinen infernal, hellish
henki spirit hengellinen spiritual, religious
herkku delicacy, treat herkullinen delicious, tasty
hermosto nervous system hermostollinen neural, nervous
hetki moment hetkellinen momentary
historia history historiallinen historical, historic
huoli care, concern huolellinen careful, thorough
hyve virtue hyveellinen virtuous
hyöty use, benefit hyödyllinen useful, beneficial
häpeä shame, disgrace häpeällinen shameful, disgraceful
ihanne ideal (noun) ihanteellinen ideal (adjective), idealistic
ihme miracle, wonder ihmeellinen miraculous, wondrous
ilmasto climate ilmastollinen climatical, climatic
isänmaa fatherland, homeland isänmaallinen patriotic
iva mockery, sarcasm ivallinen sarcastic, sardonic, mocking
jako division jaollinen divisible
juhla party, feast juhlallinen festive, ceremonious
järjestelmä system järjestelmällinen systematic, methodical
järjestö organization järjestöllinen organisational
järki sense, reason järjellinen rational, reasonable, sensible
kansa nation kansallinen national
kapina rebellion, mutiny kapinallinen rebellious, mutinous
kasvatus education, upbringing kasvatuksellinen educational
kauppa shop, trade, commerce kaupallinen commercial, mercantile
kemia chemistry kemiallinen chemical
kieli language kielellinen linguistic, verbal
kiire hurry, rush kiireellinen urgent
kirja book kirjallinen written, literary, in writing
kirjain letter kirjaimellinen literal
kirkko church kirkollinen acclesiastical, churchly
kiusa nuisance, annoyance kiusallinen bothersome, awkward
koe experiment, test kokeellinen experimental, empirical
kokemus experience kokemuksellinen experiential
koriste ornament, decoration koristeellinen ornamental, decorative
Kristus Christ kristillinen Christrian
kunnia honor, glory kunniallinen respectable, honorable
kunta municipality kunnallinen municipal
kunto fitness, condition kunnollinen decent, proper
kuvaus portrayal, depiction kuvauksellinen photogenic, picturesque
käsite concept, notion käsitteellinen conceptual, abstract
käytäntö practice, convention käytännöllinen practical, functional
laatu quality laadullinen qualitative
lainsäädäntö legislation lainsäädännöllinen legislative
laki law laillinen lawful, legal
laskenta calculation, computation laskennallinen computational, arithmetical
leikki game leikillinen playful
lepo rest, respite levollinen restful, calm
liha flesh, meat lihallinen fleshly, carnal, corporeal
liika excess, surplus liiallinen excessive, superfluous
lohtu comfort, solace lohdullinen comforting
loppu end, ending lopullinen final, definitive
luonto nature luonnollinen natural
lupa permission, permit luvallinen permissible, lawful
luottamus trust, reliance luottamuksellinen confidential
lääke medicine lääkinnällinen medicinal
maa world, ground maallinen worldly, earthly, secular
maksu payment maksullinen requiring payment
maltti patience, composure maltillinen moderate, level-headed
merkitys meaning, significance merkityksellinen meaningful, significant
merkki mark, sigh merkillinen peculiar, curious
muoto form, shape muodollinen formal
murhe sorrow, grief murheellinen tragic, melancholic
murre dialect murteellinen dialectal
myrkky poison myrkyllinen poisonous
määrä quantity määrällinen quantitative
nautinto enjoyment, pleasure nautinnollinen enjoyable, satisfying
nimi name nimellinen nominal
näkemys view, outlook näkemyksellinen visionary
oikeus justice, court oikeudellinen legal, judicial
ongelma problem ongelmallinen problematic, tough
onni happiness onnellinen happy, glad
opetus teaching, education opetuksellinen educational, pedagogical
otto intake, uptake otollinen favourable, acceptable
paikka place, location paikallinen local, native
pakko compulsion, coercion pakollinen compulsory, obligatory
palkka wages, pay, salary palkallinen salaried, paid, compensable
periaate principle, philosophy periaatteellinen principled
perintö inheritance, heritage perinnöllinen hereditary, inheritable
persoona person, character persoonallinen unique, distinctive, individual
peruste base, ground perusteellinen profound, thorough
petos fraud, deceit petoksellinen fraudulent
piina torment, agony piinallinen torturous, agonizing
pilkka scoff, taut, mock pilkallinen mocking, derisive
pinta surface pinnallinen superficial, shallow
piru devil, imp pirullinen diabolic, fiendish
poikkeus exception, anomaly poikkeuksellinen exceptional, different
pulma puzzle, dilemma pulmallinen tricky, problematic
puolue political party puolueellinen partial, biased
puute lack, shortage puutteellinen insufficient, inadequate
raamattu the Bible raamatullinen biblical, scriptural
raato carcass, carrion raadollinen predatory, unscrupulous
raha money rahallinen monetary, fiscal, financial
raja border, limit rajallinen limited, finite
rakenne structure, construction rakenteellinen structural, constructive
rauha peace rauhallinen peaceful, calm
ravinto nutrition, food ravinnollinen nutritional
rotu race, breed rodullinen racial
runo poem runollinen poetic
ruumis body ruumiillinen physical, corporal
sana word sanallinen verbal, vocal
sanasto vocabulary, lexicon sanastollinen lexical
seremonia ceremony seremoniallinen ceremonial
seura society, company seurallinen sociable, outgoing
seutu region seudullinen regional
seurakunta parish, congregation seurakunnallinen parochial, congregational
sopimus contract, agreement sopimuksellinen contractual
sovinto reconciliation sovinnollinen conciliatory
suhde ratio, relation suhteellinen relative, proportionate
suosio popularity, favor suosiollinen favorable
suru sadness surullinen sad
suu mouth suullinen oral, verbal
suunnitelma plan, design suunnitelmallinen planned, methodical
sydän heart sydämellinen heartfelt, cordial
synti sin synnillinen sinful
syy guilt syyllinen guilty
sääntö rule, regulation säännöllinen regular
taide art taiteellinen artistic
taivas heaven, sky taivaallinen heavenly, divine, ethereal
talous economy taloudellinen financial, economic
tapa habit, manner, custom tavallinen ordinary, usual, everyday
tarkoitus purpose, intent tarkoituksellinen intentional, deliberate
tarve need, necessity tarpeellinen necessary, essential
tavoite goal, objective tavoitteellinen goal-oriented
terveys health terveydellinen sanitary
tiede science tieteellinen scientific
tilasto statistic, statistics tilastollinen statistical
todiste evidence, proof todisteellinen evidentiary, evidential
toiminta action, activity toiminnallinen functional, active
tolkku sense, reason tolkullinen sensible, reasonable
tosiasia fact tosiasiallinen factual, actual
tulkinta interpretation tulkinnallinen interpretive, interpretative
tulos result, outcome tuloksellinen effective, productive, successful
tunne feeling, emotional tunteellinen emotional, sentimental
tunnelma atmosphere tunnelmallinen atmospheric, ambient
tunto feel, sense tunnollinen diligent, conscientious
tuotanto production tuotannollinen productive
turva safety, security turvallinen safe, secure
tuska pain, agony tuskallinen painful, harrowing
tyyppi type tyypillinen typical
urheilu sports, athletics urheilullinen sporty, athletic
urho hero urhoollinen heroic, valiant
usko faith, trust, belief uskollinen faithful, loyal
uskonto religion uskonnollinen religious
vaara danger vaarallinen dangerous
vahinko harm, damage vahingollinen harmful, injurious, detrimental
vajaus deficiency vajauksellinen deficient
valhe lie valheellinen untruthful, false
valtakunta nation, empire valtakunnallinen nationwide, national
valtio state, nation valtiollinen state, national
vastuu responsibility vastuullinen responsible, accountable
velka debt, indebtedness velvollinen obliged, liable, bound
vero tax, taxation verollinen taxable, assessable
vertauskuva metaphor, allegory vertauskuvallinen symbolic, metaphorical
viha hatred vihollinen enemy
viihde entertainment viihteellinen entertaining
vika defect, flaw viallinen faulty, defective
vilppi deceit, fraud vilpillinen deceitful, fraudulent
virhe error, mistake, fault virheellinen incorrect, inaccurate
virka office, post, job virallinen official, formal
väestö population väestöllinen demographical
yhteiskunta society, civilization yhteiskunnallinen societal, civic
yhteisö community, society yhteisöllinen communal
yliopisto university yliopistollinen academic
yllätys surprise yllätyksellinen surprising, unexpected
night yöllinen nightly, nocturnal
äly intellect, intelligence älyllinen intellectual, cerebral
äänne speech sound, phone äänteellinen phonetic
ääri verge, brim äärellinen finite

3. Expressing Ownership – With Wings, Winged

A fairly large group of words ending in –llinen express that something “has” something, ie. is equipped with something. For example, hampaallinen lintu is a bird which has teeth.

In English, many of these can be expressed using an adjective ending in -ed, such as “winged”, “wired” or “framed”. I have included that translation in many cases in the table below but I’ve opted for also adding a description. This is mostly for the benefit of non-native English speakers.

Finnish English Finnish English
ase weapon aseellinen konflikti a conflict with weapons, “armed”
hammas tooth hampaallinen lintu a bird with teeth, “toothed”
hapsu tassel, fringe hapsullinen matto a rug with tassels, “fringed”
hiha sleeve hihallinen aluspaita an undershirt with sleeves
huppu hood hupullinen takki a coat with a hood, “hooded”
häntä tail hännällinen apina a monkey with a tail
jalka leg jalallinen kukkaruukku a flowerpot with legs
kansi lid kannellinen laatikko a box with a lid, “lidded”
kehys frame kehyksellinen valokuva a picture with a frame, “framed”
korkki cap, cork korkillinen pullo a bottle with a cap
korko intrest korollinen laina a loan with interest
korko heel korollinen kenkä a shoe with a heel
kukka flower kukallinen rusetti a headband with flowers, “flowery”
kuva picture kuvallinen henkilökortti an ID with a picture, picture ID
kuvio pattern kuviollinen tapetti a wallpaper with patterns, “patterned”
lanka wire, cord langallinen hiiri a mouse with a cord, “wired”
lava platform lavallinen pakettiauto a van with a platform, flatbed van
lukko lock lukollinen lääkekaappi a medicine cabinet with a lock
nappi button napillinen neuletakki a cardigan with buttons, “buttoned”
olkain strap olkaimellinen kesämekko a summer dress with straps
perhe family perheellinen mies a man with a family
pilkku spot pilkullinen mekko a dress with polka dots
pyörä wheel pyörällinen ajoneuvo a vehicle with wheels
raita stripe raidallinen paita a shirt with stripes, “striped”
reikä hole reiällinen rasia a box with holes in it
ruutu square ruudullinen vihko a checkered paper notebook
sanka handle sangallinen roskapussi a trash bag with handles
sarvi horn sarvellinen eläin an animal with (a) horn(s), “horned”
sauma seam saumallinen sukka a sock with seams
seinä wall seinällinen katos a shelter with walls
siipi wing siivellinen hyönteinen an insect with wings, “winged”
täyte filling täytteellinen piirakka a pie with filling, “filled”
vesileima watermark vesileimallinen paperi a paper with a watermark, “watermarked”
varsi shaft, stalk varrellinen harja a brush with a handle
viiva line viivallinen paperi a paper with lines, “lined”
väri color värillinen kuva a picture with color, “colored”

4. Expressing Quantities – A Spoonful of Sugar

One other common derivation type of words ending in -llinen is related to amounts. We can add -llinen to words that are a type of “container” (such as a glass, a plate or a can). By doing so, you can express quantities. The word lasi means “glass”, while the word lasillinen means “a glass full of”.

These words ending in -llinen generally express quantities which are “as much as the container will hold”. It’s hard to describe this phenomenon, but the examples below hopefully help clear up any confusion.

Finnish English Finnish English
arkku chest arkullinen rahaa a chest/trunk full (of money)
astia dish astiallinen vettä a potful/dishful (of water)
autokuorma car load autokuormallinen kiviä a carload/truckload (of stones)
hylly shelf hyllyllinen kirjoja a shelf full (of books)
kannu jug kannullinen maitoa a jugful (of milk)
kattila pot, kettle kattilallinen puuroa a kettleful (of porridge)
kauha scoop kauhallinen keittoa a scoopful (of soup)
kippo cup kipollinen vettä a cupful (of water)
kori basket korillinen hedelmiä a basketful (of fruit)
korkki cap korkillinen lääkettä a capful (of medicine)
koura hand, grab kourallinen ihmisiä a handful (of people)
kulho bowl kulhollinen kirsikoita a bowlful (of cherries)
kuorma load kuormallinen hiekkaa a loadful (of sand)
kuppi cup kupillinen keittoa a cupful (of soup)
laatikko box laatikollinen leluja a boxful (of toys)
laivalasti shipload laivalastillinen a shipload/boatful (of animals)
lasi glass lasillinen viiniä a glassful (of wine)
lautanen plate lautasellinen juustoja a plateful (of cheeses)
luokka class luokallinen lapsia a class full (of children)
lusikka spoon lusikallinen sokeria a spoonful (of sugar)
mappi folder, file mapillinen kirjeitä a folder full (of letters)
muki mug mukillinen kahvia a mugful (of coffee)
paketti packet paketillinen kahvia a packet full (of coffee)
pannu pot, kettle pannullinen kahvia a pot (of coffee)
pata pot padallinen puuroa a potful (of porridge)
pikari goblet pikarillinen viiniä a goblet full (of wine)
pullo bottle pullollinen a bottleful (of water)
purkki jar, can purkillinen persikoita a jarful, canful (of peaches)
pussi bag pussillinen omenoita a bagful (of apples)
rasia box, carton rasiallinen suklaita a boxful (of chocolates)
rekka truck rekallinen sotilaita a truck full (of soldiers)
reppu backpack repullinen kirjoja a backpack full (of books)
ruokalusikka tablespoon ruokalusikallinen voita a tablespoon full (of butter)
saavi tub, vat saavillinen marjoja a tubful/bucketful (of berries)
syli lap sylillinen kukka a lapful/armful (of flowers)
säkki sack säkillinen perunoita a sackful (of potatoes)
teelusikka teaspoon teelusikallinen suolaa a teaspoonful (of salt)
tuoppi pint, tankard tuopillinen olutta a pint (of beer)
tynnyri barrel, keg tynnyrillinen rommia a barrelful (of rum)
tölkki can tölkillinen pinaattia a canful (of spinach)
vati dish, tray vadillinen vettä a dishful (of water)
ämpäri bucket ämpärillinen vettä a bucketful (of water)
sanko bucket sangollinen vettä a bucketful (of water)

5. Nouns Ending in LLINEN

A small section of words ending in -llinen are nouns rather than adjectives

Finnish English
ehtoollinen holy communion
illallinen evening meal
kapinallinen rebel
koillinen northeast
osallinen participant, accomplice, involved party
perillinen heir
pohjallinen insole (of shoe)
päivällinen supper, dinner, midday meal
päällinen covering, coating
sivullinen bystander
syyllinen culprit, guilty person
velallinen debtor
vihollinen enemy

6. Unclear Derivation

Generally, adjectives ending in -llinen have a clear noun as a root word. It’s easy to find and recognise the root word. Sometimes, however, the relation isn’t as clear – or the root word isn’t a noun. The following table contains a selection of such words.

Finnish English Finnish English
Probably derived from adjectives
eri different, other erillinen separate
kelpo decent, proper, valid kelvollinen suitable, eligible
syvä deep (often concrete) syvällinen profound, deep (abstract)
terve healthy (e.g. person) terveellinen healthy (e.g. food)
tosi true, real todellinen real, actual
täysi full täydellinen perfect
kade envious, jealous (rare) kateellinen envious, jealous
rehti honest, straight (rare) rehellinen honest, truthful
irti loose (not tight) irrallinen loose, unattached, separate
Probably derived from verbs
alkaa to begin, to start alkeellinen rudimentary, primitive
kärsiä to bear, endure, suffer kärsivällinen patient, tolerant
mahtaa to wonder if possible mahdollinen possible
olla to be oleellinen essential, important
tahtoa to desire, want, wish tahallinen intentional, deliberate
täsmätä to add up, match täsmällinen punctual, exact, precise
Probably derived from other wordtypes
esi- pre- edellinen previous
yli over, beyond ylellinen luxurious, magnificent
kiitos thanks kiitollinen grateful, thankful
äkkiä suddenly äkillinen suden, abrupt
Unclear derivation
? ? kohtuullinen reasonable, moderate
? ? säntillinen meticulous, precise

If this topic interests you, I suggest you also read this Finnish article on the topic. It raises several interesting points which I haven’t included here.

If you like this kind of articles, you can find many other similar articles here.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Markku Maja

Hyvää juhannusta.